งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดเป้าหมายตลาด การวางตำแหน่ง ทางการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดเป้าหมายตลาด การวางตำแหน่ง ทางการตลาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดเป้าหมายตลาด การวางตำแหน่ง ทางการตลาด

2 5. Develop positioning for each target segments. Market segmentation Market targeting Market positioning 1. Identify bases for segmenting the market 2. Develop profiles of resulting segments. 3. Develop measures of segment attractiveness. 4.Select the target segment(s). 6. Develop marketing mix for each target segment Source : Gary Armstrong,Philip Kotler,2000

3 Market Segmentation การแบ่งส่วนตลาด

4 Mass Marketing Segment Marketing Niche Marketing Micromarketing Levels of marketing segmentation Source : Gary Armstrong,Philip Kotler,2000

5 Market Segmentation Bases for Segmenting Consumer Markets Segmenting Business Markets Segmenting International Markets

6 Segmentation bases for consumer markets Geographic segmentation Demographic segmentation Psychographic segmentation Behavior toward product

7 Geographic segmentation

8 Demographic segmentation อายุและวงจรชีวิต (Age and Life-Cycle Stage) เพศ (Gender) รายได้ (Income)

9

10

11

12 Psychographic segmentation Social class Lifestyle Personality characteristics

13 Behavior toward product โอกาสในการซื้อ (Occasions) ผลประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit sought) สถานะในการใช้ (User Status) อัตราการใช้ (Usage rate) ความภักดีในตราสินค้า (Loyalty status)

14

15 Segmenting Business Markets Demographic (industry,company size, location) Operating characteristics Situational factors Personal characteristics

16 Segmenting International Markets ทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (Geographic location) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic factors) ปัจจัยทางด้านการเมืองและ กฎหมาย (Political and legal factors) ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม (Cultural factors)

17 การกำหนดตลาด เป้าหมาย การประเมินส่วนตลาด การเลือกส่วนตลาดเป้าหมาย การเลือกกลยุทธ์ในการ ครอบคลุมตลาด การตลาดตามเป้าหมายเพื่อ ความรับผิดชอบต่อสังคม

18 การประเมินส่วนตลาด วิเคราะห์ขนาดและ การเติบโตของส่วนตลาด ทดสอบความน่าสนใจ เชิงโครงสร้างของส่วนตลาด พิจารณาวัตถุประสงค์ และทรัพยากร

19 การเลือกส่วนตลาดเป้าหมาย การตลาดไม่แตกต่าง (Undifferentiated Marketing) การตลาดแตกต่าง (Differentiated Marketing) การตลาดมุ่งเฉพาะส่วน (Concentrated Marketing)

20 กลยุทธ์ตลาดรวม ตลาดไม่แตกต่าง กลยุทธ์ตลาดรวม ตลาดไม่แตกต่าง 4 Ps 1 ชุด ตลาดใหญ่ตลาดเดียว ไม่มีความแตกต่าง ตลาดใหญ่ตลาดเดียว ไม่มีความแตกต่าง

21 กลยุทธ์หลายส่วนตลาด ตลาดที่แตกต่าง กลยุทธ์หลายส่วนตลาด ตลาดที่แตกต่าง 4 Ps ชุด A ส่วนตลาด A 4 Ps ชุด B 4 Ps ชุด C ส่วนตลาด B ส่วนตลาด C

22 กลยุทธ์มุ่งเฉพาะตลาดส่วนเดียว หรือมุ่งเฉพาะส่วนตลาด กลยุทธ์มุ่งเฉพาะตลาดส่วนเดียว หรือมุ่งเฉพาะส่วนตลาด 4 Ps 1 ชุด ส่วนตลาด A ส่วนตลาด B ส่วนตลาด C เลือกตลาด 1 ส่วน

23

24 การวางตำแหน่งเพื่อสร้างความ ได้เปรียบทางการแข่งขัน การเลือกกลยุทธ์การวาง ตำแหน่ง การติดต่อสื่อสารและการส่ง มอบจุดยืนหรือตำแหน่งทาง การตลาดที่เลือกไว้สู่เป้าหมาย 4 Ps

25 การเลือกกลยุทธ์การ วางตำแหน่ง การระบุประเด็นที่จะได้เปรียบ ทางการแข่งขัน และเลือกทาง ได้เปรียบคู่แข่งที่ดีที่สุด –offering –deliver –differentiating ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ ด้านช่องทางจัดจำหน่าย

26 กลยุทธ์ กลยุทธ์ผู้นำตลาด (Market Leader) กลยุทธ์ผู้ท้าชิงตลาด (Market challengers) กลยุทธ์ผู้ตามตลาด (Market follower)


ดาวน์โหลด ppt การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดเป้าหมายตลาด การวางตำแหน่ง ทางการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google