งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategy Information System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategy Information System"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strategy Information System
Chapter 7 Strategy Information System

2 การปรับเปลี่ยนองค์กรด้วย Information System
1 ปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมเป็น Automatic System 2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงาน 3 ออกแบบระบบงานใหม่ 4 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shifts)

3 Strategy Level กลยุทธ คือแผนรวมขององค์กรที่นำเอาจุดเด่นและลดข้อด้อย เพื่อแสวงหาโอกาสและห่ทางป้องกันอุปสรรคต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดความสำเร็จและสามารถเติบโตได้ในระยะยาว (SWOT->Strategy) ระดับของกลยุทธ Corporate Strategy Business Strategy Functional Strategy

4 Strategic Information System (SIS)

5 Porter’s competitive forces model
1 Threat of entry of new Competitors 2 Bargaining Power of Suppliers 3 Bargaining of Buyers/Customers 4 Rivalry among exiting Competitors 5 Threat of Substitute Products/Services

6 กลยุทธที่ พลอตเตอร์แนะนำ
1 Cost Leadership Strategy Big C, Macro 2 Differentiation Strategy Dell, PTT, MK Suki 3 Target Focus Strategy Niche Marget

7 Porter’s Theory of Strategy thrust
1.กลยุทธสร้างความแตกต่าง : Differentiation 2.กลยุทธด้านราคา : Cost 3.กลยุทธด้านนวัตกรรม : Innovation 4.กลยุทธด้านการเติบโต : Growth 5.กลยุทธด้านพันธมิตร : Alliances

8

9 ผลกระทบของ IT ต่อการแข่งขัน
1 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านอุตสาหกรรม Bank-ATM, Online Marketing 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน Office Automation, ERP, Logistic system 3 สร้างธุรกิจใหม่ iTunes, App. Store, Amazon

10

11 ความสัมพันธ์ระหว่าง แผนกลยุทธธุรกิจ กับ แผนกลยุทธระบบสารสนเทศ
แผนกลยุทธธุรกิจ เป็นแนวทางในการกำหนดแผนกลยุทธระบบสารสนเทศ แผนกลยุทธระบบสารสนเทศ เป็นเครื่องชี้ทิศทางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

12 ตัวอย่าง ระบบสารสนเทศกับความได้เปรียบในการแข่งขัน
Japan 7-Eleven บ.ไปรษณีย์ไทย MK-Suki Nok Air กรมการขนส่งทางบก

13 กรณีศึกษา ให้ นศ.แบ่งกลุ่มทำงาน กลุ่มละ 3 คน แต่ละกลุ่มเลือกศึกษา องค์กร ทางด้านขวามือ 1 องค์กร ว่ามีการนำ ระบบสารสนเทศ มาใช้ปรับเปลี่ยนการทำงานขององค์กร อย่างไรบ้าง โดยเปรียบเทียบกับระบบงานเดิม ก่อนการปรับเปลี่ยน และหลังการปรับเปลี่ยน และสรุปภาพรวมของระบบงานใหม่ว่าช่วยให้ได้เปรียบในการแข่งขันอย่างไร Japan 7-Eleven บ.ไปรษณีย์ไทย MK-Suki Nok Air กรมการขนส่งทางบก


ดาวน์โหลด ppt Strategy Information System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google