งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 นายธนเดช วิไลรัตนากูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 นายธนเดช วิไลรัตนากูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 นายธนเดช วิไลรัตนากูล ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครู ชำนาญการ

2 1 อ่านคำแนะนำ 2 อ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 3 อ่านสาระสำคัญ 4 ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ 5 ศึกษาบทเรียน 6 ทำแบบฝึกหัด 7 ทำแบบทดสอบหลังเรียน 8 ศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่ง เรียนรู้เพิ่มเติม

3 คำชี้แจง ก สารบัญ ข จุดประสงค์การเรียนรู้ ค สาระสำคัญ ง ทดสอบก่อนเรียน จ ความหมายโครงงาน คอมพิวเตอร์ ความสำคัญของ โครงงาน คอมพิวเตอร์ ประเภทของโครงงาน คอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการพัฒนา โครงงานคอมพิวเตอร์ การจัดทำโครงงาน คอมพิวเตอร์ การพัฒนาโครงงาน คอมพิวเตอร์ การจัดทำรายงาน การนำเสนอและเผยแพร่ ลักษณะการใช้งานลิขสิทธิ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์..46 ประเภทของโปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้งาน ผังงานความคิด แบบฝึกหัด ทดสอบหลังเรียน เอกสารอ้างอิง แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

4 จุดประสงค์การ เรียนรู้ 1. บอกความหมายของโครงงาน คอมพิวเตอร์ได้ 2. บอกความสำคัญของโครงงาน คอมพิวเตอร์ได้ 3. บอกประเภทของ โครงงานคอมพิวเตอร์ได้

5

6

7

8 เนื้อหา

9 กิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วร่วมกันปฏิบัติ กิจกรรมตามหัวข้อต่อไปนี้ 1.1 เสนอหัวข้อเรื่องที่สนใจจะทำโครงงานมาก ลุ่มละ 1 หัวข้อ บอกแนวแนวความคิดหรือที่มา วัตถุประสงค์ หลักการและทฤษฎีของโครงงานนั้น โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อการทำโครงงาน ตามความต้องการได้ โดยนักเรียนสามารถค้นคว้า หาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 1.2 จัดทำข้อเสนอโครงงานเสนอต่ออาจารย์ ผู้สอน 1.3 พัฒนาโครงงานตามข้อเสนอจนสำเร็จ 1.4 นำเสนอผลงานของกลุ่มตนเองหน้าชั้นเรียน

10  osts/ osts/  m m  mo=3&art= mo=3&art=  m m

11 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โรงเรียนชุมแพ ศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 นายธนเดช วิไลรัตนากูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google