งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Best Practice.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Best Practice."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Best Practice

2 ความหมาย กลยุทธ์ การบริหารจัดการ ขั้นตอนการ
Best Practices หมายถึง แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด กลยุทธ์ การบริหารจัดการ ขั้นตอนการ ปฎิบัติงานหรือกิจกรรม ที่ทำให้เขาเก่งที่สุด

3 คุณลักษณะของ Best Practices
มีส่วนสำคัญที่ทำให้ผลการดำเนินงานเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง เป็นวิธีการใหม่ๆหรือนวัตกรรมในการใช้ทรัพยากร เช่น บุคลากร หรือเทคโนโลยี ฯลฯ ได้รับการยอมรับจากบุคคลหรือองค์กรที่เชื่อถือได้ (ผู้เชี่ยวชาญ, การตรวจประเมิน, รางวัลฯลฯ) ได้รับการยอมรับจากลูกค้าหรือผู้ส่งมอบเป็นจำนวนมาก

4 แนวคิดและหลักการของ Best Practices
(แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด) หรือ Good Practices (แนวปฏิบัติที่ดี) ?

5 Best Practices (Good Practices)
- แนวปฏิบัติที่ทำให้องค์กรประสบความ สำเร็จ(เป็นเลิศ) - แนวปฏิบัติที่เหนือชั้น

6 เราจะหา Best Practices ได้จากที่ไหน
ฐานข้อมูลทั่วไป จากการเปรียบเทียบ - ภายในองค์กรของเรา - องค์กรอื่น - คู่แข่ง, ธุรกิจเดียวกัน, ธุรกิจต่างกัน

7 การเปรียบเทียบที่ดีจะต้อง…….
มีเกณฑ์ในการเปรียบเทียบที่ชัดเจน ใช้ข้อมูลจริง มีกระบวนการในการเปรียบเทียบที่ชัดเจน มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา Best Practices มีการแลกเปลี่ยน Best Practices ระหว่างกัน นำ Best Practices ที่ได้มาปรับปรุงตนเองได้

8 ตัวชี้วัด (Benchmark)
เราอยู่ที่ไหน ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด (Benchmark) ใครเก่งที่สุด เขาทำอย่างไร BEST PRACTICES นำ Best Practices มาประยุกต์ใช้เพื่อ ปรับปรุงตนเอง เราจะทำอย่างไรให้ดีกว่าเขา

9 Benchmarking คือ กระบวนการเสาะหา และนำ Best practices มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เราแข่งขันกับคนอื่นได้ (ตลอดเวลา)

10 ดีกว่าวิธีการอื่นๆ ในการปรับปรุงองค์กรอย่างไร?
การแลกเปลี่ยน Best Practices ดีกว่าวิธีการอื่นๆ ในการปรับปรุงองค์กรอย่างไร?

11 ไม่ต้องนับหนึ่งใหม่ต่อยอดได้เลย
เรียนรู้ได้รวดเร็วกว่า มีนวัตกรรมสูงกว่า

12 จะเริ่มต้นอย่างไรดี ? เหนือฟ้ายังมีฟ้า พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง
แลกหมัด (Give and Take) มีขั้นตอน/ระบบ

13 ขั้นตอนการแลกเปลี่ยน Best Practices
เราต้องการปรับปรุงเรื่องอะไร เราทำอย่างไรในเรื่องนั้นๆ (รู้เรา) ใครมี Best Practice ในเรื่องนี้ (ภายใน/ภายนอกองค์กร) - เกณฑ์, วิธีการคัดเลือก, กลุ่มเป้าหมาย, ฯลฯ วิธีการแลกเปลี่ยน Best Practices - แบบสอบถาม, สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์, Site visit

14 จะนำ Best Practices มาใช้ปรับปรุง องค์กรของเราให้ดีขึ้นได้อย่างไร ?

15 “ประยุกต์” ไม่ใช่ “ลอกเลียน”
“Adapt” NOT “Adopt” “ประยุกต์” ไม่ใช่ “ลอกเลียน”

16 Thank You for Your Attention


ดาวน์โหลด ppt Best Practice.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google