งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 4 การแปรรูป และการผลิตสินค้าอาหาร 119331 หมู่ 1 อ.ณิธิชา ธรรมธนากูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 4 การแปรรูป และการผลิตสินค้าอาหาร 119331 หมู่ 1 อ.ณิธิชา ธรรมธนากูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 4 การแปรรูป และการผลิตสินค้าอาหาร 119331 หมู่ 1 อ.ณิธิชา ธรรมธนากูล

2 2 การแปรรูปสินค้าเกษตร คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและ คุณลักษณะของสินค้า ลดปัญหาสินค้าเกษตรกินเนื้อที่มาก และเน่าเสียง่าย ตอบสนอง form utility เพิ่มมูลค่าสินค้า รวมส่วนประสมการตลาด 4Ps ในการ เพิ่มมูลค่าสินค้า เปลี่ยนแปลงสถานะในการแข่งขัน

3 3 5.1 การจัดการตลาดใน อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร  ตอบสนองความต้องการและความจำเป็น ของผู้บริโภคได้  รู้จักใช้ Key Concept  เพื่อรู้ Position ของตัวเอง รู้เพื่อ ????

4 4 1) กลยุทธ์ในตัวสินค้า 2) กลยุทธ์ทางด้านราคา 3) กลยุทธ์การกระจายสินค้า 4) กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย 5.1 การจัดการตลาดใน อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร

5 5 1) กลยุทธ์ในตัวสินค้า เป้าหมายของการแปรรูปคือ - ทำให้สินค้าดูแตกต่าง - ทำให้สินค้ามี Brand - มีมูลค่าสูงขึ้น - สามารถสร้างกำไรได้มากขึ้น - Innovation นำไปสู่เรื่อง คุณภาพ, สินค้าสะดวกซื้อ, Packaging รวมถึงสารอาหาร

6 6 Branding คือ ชื่อ,Concept,สัญลักษณ์ หรือตัวบ่ง บอกว่าใครเป็นคนขาย และบ่งบอกความ แตกต่างจากสินค้าประเภทเดียวในตลาด

7 7

8 8 Three types of innovations 1) เทคนิคและวิธีทางการตลาดใหม่ที่ช่วย เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน 2) สินค้าและบริการใหม่ที่เพิ่มมูลค่าสินค้า มากขึ้น 3) องค์กรธุรกิจใหม่ เช่น กลุ่มสหกรณ์ แปรรูปอาหาร การร่วมมือระหว่างกลุ่ม ธุรกิจเพื่อหาวิถีทางการตลาดใหม่ๆ

9 9 วงจรชีวิตของสินค้า (Product life cycle) กำไรและรายได้ 0 ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 เวลา

10 10 ระยะที่ 1 ระยะที่สินค้าเริ่มต้นเข้าสู่ตลาด (Introduction Stage) เป็นระยะเริ่มนำสินค้าเข้าสู่ ตลาด การตัดสินใจทางการตลาด คือ จะแนะนำสินค้า อย่างไร เช่น จัด Promotion สินค้า และลดราคาสินค้า คู่แข่ง ยังมีน้อยมาก กำไร ต้นทุนจะสูงจากการแนะนำสินค้า กำไรติด ลบ การประสบความสำเร็จในระยะนี้เป็นเพียงชั่วคราว นักการตลาดที่ดีต้องมองการณ์ไกล ให้ประสบ ความสำเร็จในระยะยาว วงจรชีวิตของสินค้า (Product life cycle)

11 11 ระยะที่ 2 ระยะเติบโต (Growth Stage) เป็นระยะที่อัตราการเติบโตของยอดขายสูง การตัดสินใจทางการตลาด มีการโฆษณา เพิ่มขึ้น พยายามสร้างความเชื่อถือในตัวสินค้า คู่แข่ง เริ่มเข้ามาศึกษาว่าทำไมประสบ ความสำเร็จ และเตรียมตัวเข้าสู่ตลาด และเริ่มมีการ copy สินค้า กำไร มีกำไรมาก วงจรชีวิตของสินค้า (Product life cycle)

