งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย : นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อ. เมือง จ. นครพนม สพท นครพนม เขต ๑ พัฒนาจาก MS PowerPoint2003 จุดประสงค์การ เรียนรู้ แบบทดสอบก่อน เรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย : นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อ. เมือง จ. นครพนม สพท นครพนม เขต ๑ พัฒนาจาก MS PowerPoint2003 จุดประสงค์การ เรียนรู้ แบบทดสอบก่อน เรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โดย : นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อ. เมือง จ. นครพนม สพท นครพนม เขต ๑ พัฒนาจาก MS PowerPoint2003 จุดประสงค์การ เรียนรู้ แบบทดสอบก่อน เรียน เนื้อหา แบบฝึก ปฏิบัติ ข้อแนะนำใช้งาน (Help) แหล่งข้อมูล เพิ่มเติม แบบทดสอบหลัง เรียน

3 by Pornsak Wongsiri คำนำ Microsoft Excel2003 สื่อการสอนโปรแกรมชุด Microsoft Excel2003 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน การสอน พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์สำหรับ นักเรียนโรงเรียนนครพนมวิทยาคม และ ผู้สนใจทั่วไป Microsoft PowerPoint2003 การนำเสนอนี้สร้างจาก Microsoft PowerPoint2003 สื่อการเรียนนี้ หากมีข้อบกพร่อง / ผิดพลาดก็พร้อมรับและ แก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริ ครูชำนาญการพิเศษ ร. ร. นครพนม วิทยาคม

4 by Pornsak Wongsiri 1. ใช้โปรแกรมเอ็กเซลในการพิมพ์งาน / บันทึกงาน และการ ตกแต่งชิ้นงาน 2. ใช้โปรแกรมเอ็กเซลในการคำนวณด้วยการใช้สูตร, และ ฟังก์ชั่นได้ 3. ใช้โปรแกรมเอ็กเซลในการย้าย / คัดลอก การลบ / แทรก แถว การลบ / แทรกสดมภ์ 4. ใช้โปรแกรมเอ็กเซลในการแทรกรูปภาพ หรือแทรก ข้อความศิลป์ 5. ใช้โปรแกรมเอ็กเซลในการสร้างแผนภูมิได้ 6. ใช้โปรแกรมเอ็กเซลในการพิมพ์งานออกกระดาษ 7. นำเสนองานอิสระที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเองอย่างอิสระ Microsoft Excel2003 จุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนสามรถ

5 by Pornsak Wongsiri เริ่มต้นกับ Excel การป้อนข้อมูล การจัดรูปแบบ การลบ / แทรก การคำนวณ การคัดลอกการสร้างแผนภูมิ ฐานข้อมูลใน Excel การจัดการ แฟ้มข้อมูล แบบฝึกปฏิบัติ

6 by Pornsak Wongsiri http://www2.nectec.or.th/courseware/program/excel/index.html แหล่งข้อมูล เพิ่มเติม นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริ ครูชำนาญการพิเศษ ร. ร. นครพนมวิทยาคม

7 by Pornsak Wongsiri ชื่อ ชื่อ : นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริ วัน เดือน ปีเกิด วัน เดือน ปีเกิด : 29 สิงหาคม 2501 สถานที่เกิด สถานที่เกิด : จังหวัดนครพนม ประวัติการศึกษา ประวัติการศึกษา : วท. ม. ( การ สอนเคมี ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถานที่ทำงาน สถานที่ทำงาน : โรงเรียนนครพนม วิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัด นครพนม ตำแหน่ง ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ พิเศษ โรงเรียน นครพนมวิทยาคม ประวัติ ประวัติ

8 by Pornsak Wongsiri 1. 2. 3. 4. 1. การเริ่มต้นใช้งานหรือเปลี่ยนหน้า ต้องรอให้รูปนิ้วมือ ขึ้นมาเสียก่อนจึงคลิก 2. เมื่อต้องการอ่านข้อแนะนำให้คลิกที่รูป เมื่อ ต้องการไปหน้าแรกคลิกที่รูป 3. การเลือกเนื้อหาใช้การคลิกเมาส์ที่ตัวเลือกตามต้องการเมื่อ เมาส์เป็นรูป 4. ในการการศึกษาควรเปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมาด้วย จึงอ่าน บทเรียนนี้ เพื่อจะได้ฝึกตามด้วย 5. กด ปุ่ม Alt + Tab 5. ผู้ใช้สามารถเปิดโปรแกรมฝึกและอ่านสลับกันด้วยการ กด ปุ่ม Alt + Tab สำหรับสลับระหว่างโปรแกรม ที่เปิดใช้พร้อมกันหลายๆ โปรแกรม 6. กดปุ่ม ESC จบการทำงาน 6. หากต้องการเลิกใช้งาน กดปุ่ม ESC หรือคลิกขวาแล้วคลิก จบการทำงาน 7. 7. การเลื่อนหน้านอกจากเลือกจากเมนูแล้ว ยังสามารถคลิกปุ่ม เลื่อน เลือกคำสั่งตามต้องการ หรือ คลิกขวาแล้วคลิก เลือกคำสั่งตามต้องการ 8. แสดงเนื้อหาซ้ำคลิกขวาคลิกก่อน หน้า คลิกขวาคลิกต่อไป 9. ESC 8. หากต้องการให้แสดงเนื้อหาซ้ำ ใช้การคลิกขวาคลิกก่อน หน้า แล้ว คลิกขวาคลิกต่อไป 9. หากใช้ WindowsXp ควรกด ESC ทุกครั้งเพื่อจบการเรียน 10.MS PowerPoint2003 10. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้พัฒนาจาก MS PowerPoint2003 คลิก ขวา ข้อแนะ นำ ไปหน้าแรก ย้อนกลั บ หน้า ต่อไป ไปเมนูก่อน หน้า


ดาวน์โหลด ppt โดย : นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อ. เมือง จ. นครพนม สพท นครพนม เขต ๑ พัฒนาจาก MS PowerPoint2003 จุดประสงค์การ เรียนรู้ แบบทดสอบก่อน เรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google