งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO กรณีศึกษาโรงเรียนไตรคามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET วันที่ 20 กันยายน 2555 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO กรณีศึกษาโรงเรียนไตรคามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET วันที่ 20 กันยายน 2555 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO กรณีศึกษาโรงเรียนไตรคามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET วันที่ 20 กันยายน 2555 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ วันที่ 20 กันยายน 2555 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

2 ข้อมูล นักเรียน ระดับชั้น จำนวน ชายหญิ ง รวม มัธยมศึกษาตอนต้น 688715 5 มัธยมศึกษาตอน ปลาย 544599 รวมทั้งสิ้น 12 4 13 2 25 4 ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2555

3 รวม 8 กลุ่มสาระฯ ปี 2554 เพิ่มขึ้น 17.13 คิดเป็นร้อยละ 7.39

4 การบริหารการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ O-NET สพม.25 ผอ. สพม.25 ศึกษานิเทศก์ ผอ. สพม.25 ศึกษานิเทศก์ สหวิทยา เขต คณะกรรมการ บริหาร โรงเรียน ผอ. โรงเรียน คณะกรรมการ สถานศึกษา ผอ. โรงเรียน คณะกรรมการ สถานศึกษา กลุ่มสาระฯ หน. กลุ่มสาระฯ คณะกรรมการ กลุ่มสาระฯ หน. กลุ่มสาระฯ คณะกรรมการ กลุ่มสาระฯ รายวิชา ครูผู้สอน มาตรฐาน / ตัวชี้วัด นักเรียน พันธะ สัญญา ยกระดับ ผลสัมฤ ทธิ์ พันธะ สัญญา ยกระดับ ผลสัมฤ ทธิ์

5

6 ผังมโนทัศน์กระบวนการ ดำเนินงาน O-NET เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 O-NET เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 วิเคราะห์ ปัจจัย สู่ ความสำเร็จ วิเคราะห์ ปัจจัย สู่ ความสำเร็จ

7 การวิเคราะห์ปัจจัย นักเรียน ครูผู้สอน ข้อสอบ O-NET การบริหารจัดการ

8 นักเรียน สภาพ / ปัญหา / สาเหตุ ไม่ให้ ความสำคัญใน การสอบ ( ม.6 ไม่ศึกษา ต่อ ) - ส่งเสริม แหล่ง เรียนรู้ สืบค้นข้อมูล O-Net - เสริมแรง โดยให้ รางวัล เกียรติบัตร กับนักเรียนที่มีผล คะแนนสูง - นำผลคะแนน O- Net มาใช้ประกอบ พิจารณาผลการ เรียนทุกรายวิชา แนว ทางแก้ไข

9 ครูผู้สอน สภาพ / ปัญหา / สาเหตุ ขาดทักษะ ประสบการณ์ การออก ข้อสอบ วิเคราะห์ - อบรม ให้ความรู้แก่ คณะครูในการออก ข้อสอบแบบ วิเคราะห์ - นำข้อสอบ O-NET ย้อนหลัง 3 ปี ให้ คณะครูศึกษา แนว ทางแก้ไข

10 ข้อสอบ สภาพ / ปัญหา / สาเหตุ - นักเรียน ม.3 และ ม.6 ไม่คุ้นเคย ข้อสอบ O-net กระดาษคำตอบ และรูปแบบการ ระบาย กระดาษคำตอบ - ให้นักเรียนฝึก ทำข้อสอบใน รูปแบบที่หลาย หลายเพื่อ สร้างความคุ้นเคย กับข้อสอบ - นักเรียนฝึก ระบายข้อสอบ สร้างความคุ้นเคย กับ กระดาษคำตอบ แนว ทางแก้ไข

11 การบริหารจัดการ สภาพ / ปัญหา / สาเหตุ ขาดการวางแผน ที่ดี ( ช่วงเวลา เตรียมการไม่ เหมาะสม ) จัดทำแผนปฏิบัติ การ โครงการ กิจกรรม ตั้งแต่ต้นปี การศึกษา ระบุผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ระยะเวลา และข้อตกลงระหว่าง 1. นร. กับ ครูผู้สอน 2. ครูผู้สอน กับ กลุ่มสาระ 3. กลุ่มสาระ กับ โรงเรียน แนว ทางแก้ไข