12 12 ระยะที่ 3 ระยะอิ่มตัว (Maturing Stage) เป็นระยะที่อัตราการเติบโตของยอดขายลดลง การตัดสินใจทางการตลาด มีการโฆษณาหนัก ขึ้น พยายามหาวิธีการขยายตลาด และหาวิธีเพิ่มส่วน แบ่งทางการตลาด คู่แข่ง มีการแข่งขันรุนแรง คู่แข่งเริ่มมี กระบวนการทางตลาดใหม่ๆ เข้ามา ใครที่อ่อนแอก็ จะอยู่ไม่ได้ กำไร กำไรลดลง วงจรชีวิตของสินค้า (Product life cycle)

13 13 ระยะที่ 4 ระยะที่ยอดขายลดลง (Decline Stage) เป็นระยะที่ยอดขายมีอัตราการลดลงอย่าง รวดเร็ว การตัดสินใจทางการตลาด ออกจากตลาด คู่แข่ง กระบวนการแข่งขันรุนแรงมาก กำไร กำไรลดลงมาก จนถึงติดลบ วงจรชีวิตของสินค้า (Product life cycle)

14 14

15 15 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของร้านชั้นขนมหวาน ชุด 16 ชิ้น ราคาชุดละ 60 บาท ชุด 8 ชิ้น ราคาชุดละ 30 บาท ชุด 20 ชิ้น ราคาชุดละ 110 บาท ( New Year Package ) ชุด 50 ชิ้น ราคาชุดละ 200 บาท ชุด 84 ชิ้น ราคาชุดละ 360 บาท

16 16 2) กลยุทธ์ทางด้านราคา  High quality-high price  Lower price and quality appeal  Price discounts (2 for 1 sales) สิ่งที่นักการตลาดพึงประจักษ์ คือ ไม่ใช่ผู้บริโภค ทุกคนที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุด แต่เกือบ ทั้งหมดต้องการให้มีคุณภาพแต่ราคาถูก

17 17

18 18 3) กลยุทธ์การกระจายสินค้า  ร้านสะดวกซื้อ  เครื่องขายอัตโนมัติ  ร้านอาหาร  mail or catalog  บริการส่งถึงบ้าน  ศูนย์กระจายสินค้าของตัวเอง  ตลาดกลาง  ร้านขายส่ง  นายหน้าหรือตัวแทนขาย

19 19

20 20 4) กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย 1) เป้าหมายของการส่งเสริมการ ขาย  ให้ลูกค้าจำได้  ให้ข้อมูลลูกค้า  โน้มน้าวให้ซื้อ 2) จุดสนใจของ สินค้า  ราคา  คุณภาพ 3) ชนิดของการส่งเสริมการ ขาย  การโฆษณา  จัด Promotion 4) การสื่อสาร  ป้ายโฆษณา  ส่งจดหมาย  ใบปลิว  ตั้งจุดขาย 5) กลุ่มเป้าหมายคือใคร  ผู้ซื้อ หรือ ผู้ใช้  ผู้ที่มีอิทธิพล

21 21 5.2 โครงสร้างของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารในประเทศไทย

22 22 5.3 ปัญหาด้านการจัดการของผู้แปรรูปอาหาร ผู้แปรรูปอาหารต้องเผชิญปัญหาที่ท้าทายอยู่ 2 ประเด็น  การจัดการด้านการแปรรูป  การจัดหาวัตถุดิบ หรือ การจัดซื้อ  เป็นการลงทุนด้านโรงงานและเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์  การทำให้มีประสิทธิภาพ คือ การดำเนินงานให้ เครื่องจักรได้ดำเนินงานเต็มกำลัง แต่ สินค้า เกษตรเป็นสินค้าฤดูกาล การดำเนินงานจึงเต็ม กำลังการผลิตแค่ในช่วงฤดูกาลเท่านั้น.......... How ???

23 23  จะตั้งโรงงานกี่แห่ง  จะตั้งโรงงานที่ไหน (ต้นทุนค่าขนส่ง, ลักษณะสินค้า) โรงงาน เครื่องมือ การพัฒนาสินค้า เทคโนโลยี มีความก้าวหน้า และเกิดประสิทธิผล ในอุตสาหกรรม

24 24


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 4 การแปรรูป และการผลิตสินค้าอาหาร 119331 หมู่ 1 อ.ณิธิชา ธรรมธนากูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google