งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 7 Strategy Information System. การปรับเปลี่ยนองค์กรด้วย Information System 1 ปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมเป็น Automatic System 2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 7 Strategy Information System. การปรับเปลี่ยนองค์กรด้วย Information System 1 ปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมเป็น Automatic System 2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 7 Strategy Information System

2 การปรับเปลี่ยนองค์กรด้วย Information System 1 ปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมเป็น Automatic System 2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงาน 3 ออกแบบระบบงานใหม่ 4 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ( Paradigm Shifts )

3 Strategy Level กลยุทธ คือแผนรวมขององค์กรที่นำเอาจุดเด่น และลดข้อด้อย เพื่อแสวงหาโอกาสและห่ทาง ป้องกันอุปสรรคต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดความสำเร็จ และสามารถเติบโตได้ในระยะยาว (SWOT->Strategy) ระดับของกลยุทธ 1)Corporate Strategy 2)Business Strategy 3)Functional Strategy

4 Strategic Information System (SIS) SIS คือระบบที่ช่วยสร้างความได้เปรียบในการ แข่งขันและลดความเสียเปรียบขององค์กร

5 Porter’s competitive forces model 1 Threat of entry of new Competitors 2 Bargaining Power of Suppliers 3 Bargaining of Buyers/Customers 4 Rivalry among exiting Competitors 5 Threat of Substitute Products/Services

6 กลยุทธที่ พลอตเตอร์ แนะนำ 1 Cost Leadership Strategy Big C, Macro 2 Differentiation Strategy Dell, PTT, MK Suki 3 Target Focus Strategy Niche Marget

7 Porter’s Theory of Strategy thrust 1. กลยุทธสร้างความแตกต่าง : Differentiation 2. กลยุทธด้านราคา : Cost 3. กลยุทธด้านนวัตกรรม : Innovation 4. กลยุทธด้านการเติบโต : Growth 5. กลยุทธด้านพันธมิตร : Alliances

8

9 ผลกระทบของ IT ต่อการ แข่งขัน 1 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้าน อุตสาหกรรม Bank-ATM, Online Marketing 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน Office Automation, ERP, Logistic system 3 สร้างธุรกิจใหม่ iTunes, App. Store, Amazon

10

11 ความสัมพันธ์ระหว่าง แผนกลยุทธ ธุรกิจ กับ แผนกลยุทธระบบสารสนเทศ แผนกลยุทธธุรกิจ เป็นแนวทางในการกำหนดแผน กลยุทธระบบสารสนเทศ แผนกลยุทธระบบสารสนเทศ เป็นเครื่องชี้ทิศทาง แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

12 ตัวอย่าง ระบบสารสนเทศกับความ ได้เปรียบในการแข่งขัน Japan 7-Eleven บ. ไปรษณีย์ไทย MK-Suki Nok Air กรมการขนส่งทางบก

13 กรณีศึกษา ให้ นศ. แบ่งกลุ่มทำงาน กลุ่มละ 3 คน แต่ละกลุ่ม เลือกศึกษา องค์กร ทางด้านขวามือ 1 องค์กร ว่ามีการนำ ระบบ สารสนเทศ มาใช้ ปรับเปลี่ยนการทำงานของ องค์กร อย่างไรบ้าง โดย เปรียบเทียบกับระบบงาน เดิม ก่อนการปรับเปลี่ยน และหลังการปรับเปลี่ยน และสรุปภาพรวมของ ระบบงานใหม่ว่าช่วยให้ ได้เปรียบในการแข่งขัน อย่างไร ให้ นศ. แบ่งกลุ่มทำงาน กลุ่มละ 3 คน แต่ละกลุ่ม เลือกศึกษา องค์กร ทางด้านขวามือ 1 องค์กร ว่ามีการนำ ระบบ สารสนเทศ มาใช้ ปรับเปลี่ยนการทำงานของ องค์กร อย่างไรบ้าง โดย เปรียบเทียบกับระบบงาน เดิม ก่อนการปรับเปลี่ยน และหลังการปรับเปลี่ยน และสรุปภาพรวมของ ระบบงานใหม่ว่าช่วยให้ ได้เปรียบในการแข่งขัน อย่างไร Japan 7- Eleven บ. ไปรษณีย์ ไทย MK-Suki Nok Air กรมการขนส่ง ทางบก


ดาวน์โหลด ppt Chapter 7 Strategy Information System. การปรับเปลี่ยนองค์กรด้วย Information System 1 ปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมเป็น Automatic System 2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google