งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
เรื่อง一个好建议 (คำแนะนำดีดี) ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ครูสาวิตรี ขันทะ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

2 มาตรฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
มฐ.ต 1.1 ม. 4-6/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน มฐ.ต 1.2 ม. 4-6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลบรรยาย บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน

3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ 2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการอ่านออกเสียงภาษาจีนอย่างถูกต้อง

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด ชีวิตคนเราเคยผ่านเรื่องไม่สบายใจ เรื่องเศร้ากันบ้างไหม คำถามประจำหน่วย ทำไมเวลาคนเศร้า ไม่สบายใจ เราต้องปลอบใจ คำถามประจำบท 1.ถ้าเพื่อนกลุ่มใจนักเรียนจะให้คำแนะนำอย่างไร 2.ถ้าเพื่อนเสียใจนักเรียนจะปลอบใจเพื่อนอย่างไร

5 เครื่องมือการประเมิน
ก่อนเริ่มโครงงาน 1. แบบทดสอบก่อนเรียน 2.แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ระหว่างการจัดทำโครงงาน 1.แบบบันทึกการมีส่วนร่วมของนักเรียน 2. แบบฝึกหัด สิ้นสุดการจัดทำโครงงาน 1. แบบประเมิน 2. แบบทดสอบหลังเรียน

6 โครงงาน : 一个好建议 (คำแนะนำดีดี)
โครงงาน : 一个好建议 (คำแนะนำดีดี) เป้าหมาย Goal : นักเรียนสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารและนำเสนอผลงานตนเองได้ บทบาท Role : จัดทำวีดีโอแสดงละครที่เกี่ยวกับการแสดงคำแนะนำโดยใช้ภาษาจีนที่เรียนมาในบทเรียน แล้วทำไฟล์เป็นวีดีโอ ส่งครูทางอีเมล์ ที่ กลุ่มผู้ชม Audience : ผู้ปกครอง และเพื่อนนักเรียนในห้อง ม.5 ชุดกิจกรรม Set of activities and tasks : ให้ใช้รูปแบบประโยคในบทเรียนไปปรับเปลี่ยนเป็นบทสนทนาในบทละครของกลุ่ม ผลงาน Product : คลิปวีดีโอ


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google