งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
กรณีศึกษา โรงเรียนไตรคามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 วันที่ 20 กันยายน 2555 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

2 ข้อมูลนักเรียน 68 87 155 54 45 99 124 132 254 ระดับชั้น จำนวน
ชาย หญิง รวม มัธยมศึกษาตอนต้น 68 87 155 มัธยมศึกษาตอนปลาย 54 45 99 รวมทั้งสิ้น 124 132 254 ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2555

3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระฯ ปี 2554 เพิ่มขึ้น 17.13
ผลสัมฤทธิ์ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระฯ ปี เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 7.39

4 การบริหารการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
สพม.25 ผอ.สพม.25 ศึกษานิเทศก์ พันธะสัญญา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ สหวิทยาเขต คณะกรรมการบริหาร โรงเรียน ผอ.โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา กลุ่มสาระฯ หน.กลุ่มสาระฯ คณะกรรมการกลุ่มสาระฯ รายวิชา ครูผู้สอน มาตรฐาน/ตัวชี้วัด นักเรียน

5 O-NET….. OK OK O-NET

6 ผังมโนทัศน์กระบวนการดำเนินงาน
วิเคราะห์ปัจจัย สู่ความสำเร็จ O-NET เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5

7 การวิเคราะห์ปัจจัย นักเรียน ครูผู้สอน ข้อสอบ O-NET การบริหารจัดการ

8 ไม่ให้ความสำคัญในการสอบ
นักเรียน สภาพ/ปัญหา/สาเหตุ แนวทางแก้ไข ไม่ให้ความสำคัญในการสอบ (ม.6ไม่ศึกษาต่อ) ส่งเสริม แหล่งเรียนรู้ สืบค้นข้อมูล O-Net เสริมแรง โดยให้รางวัล เกียรติบัตร กับนักเรียนที่มีผลคะแนนสูง นำผลคะแนน O-Net มาใช้ประกอบพิจารณาผลการเรียนทุกรายวิชา

9 ขาดทักษะ ประสบการณ์การออกข้อสอบวิเคราะห์
ครูผู้สอน สภาพ/ปัญหา/สาเหตุ แนวทางแก้ไข ขาดทักษะ ประสบการณ์การออกข้อสอบวิเคราะห์ อบรม ให้ความรู้แก่คณะครูในการออกข้อสอบแบบวิเคราะห์ นำข้อสอบO-NET ย้อนหลัง 3 ปี ให้คณะครูศึกษา

10 สร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบ
สภาพ/ปัญหา/สาเหตุ แนวทางแก้ไข นักเรียน ม.3 และ ม.6 ไม่คุ้นเคย ข้อสอบ O-net กระดาษคำตอบ และรูปแบบการระบายกระดาษคำตอบ - ให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบใน รูปแบบที่หลายหลายเพื่อ สร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบ - นักเรียนฝึกระบายข้อสอบ สร้างความคุ้นเคยกับกระดาษคำตอบ

11 การบริหารจัดการ สภาพ/ปัญหา/สาเหตุ แนวทางแก้ไข ขาดการวางแผนที่ดี
(ช่วงเวลาเตรียมการไม่เหมาะสม) จัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรม ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา ระบุผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ระยะเวลา และข้อตกลงระหว่าง 1. นร กับ ครูผู้สอน 2. ครูผู้สอน กับ กลุ่มสาระ 3. กลุ่มสาระ กับ โรงเรียน

12 ผังมโนทัศน์กระบวนการดำเนินงาน
สร้างความตระหนัก คณะครู นักเรียน วิเคราะห์ปัจจัย สู่ความสำเร็จ O-NET เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5

13 สร้างความตระหนัก คณะครู นักเรียน
ติดป้ายประชาสัมพันธ์ นิเทศ อบรมนักเรียน กิจกรรมหน้าเสาธง ครูเน้นย้ำ สร้างความตระหนักในคาบเรียน นักเรียนสัญญาใจ ที่จะตั้งใจทำแบบทดสอบ O-NET เพื่อความภาคภูมิใจของตนเอง ผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน

14 ผังมโนทัศน์กระบวนการดำเนินงาน
สร้างความตระหนัก คณะครู นักเรียน วิเคราะห์ปัจจัย สู่ความสำเร็จ O-NET เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET

15 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
ระดมความคิดคณะครู 8 กลุ่มสาระ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ และข้อสอบ กิจกรรมการสอนเสริม คาบที่ 8 ให้ นร. ม. 3 และ 6 กิจกรรมสัปดาห์ O-NET 2 สัปดาห์ ก่อนสอบ (16-27มค55 กิจกรรมสอบ Pre O-NET (30 – 31 มค. 2555) ข้อสอบเทียบเคียงข้อสอบ O-net กระดาษคำตอบ การระบายคำตอบ สรุปผลสอบ

16 ผังมโนทัศน์กระบวนการดำเนินงาน
สร้างความตระหนัก คณะครู นักเรียน วิเคราะห์ปัจจัย สู่ความสำเร็จ O-NET เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET สรุป รายงานผล

17 ผลการทดสอบ http://www.nites.or.th วิเคราะห์ผลรายกลุ่มสาระ/ รายวิชา/
สรุป รายงานผล ผลการทดสอบ วิเคราะห์ผลรายกลุ่มสาระ/ รายวิชา/ รายมาตรฐาน และนักเรียนแต่ละบุคคล เตรียมความพร้อม รับการทดสอบในปีการ ศึกษา 2555

18 ผังมโนทัศน์กระบวนการดำเนินงาน
สร้างความตระหนัก คณะครู นักเรียน วิเคราะห์ปัจจัย สู่ความสำเร็จ O-NET เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET สรุป รายงานผล

19 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google