งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง一个好建议 ( คำแนะนำดีดี ) ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ครูสาวิตรี ขันทะ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จังหวัด เชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง一个好建议 ( คำแนะนำดีดี ) ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ครูสาวิตรี ขันทะ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จังหวัด เชียงราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง一个好建议 ( คำแนะนำดีดี ) ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ครูสาวิตรี ขันทะ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จังหวัด เชียงราย

2 มาตรฐานการเรียนรู้ที่ เกี่ยวข้อง  มฐ. ต 1.1 ม. 4-6/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำ บรรยายที่ฟังและอ่าน  มฐ. ต 1.2 ม. 4-6/4 พูดและเขียนเพื่อขอ และให้ข้อมูลบรรยาย บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน

3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้  1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับคำศัพท์และความหมาย ของคำศัพท์  2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน หลักการอ่านออกเสียงภาษาจีน อย่างถูกต้อง

4 คำถามกำหนดกรอบการ เรียนรู้  คำถามสร้างพลังคิด ชีวิตคนเราเคยผ่านเรื่องไม่สบายใจ เรื่องเศร้ากัน บ้างไหม  คำถามประจำหน่วย ทำไมเวลาคนเศร้า ไม่สบายใจ เราต้องปลอบใจ  คำถามประจำบท 1. ถ้าเพื่อนกลุ่มใจนักเรียนจะให้คำแนะนำอย่างไร 2. ถ้าเพื่อนเสียใจนักเรียนจะปลอบใจเพื่อนอย่างไร

5 เครื่องมือการประเมิน  ก่อนเริ่มโครงงาน 1. แบบทดสอบก่อนเรียน 2. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  ระหว่างการจัดทำโครงงาน 1. แบบบันทึกการมีส่วนร่วมของนักเรียน 2. แบบฝึกหัด  สิ้นสุดการจัดทำโครงงาน 1. แบบประเมิน 2. แบบทดสอบหลังเรียน

6 โครงงาน : 一个好建议 ( คำแนะนำดีดี )  เป้าหมาย Goal : นักเรียนสามารถใช้ภาษาจีนในการ สื่อสารและนำเสนอผลงานตนเองได้  บทบาท Role : จัดทำวีดีโอ แสดงละครที่เกี่ยวกับการแสดง คำแนะนำโดยใช้ภาษาจีนที่เรียนมาในบทเรียน แล้วทำไฟล์เป็น วีดีโอ ส่งครูทางอีเมล์ ที่ ann-sawitree@hotmail.com  กลุ่มผู้ชม Audience : ผู้ปกครอง และเพื่อนนักเรียนใน ห้อง ม.5  ชุดกิจกรรม Set of activities and tasks : ให้ใช้ รูปแบบประโยคในบทเรียนไปปรับเปลี่ยนเป็นบทสนทนา ในบทละครของกลุ่ม  ผลงาน Product : คลิปวีดีโอ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง一个好建议 ( คำแนะนำดีดี ) ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ครูสาวิตรี ขันทะ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จังหวัด เชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google