งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ นายธนเดช วิไลรัตนากูล ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

2 คำชี้แจง 1 อ่านคำแนะนำ 2 อ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 3 อ่านสาระสำคัญ
4 ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ 5 ศึกษาบทเรียน 6 ทำแบบฝึกหัด 7 ทำแบบทดสอบหลังเรียน 8 ศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

3 สารบัญ คำชี้แจง ก สารบัญ ข จุดประสงค์การเรียนรู้ ค สาระสำคัญ ง ทดสอบก่อนเรียน จ ความหมายโครงงานคอมพิวเตอร์ ความสำคัญของ โครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์.....8 การจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ การจัดทำรายงาน การนำเสนอและเผยแพร่ ลักษณะการใช้งานลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์..46 ประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้งาน ผังงานความคิด แบบฝึกหัด ทดสอบหลังเรียน เอกสารอ้างอิง แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

4 จุดประสงค์การเรียนรู้
1.บอกความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ 2.บอกความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ 3.บอกประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้

5 สาระสำคัญ

6 ทดสอบก่อนเรียน

7

8 เนื้อหา

9 กิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมตามหัวข้อต่อไปนี้ 1.1 เสนอหัวข้อเรื่องที่สนใจจะทำโครงงานมากลุ่มละ 1 หัวข้อ บอกแนวแนวความคิดหรือที่มา วัตถุประสงค์ หลักการและทฤษฎีของโครงงานนั้น โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อการทำโครงงานตามความต้องการได้ โดยนักเรียนสามารถค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 1.2 จัดทำข้อเสนอโครงงานเสนอต่ออาจารย์ผู้สอน 1.3 พัฒนาโครงงานตามข้อเสนอจนสำเร็จ 1.4 นำเสนอผลงานของกลุ่มตนเองหน้าชั้นเรียน

10 แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

11 ผู้จัดทำ นายธนเดช วิไลรัตนากูล ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นายธนเดช วิไลรัตนากูล ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google