งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ (o – net) ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ (o – net) ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 9."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ (o – net) ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 9

2 ขั้นตอนที่ 1. วิเคราะห์ผลการทดสอบ o- net ปีการศึกษา 2552 และ 2553 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย ฝ่ายบริหาร * วัตถุประสงค์เพื่อ 1. ต้องการทราบว่าแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลการทดสอบ o – net เพิ่มขึ้นหรือ ลดลง วิธีดำเนินการ

3 2. ต้องการทราบว่าโรงเรียนมีผลการทดสอบ o - net ปีการศึกษา 2553 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียน รู้อยู่ลำดับที่เท่าไร ของจังหวัดสุพรรณบุรี 3. ต้องการทราบว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ใด ต้องมีการพัฒนา อย่างเร่งด่วน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในปี การศึกษา 2554 วัตถุประสงค์ ( ต่อ )

4 ผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O - NET ปีการศึกษา 2552 และ 2553 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติของ สำนักงานมาตรฐานการทดสอบ (O-NET) ปีการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

5 จากแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการ ทดสอบ o-net ปีการศึกษา 2552 กับ ปี การศึกษา 2553 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1. พบว่า ปีการศึกษา 2552 คะแนน เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระ โรงเรียนได้เท่ากับ ปีการศึกษา 2553 คะแนนเฉลี่ย รวมทุกกลุ่มสาระ โรงเรียนได้เท่ากับ แสดงว่าผลการทดสอบ o-net ปี การศึกษา 2553 เพิ่มขึ้นเท่ากับ 2.40

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม. 3 ปีการศึกษา 2552 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ปีการศึกษา 2553 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ แสดงว่าผลการทดสอบ o-net ปีการศึกษา 2553 เพิ่มขึ้น เท่ากับ 2.44

7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ม.3 ปีการศึกษา 2552 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ปีการศึกษา 2553 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ แสดงว่าผลการทดสอบ o-net ปีการศึกษา 2553 ลดลงเท่ากับ 0.06

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) ม. 3 ปีการศึกษา 2552 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ปีการศึกษา 2553 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ แสดงว่าผลการทดสอบ o-net ปีการศึกษา 2553 ลดลงเท่ากับ 3.91

9 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม. 3 ปีการศึกษา 2552 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ปีการศึกษา 2553 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ แสดงว่าผลการทดสอบ o-net ปีการศึกษา 2553 ลดลง เท่ากับ 4.63

10 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม. 3 ปีการศึกษา 2552 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ปีการศึกษา 2553 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ แสดงว่าผลการทดสอบ o-net ปีการศึกษา 2553 เพิ่มขึ้น เท่ากับ 0.82

11 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 3 ปีการศึกษา 2552 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ปีการศึกษา 2553 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ แสดงว่าผลการทดสอบ o-net ปีการศึกษา 2553 เพิ่มขึ้นเท่ากับ 12.32

12 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ม.3 ปีการศึกษา 2552 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ปีการศึกษา 2553 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ แสดงว่าผลการทดสอบ o-net ปีการศึกษา 2553 ลดลง เท่ากับ 5.99

13 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 ปีการศึกษา 2552 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ปีการศึกษา 2553 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ แสดงว่าผลการทดสอบ o-net ปีการศึกษา 2553 เพิ่มขึ้น เท่ากับ

14 ผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O - NET ปีการศึกษา 2552 และ 2553 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบ ระดับชาติของสำนักงานมาตรฐานการทดสอบ (O- NET) ปีการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ (o – net) ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google