งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategic Planning and The marketing Process &Market Segmentation,Targeting, and Positioning for Competitive Advantage.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategic Planning and The marketing Process &Market Segmentation,Targeting, and Positioning for Competitive Advantage."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Strategic Planning and The marketing Process &Market Segmentation,Targeting, and Positioning for Competitive Advantage

3 Steps in strategic planning Defining the company mission Setting company objectives and goals Designing the business portfolio Planning marketing and other functional strategy Corporate level Business units, product, and marketing level

4 ถ้อยแถลงภารกิจ Mission statement A statement of the organization’s purpose - what it wants to accomplish in the larger environment ถ้อยแถลงจุดมุ่งหมายของ องค์การที่บ่งบอกถึงสิ่งที่ องค์การต้องการให้ประสบ ความสำเร็จในสภาพ แวดล้อมที่ใหญ่ขึ้น

5 We offer products and services that deliver value to Middle Americans.

6 We provide fantasies and entertainment -a place where America still works the way it’s supposed to.

7 เราจะทำให้ลูกค้ามีประสบการณ์การซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต ด้วยความรู้สึกว่ามีความรวดเร็ว ง่าย และสนุกสนาน เราเป็นที่ที่คุณสามารถหาและค้นพบทุกสิ่งทุกอย่าง ที่คุณต้องการซื้อโดยการออนไลน์

8 Marketing process Target Consumer product price place Promotion Marketing planning Marketing implementation Marketing control Marketing analysis Political legal environment Technological-natural environment Social-cultural environment Demographic economic environment Marketing intermediaries Publics Competitors Suppliers

9 Target Consumers

10 เลือกกลยุทธ์ เลือกเครื่องมือ 4 Ps

11 ลูกค้าเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์ ความหลากหลาย คุณภาพ การออกแบบ รูปแบบ ตราผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การบริการ ราคา ราคาที่กำหนด ส่วนลด ส่วนที่ยอมให้ลูกค้า ระยะเวลาชำระคืน สินเชื่อ การจัดจำหน่าย ช่องทาง ความครอบคลุมใน การจัดจำหน่าย ทำเลที่ตั้ง สินค้าคงคลัง การขนส่ง การจัดส่งกำลังธุรกิจ การส่งเสริม การตลาด คารโฆษณา การขายโดยบุคคล การส่งเสริมการขาย การแจ้งข่าวและ การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรงและ การตลาดออนไลน์

12 สภาพแวดล้อมทางการตลาด market environment กิจการ ฝ่ายบริหารสูงสุด ฝ่ายการเงิน R&D ฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ

13 ผู้จัดหา (suppliers) ปัจจัยการผลิต สินค้า ทรัพยากรใดๆ

14 คนกลางทางการตลาด (marketing intermediaries) ผู้ขายต่อ reseller ผู้กระจายสินค้า physical distribution firms ตัวแทนผู้ให้บริการทางการตลาด marketing services agencies ตัวกลางทางการเงิน financial intermediaries

15 ลูกค้า (Customer) ตลาดผู้บริโภค (consumer market) ตลาดธุรกิจ (business market) ตลาดผู้ขายต่อ (reseller market) ตลาดส่วนราชการ (government) ตลาดระหว่างประเทศ (international market)

16 คู่แข่ง (Competitor) สารธารณชน (Publics) สถาบันการเงิน สื่อมวลชน หน่วยงานของรัฐบาล กลุ่มในสังคม

17 ประชากรศาสตร์ (demography) เศรษฐกิจ (economic) ธรรมชาติ (natural environment ) สังคมและวัฒนธรรม (social and cultural) การเมืองและกฎหมาย (political and legal) เทคโนโลยี (Technology)

18 Market การที่บุคคลหรือองค์การมี ความต้องการที่จะซื้อ มีเงินที่ จะซื้อ เต็มใจที่จะซื้อ และมี ความสามารถในการ แลกเปลี่ยนเพื่อตอบสนอง ความต้องการที่จะทำให้เกิด ความพอใจ


ดาวน์โหลด ppt Strategic Planning and The marketing Process &Market Segmentation,Targeting, and Positioning for Competitive Advantage.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google