งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lesson 2 Strategic Planning and The marketing Process &Market Segmentation,Targeting, and Positioning for Competitive Advantage.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lesson 2 Strategic Planning and The marketing Process &Market Segmentation,Targeting, and Positioning for Competitive Advantage."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Lesson 2 Strategic Planning and The marketing Process &Market Segmentation,Targeting, and Positioning for Competitive Advantage

3 Steps in strategic planning
Planning marketing and other functional strategy Setting company objectives and goals Defining the company mission Designing the business portfolio Corporate level Business units, product, and marketing level

4 ถ้อยแถลงภารกิจ Mission statement
A statement of the organization’s purpose - what it wants to accomplish in the larger environment ถ้อยแถลงจุดมุ่งหมายขององค์การที่บ่งบอกถึงสิ่งที่ องค์การต้องการให้ประสบความสำเร็จในสภาพ แวดล้อมที่ใหญ่ขึ้น

5 We offer products and services that deliver value to Middle Americans.
Wal-mart We offer products and services that deliver value to Middle Americans.

6 We provide fantasies and entertainment
Disney We provide fantasies and entertainment -a place where America still works the way it’s supposed to.

7 เราจะทำให้ลูกค้ามีประสบการณ์การซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต
Amazon.com เราจะทำให้ลูกค้ามีประสบการณ์การซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต ด้วยความรู้สึกว่ามีความรวดเร็ว ง่าย และสนุกสนาน เราเป็นที่ที่คุณสามารถหาและค้นพบทุกสิ่งทุกอย่าง ที่คุณต้องการซื้อโดยการออนไลน์

8 Technological-natural
Marketing process Technological-natural environment Marketing intermediaries Demographic economic environment Marketing analysis product Marketing planning Target Consumer Suppliers Promotion price Publics Marketing control Marketing implementation place Political legal environment Social-cultural environment Competitors

9 Target Consumers Market segmentation Market targeting
Market positioning 4 Ps

10 เลือกกลยุทธ์ เลือกเครื่องมือ 4 Ps

11 ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริม การตลาด ลูกค้าเป้าหมาย การจัดจำหน่าย
ความหลากหลาย คุณภาพ การออกแบบ รูปแบบ ตราผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การบริการ ราคา ราคาที่กำหนด ส่วนลด ส่วนที่ยอมให้ลูกค้า ระยะเวลาชำระคืน สินเชื่อ การส่งเสริม การตลาด คารโฆษณา การขายโดยบุคคล การส่งเสริมการขาย การแจ้งข่าวและ การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรงและ การตลาดออนไลน์ ลูกค้าเป้าหมาย การจัดจำหน่าย ช่องทาง ความครอบคลุมใน ทำเลที่ตั้ง สินค้าคงคลัง การขนส่ง การจัดส่งกำลังธุรกิจ

12 สภาพแวดล้อมทางการตลาด market environment
กิจการ ฝ่ายบริหารสูงสุด ฝ่ายการเงิน R&D ฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ Micro environment

13 Micro environment ผู้จัดหา (suppliers) ปัจจัยการผลิต สินค้า
ทรัพยากรใดๆ Micro environment

14 Micro environment คนกลางทางการตลาด (marketing intermediaries)
ผู้ขายต่อ reseller ผู้กระจายสินค้า physical distribution firms ตัวแทนผู้ให้บริการทางการตลาด marketing services agencies ตัวกลางทางการเงิน financial intermediaries Micro environment

15 Micro environment ลูกค้า (Customer) ตลาดผู้บริโภค (consumer market)
ตลาดธุรกิจ (business market) ตลาดผู้ขายต่อ (reseller market) ตลาดส่วนราชการ (government) ตลาดระหว่างประเทศ (international market) Micro environment

16 Micro environment คู่แข่ง (Competitor) สารธารณชน (Publics)
สถาบันการเงิน สื่อมวลชน หน่วยงานของรัฐบาล กลุ่มในสังคม Micro environment

17 ประชากรศาสตร์ (demography)
เศรษฐกิจ (economic) ธรรมชาติ (natural environment ) สังคมและวัฒนธรรม (social and cultural) การเมืองและกฎหมาย (political and legal) เทคโนโลยี (Technology) Macroenvironment

18 Market การที่บุคคลหรือองค์การมีความต้องการที่จะซื้อ มีเงินที่จะซื้อ เต็มใจที่จะซื้อ และมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความต้องการที่จะทำให้เกิดความพอใจ


ดาวน์โหลด ppt Lesson 2 Strategic Planning and The marketing Process &Market Segmentation,Targeting, and Positioning for Competitive Advantage.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google