12 ผังมโนทัศน์กระบวนการ ดำเนินงาน O-NET เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 O-NET เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 สร้างความ ตระหนัก คณะครู นักเรียน สร้างความ ตระหนัก คณะครู นักเรียน วิเคราะห์ ปัจจัย สู่ ความสำเร็จ วิเคราะห์ ปัจจัย สู่ ความสำเร็จ

13 สร้างความตระหนัก คณะ ครู นักเรียน 1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ 2. นิเทศ อบรมนักเรียน กิจกรรมหน้าเสาธง 3. ครูเน้นย้ำ สร้างความตระหนักในคาบเรียน 4. นักเรียนสัญญาใจ ที่จะตั้งใจทำแบบทดสอบ O-NET เพื่อความภาคภูมิใจของตนเอง ผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน 1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ 2. นิเทศ อบรมนักเรียน กิจกรรมหน้าเสาธง 3. ครูเน้นย้ำ สร้างความตระหนักในคาบเรียน 4. นักเรียนสัญญาใจ ที่จะตั้งใจทำแบบทดสอบ O-NET เพื่อความภาคภูมิใจของตนเอง ผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน

14 ผังมโนทัศน์กระบวนการ ดำเนินงาน O-NET เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 O-NET เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 สร้างความ ตระหนัก คณะครู นักเรียน สร้างความ ตระหนัก คณะครู นักเรียน โครงการ ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ O-NET วิเคราะห์ ปัจจัย สู่ ความสำเร็จ วิเคราะห์ ปัจจัย สู่ ความสำเร็จ

15 1. ระดมความคิดคณะครู 8 กลุ่มสาระ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 3. จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ และข้อสอบ 4. กิจกรรมการสอนเสริม คาบที่ 8 ให้ นร. ม. 3 และ 6 5. กิจกรรมสัปดาห์ O-NET 2 สัปดาห์ ก่อนสอบ (16-27 มค 55 6. กิจกรรมสอบ Pre O-NET (30 – 31 มค. 2555) ข้อสอบเทียบเคียงข้อสอบ O-net กระดาษคำตอบ การระบายคำตอบ สรุปผลสอบ 1. ระดมความคิดคณะครู 8 กลุ่มสาระ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 3. จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ และข้อสอบ 4. กิจกรรมการสอนเสริม คาบที่ 8 ให้ นร. ม. 3 และ 6 5. กิจกรรมสัปดาห์ O-NET 2 สัปดาห์ ก่อนสอบ (16-27 มค 55 6. กิจกรรมสอบ Pre O-NET (30 – 31 มค. 2555) ข้อสอบเทียบเคียงข้อสอบ O-net กระดาษคำตอบ การระบายคำตอบ สรุปผลสอบ โครงการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ O-NET

16 ผังมโนทัศน์กระบวนการ ดำเนินงาน O-NET เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 O-NET เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 สร้างความ ตระหนัก คณะครูนักเรียน คณะครูนักเรียน โครงการ ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ O-NET สรุป รายงานผล วิเคราะห์ ปัจจัย สู่ ความสำเร็จ วิเคราะห์ ปัจจัย สู่ ความสำเร็จ

17 สรุป รายงานผล 1. ผลการทดสอบ http://www.nites.or.thhttp://www.nites.or.th 2. วิเคราะห์ผลรายกลุ่มสาระ / รายวิชา / รายมาตรฐาน และนักเรียนแต่ละบุคคล 3. เตรียมความพร้อม รับการทดสอบในปีการ ศึกษา 2555 1. ผลการทดสอบ http://www.nites.or.thhttp://www.nites.or.th 2. วิเคราะห์ผลรายกลุ่มสาระ / รายวิชา / รายมาตรฐาน และนักเรียนแต่ละบุคคล 3. เตรียมความพร้อม รับการทดสอบในปีการ ศึกษา 2555

18 ผังมโนทัศน์กระบวนการ ดำเนินงาน O-NET เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 O-NET เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 สร้างความ ตระหนัก คณะครูนักเรียน คณะครูนักเรียน โครงการ ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ O-NET สรุป รายงานผล วิเคราะห์ ปัจจัย สู่ ความสำเร็จ วิเคราะห์ ปัจจัย สู่ ความสำเร็จ

19 LOGO www.tkhw.ac.th


ดาวน์โหลด ppt LOGO กรณีศึกษาโรงเรียนไตรคามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET วันที่ 20 กันยายน 2555 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google