งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และการวิเคราะห์ ดร. ยงยุทธ ยศยิ่งยง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และการวิเคราะห์ ดร. ยงยุทธ ยศยิ่งยง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และการวิเคราะห์ ดร. ยงยุทธ ยศยิ่งยง Kirati_y8@yahoo.com

3 Global Leadership Competencies Global Competency ( ขีดความสามารถระดับโลก ) Geographic Competency ( ขีดความสามารถระดับระดับสภาพแวดล้อม ทางการผลิต ) Functional Competency ( ขีดความสามารถระดับสภาพแวดล้อมทาง หน้าที่ Corporate and Proprietary Competency ( ขีดความสามารถขององค์กร )

4 Global Leadership Characteristics คุณลักษณะพื้นฐาน (Baseline Characteristics) 1. ความถูกต้อง (Integrity) 2. ความเก่ง (Intelligence) 3. ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotion Maturity) คุณลักษณะที่จำเป็น (Essential Characteristics) 4. มีพลังเชิงบวก (Positive Energy) 5. ทำให้พลังแพร่ซ่านไปในองค์กร (Energize) 6. ทำให้เหนือคนอื่น (Edge) ( เคี่ยว ) 7. ทำให้สำเร็จ (Execute) 8. คิดถึงความรู้สึกคนอื่น (Passion)

5 วงจรของการ เปลี่ยนแปลง COC COI Circle of Concern ( สิ่งที่ควบคุมไม่ได้ ) Objective Factors Or Psychological Environment Circle of Concern ( สิ่งที่ควบคุมไม่ได้ ) Objective Factors Or Psychological Environment Circle of Influence ( สิ่งที่ควบคุมได้ ) Subjective Factors Or Operational Environment Circle of Influence ( สิ่งที่ควบคุมได้ ) Subjective Factors Or Operational Environment

6 ประเภทของการ เปลี่ยนแปลง Environmental Determinism ( สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นตัวกำหนด ) Environmental Prosibilism ( สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นตัวกำหนด ทางเลือก ) Environmental Probrolism ( สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นตัวกำหนด ทางเลือก แต่สามารถวิเคราะห์ทางเลือกได้ขึ้นอยู่กับ Psychology Environment) Free will Environmental ( สภาพแวดล้อมภายนอกไม่มีความหมาย )

7 รูปแบบของการ เปลี่ยนแปลง Quantitative Change ( เปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณ ) Qualitative Change ( เปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ )

8 Changing Environment Macro - Change Competitive Environment Customer Behavior Country / Company

9 Macro - Change IT Globalization Emerging Economies Liberalization ( การเปิดเสรี ) Protectionism Regionalization

10 Cold War System (Old Paradigm) USA USSR EC SEATO CENTO ANZUS etc. Czech. Poland etc.

11 Post Cold War System (New Paradigm) USA EU Japan China

12 Post Cold War 1. Uneven Structure ( การเปลี่ยนแปลง โครงสร้าง ) 2. The End of History/Ideologies (Francis Fukuyama) 2.1 Liberalism ( การเปิดเสรี ) 2.2 Capitalism ( ทุนนิยม ) 2.3 Liberal Democracy ( ประชาธิปไตย เสรีนิยม ) 3. Globalization 3.1 Economic ( เศรษฐกิจ ) 3.2 Political ( สิทธิ / เสรีภาพ ) 3.3 Cultural ( วัฒนธรรม )

13 Post Cold War 4. Unilateralism VS Multilateralism ( มาตรการด้านเดียวกับมาตรการหลาย ฝ่าย ) 5. The End of Nation-States ( การ สิ้นสุดรัฐชาติ ) 6. The Emergence of Regionalism ( การรวมกลุ่มของภูมิภาค ) 6.1 Regional Grouping ( กลุ่ม ภูมิภาค ) 6.2 Inter-regional Grouping ( ระหว่างกลุ่มภูมิภาค ) 6.3 Subregional Grouping ( ภายใต้กลุ่มภูมิภาค ) 7. The Clashes of Civilizations ( การ ขัดแย้งทางอารยธรรม )

14 Globalization 1. Political Globalization - Normative Foreign Policy : Black & White Paradigm ( Axis of Evils ) - Human Rights - Liberal Democracy 2. Economic Globalization - Capitalism - Liberalism 3. Cultural Globalization - American Way of Life

15 Liberalization 1. Widening ( การขยายออก ) 1.1 Trade in Merchandises 1.2 Trade in Services 1.3 Intellectual Property 2. Deepening ( ความลึก ) 2.1 EVSL (APEC) 2.2 FTA 2.3 Common Market

16 Unilateralism Multilateralism Bilateralism Political (Iraq) Economic (Protectionism) UN WTO OECD G 7-8 NATO IMF World Bank APEC Political Economic (FTA)

17 Competitive Environment ผู้เข้าใหม่ (New Entrants) ผู้ซื้อ (Buyer) ผู้จัดหา (Supplier) ผู้อยู่เก่า (Substitute)

18 Competitive Strategy Market Penetration Product Development Market Development Market Expansion Integration - Horizontal - Vertical * Backward * Forward Diversification - Related - Unrelated (Conglomerate)

19 Customer Behavior Higher Strategic Positioning Shorter Product Life Cycle Dissipating Brand Loyalty Changing Brand Contents Customization Segmentation Price Sensitive Quality Sensitive Time Sensitive Outlook Sensitive Value-added Sensitive

20 19 ConsumerNon-Consumer Old Paradigm Strategy New Paradigm Strategy Market ShareOpportunity Share Customer in Red / Blue Ocean

21 Red Ocean คู่แข่งมาก : ส่วนแบ่งการตลาดน้อย Blue Ocean คู่แข่งน้อย : ส่วนแบ่งการตลาดมาก 1. ประสบความสำเร็จในตลาดที่มีอยู่ 1. สร้างและค้นพบตลาดใหม่ 2. แข่งขันเพื่อให้ชนะคู่แข่ง 2. ทำให้การแข่งขันอยู่นอกระบบ คือไม่ต้องแข่งขัน เพราะไม่มีคู่แข่ง - ข้อเท็จจริง คือไม่มีคู่แข่ง - แม้ไม่มีคู่แข่ง ก็ต้องทำเหมือนมีคู่แข่ง

22 21 วงจรแห่ง นวัตกรรม ลูกค้าที่ ต้องการ บริโภคแต่ ไม่ได้บริโภค หรือ การแยกตลาดใหม่ ความสำเร็จต่อความต้องการบริโภคแต่ ไม่ได้บริโภค ความแตกต่างในการ ประเมินการปฏิบัติงาน การ ปฏิบัติงาน การแยกกลุ่มลูกค้าระดับ ล่าง บริบทของการ ต้องการบริโภค แต่ไม่ได้ บริโภค การมองข้ากลุ่มลูกค้า ระดับล่าง ด้วยรูปแบบธุรกิจแบบ มุ่งเน้นราคาต่ำ สนับสนุนการนำนวัตกรรมการผลิตที่ดีกว่า เพื่อสร้างตลาด เวล า - การโทรศัพท์ - คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล - เครื่องถ่าย เอกสาร - การลด ราคาขาย ปลีก -Steel minimills เส้นทางการปรับปรุงองค์กร เส้นทางความต้องการของผู้บริโภค

23 Breakout Strategy Cycle Strategic Enactment Strategic Thinking Strategic Alignment Strategic Definition


ดาวน์โหลด ppt สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และการวิเคราะห์ ดร. ยงยุทธ ยศยิ่งยง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google