งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Best Practice. ความหมาย Best Practices หมายถึง แนวปฏิบัติ ที่ดีที่สุด กลยุทธ์ การบริหารจัดการ ขั้นตอนการ ปฎิบัติงานหรือกิจกรรม ที่ทำให้เขาเก่งที่สุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Best Practice. ความหมาย Best Practices หมายถึง แนวปฏิบัติ ที่ดีที่สุด กลยุทธ์ การบริหารจัดการ ขั้นตอนการ ปฎิบัติงานหรือกิจกรรม ที่ทำให้เขาเก่งที่สุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Best Practice

2 ความหมาย Best Practices หมายถึง แนวปฏิบัติ ที่ดีที่สุด กลยุทธ์ การบริหารจัดการ ขั้นตอนการ ปฎิบัติงานหรือกิจกรรม ที่ทำให้เขาเก่งที่สุด

3 คุณลักษณะของ Best Practices • มีส่วนสำคัญที่ทำให้ผลการ ดำเนินงานเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง • เป็นวิธีการใหม่ๆหรือนวัตกรรมใน การใช้ทรัพยากร เช่น บุคลากร หรือเทคโนโลยี ฯลฯ • ได้รับการยอมรับจากบุคคลหรือ องค์กรที่เชื่อถือได้ ( ผู้เชี่ยวชาญ, การตรวจประเมิน, รางวัลฯลฯ ) • ได้รับการยอมรับจากลูกค้าหรือผู้ ส่งมอบเป็นจำนวนมาก

4 แนวคิดและหลักการของ Best Practices Best Practices ( แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ) หรือ Good Practices ( แนวปฏิบัติที่ดี ) ?

5 - แนวปฏิบัติที่ทำให้องค์กร ประสบความสำเร็จ ( เป็น เลิศ ) - แนวปฏิบัติที่เหนือชั้น Best Practices (Good Practices)

6 เราจะหา Best Practices ได้จากที่ไหน • ฐานข้อมูลทั่วไป • จากการเปรียบเทียบ - ภายในองค์กรของเรา - องค์กรอื่น - คู่แข่ง, ธุรกิจเดียวกัน, ธุรกิจต่างกัน

7 • ใช้ข้อมูลจริง • มีกระบวนการในการเปรียบเทียบ ที่ชัดเจน • มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา Best Practices • มีการแลกเปลี่ยน Best Practices ระหว่างกัน • นำ Best Practices ที่ได้มา ปรับปรุงตนเองได้ การเปรียบเทียบที่ดี จะต้อง ……. • มีเกณฑ์ในการเปรียบเทียบที่ ชัดเจน

8 ใครเก่ง ที่สุด เราอยู่ที่ ไหน ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด (Benchmark) BEST PRACTICES เขาทำ อย่างไร เราจะทำอย่างไร ให้ดีกว่าเขา นำ Best Practices มาประยุกต์ใช้เพื่อ ปรับปรุงตนเอง

9 Benchmar king คือ กระบวนการเสาะหา และนำ Best practices มา ประยุกต์ใช้ เพื่อให้เรา แข่งขันกับคนอื่นได้ ( ตลอดเวลา )

10 การแลกเปลี่ยน Best Practices ดีกว่าวิธีการอื่นๆ ในการปรับปรุงองค์กรอย่างไร ?

11 • ไม่ต้องนับหนึ่งใหม่ ต่อยอดได้เลย • เรียนรู้ได้รวดเร็ว กว่า • มีนวัตกรรมสูงกว่า • ไม่ต้องนับหนึ่งใหม่ต่อยอดได้เลย • เรียนรู้ได้รวดเร็วกว่า • มีนวัตกรรมสูงกว่า

12 จะเริ่มต้น อย่างไรดี ? • เหนือฟ้ายังมีฟ้า • พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง • แลกหมัด (Give and Take) • มีขั้นตอน / ระบบ

13 ขั้นตอนการแลกเปลี่ยน Best Practices • เราต้องการปรับปรุงเรื่องอะไร • เราทำอย่างไรในเรื่องนั้นๆ ( รู้เรา ) • ใครมี Best Practice ในเรื่องนี้ ( ภายใน / ภายนอกองค์กร ) - เกณฑ์, วิธีการคัดเลือก, กลุ่มเป้าหมาย, ฯลฯ • วิธีการแลกเปลี่ยน Best Practices - แบบสอบถาม, สัมภาษณ์ทาง โทรศัพท์, Site visit

14 จะนำ Best Practices มาใช้ปรับปรุง องค์กรของเราให้ดีขึ้นได้อย่างไร ?

15 “Adapt” NOT “Adopt” “ ประยุกต์ ” ไม่ใช่ “ ลอกเลียน ”

16


ดาวน์โหลด ppt Best Practice. ความหมาย Best Practices หมายถึง แนวปฏิบัติ ที่ดีที่สุด กลยุทธ์ การบริหารจัดการ ขั้นตอนการ ปฎิบัติงานหรือกิจกรรม ที่ทำให้เขาเก่งที่สุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google