งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น. ส. กิ่งกมล นุ้ย ห้วยแก้ว. ความหมาย การกำหนดทิศทางขององค์การใน อนาคตไว้ ซึ่งต้องอาศัยการ วางแผนอย่างเป็นขั้นตอนและการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น. ส. กิ่งกมล นุ้ย ห้วยแก้ว. ความหมาย การกำหนดทิศทางขององค์การใน อนาคตไว้ ซึ่งต้องอาศัยการ วางแผนอย่างเป็นขั้นตอนและการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น. ส. กิ่งกมล นุ้ย ห้วยแก้ว

2 ความหมาย การกำหนดทิศทางขององค์การใน อนาคตไว้ ซึ่งต้องอาศัยการ วางแผนอย่างเป็นขั้นตอนและการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน แล้วกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้สามารถ นำไปดำเนินการเพื่อให้บรรลุ ทิศทางตามที่ได้กำหนดไว้

3 กระบวนการในการจัดการ เชิงกลยุทธ์ 1. การวางแผนกลยุทธ์ ( Strategic Formulation ) 2. การนำกลยุทธ์ไปสู่การ ปฏิบัติ ( Strategic Implementation ) 3. การควบคุมและประเมินผล เชิงกลยุทธ์ ( Strategic Evaluation )

4 การวางแผนกลยุทธ์ ( S TRATEGIC F ORMULATION ) 1. การวิเคราะห์สถานการณ์ - วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายนอก - วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 2. กำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ หลักขององค์การ 3. กำหนดวัตถุประสงค์ 4. กำหนดกลยุทธ์

5 การนำกลยุทธ์ไปสู่การ ปฏิบัติ ( S TRATEGIC I MPLEMENTATION ) 1. วางแผนปฏิบัติการ ( Action Plan ) - ชื่อแผนงาน - เวลา - วัตถุประสงค์แผนงาน - ผู้รับผิดชอบ - ชื่อโครงการ - งบประมาณ - วัตถุประสงค์โครงการ 2. ปรับปรุง พัฒนาองค์การ - โครงสร้างขององค์การ - วัฒนธรรมขององค์การ - ระบบ - งบประมาณ - บุคลากร

6 การควบคุมและประเมินผล เชิงกลยุทธ์ ( S TRATEGIC E VALUATION ) 1. ติดตามตรวจสอบผลการ ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 2. ติดตามสถานการณ์และ เงื่อนไขต่างๆ ที่อาจ เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจทำให้ ต้องมีการปรับแผนกลยุทธ์

7 กำหนด มาตรฐาน การดำเนิน การแก้ไข การวัดผล การดำเนินงาน เปรียบเทียบผล กับมาตรฐาน การควบคุมกลยุทธ์

8 กระบวนการในการจัดการ เชิงกลยุทธ์

9 ระดับของกลยุทธ์ (LEVELS OF STRATEGY) 1. กลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate Strategy) 2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) 3. กลยุทธ์ระดับฝ่ายปฏิบัติการ ตามหน้าที่ (Functional Strategy)

10 กลยุทธ์ระดับองค์การ (C ORPORATE S TRATEGY ) 1. กลยุทธ์การสร้างความ เจริญเติบโต (Growth Strategies) 2. กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ (Stability Strategy) 3. กลยุทธ์การตัดทอน (Retrenchment)

11 กลยุทธ์ การ เจริญเติ บโต กลยุทธ์การ เจริญเติบโต ที่มุ่งเน้นความ เชี่ยวชาญ กลยุทธ์การ เจริญเติบโต ที่มุ่งการกระจาย ธุรกิจ กลยุทธ์การ เจริญเติบโต ตามแนวนอน กลยุทธ์การ เจริญเติบโต ตามแนวดิ่ง กลยุทธ์การ กระจาย แบบเกาะกลุ่ม กลยุทธ์การ กระจาย แบบไม่เกาะกลุ่ม

12 กลยุทธ์ การ รักษา เสถียร ภาพ กลยุทธ์การ ยับยั้ง กลยุทธ์การไม่ป ลี่ยนแปลง กลยุทธ์การทำ กำไร

13 กลยุทธ์ การตัด ทอน กลยุทธ์การ ฟื้นฟู กลยุทธ์การขาย ทิ้ง กลยุทธ์การ ล้มละลาย

14 กลยุทธ์ ระดับ องค์การ กล ยุทธ์ การ เจริญ เติบโ ต กล ยุทธ์ การ รักษา เสถียร ภาพ กล ยุทธ์ การ ตัด ทอน กลยุทธ์การเจริญเติบโต ที่มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญ กลยุทธ์การเจริญเติบโต ที่มุ่งการกระจายธุรกิจ กลยุทธ์การยับยั้ง กลยุทธ์การไม่ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์การทำกำไร กลยุทธ์การการฟื้นฟู กลยุทธ์การการขายทิ้ง กลยุทธ์การล้มละลาย กลยุทธ์การ เจริญเติบโต ตาม แนวนอน กลยุทธ์การ เจริญเติบโต ตามแนวดิ่ง กลยุทธ์การกระจาย แบบเกาะกลุ่ม กลยุทธ์การกระจาย แบบไม่เกาะกลุ่ม

15 กลยุทธ์ผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership) กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation) กลยุทธ์การมุ่งที่ต้นทุน (Cost Focus) กลยุทธ์การมุ่งที่ความแตกต่าง (Focus Differentiation ) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)

16 กลยุทธ์ระดับฝ่าย ปฏิบัติการตามหน้าที่ (F UNCTIONAL S TRATEGY ) 1. การตลาด (Marketing) 2. การผลิต (Manufacturing) 3. การจัดส่ง (Logistic) 4. การเงิน (Finance) 5. ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) 6. การจัดการทั่วไป (General Management)

17 ตัวอย่างธุรกิจโรงพิมพ์ กลยุทธ์ระดับบริษัท ใช้กลยุทธ์เติบโต โดยปรับปรุงคุณภาพงาน และลงทุน เครื่องพิมพ์เพิ่ม กลยุทธ์ระดับธุรกิจ พัฒนาคุณภาพงานพิมพ์ โดยมีต้นทุนต่ำสุด กลยุทธ์ระดับหน่วยงาน การตลาด ทำการตลาดเชิงรุก ด้วยการกระตุ้นความ ต้องการสิ่งพิมพ์ในตลาดให้มากขึ้น การผลิต ปรับปรุงขบวนการผลิตให้ทันสมัย และมี ต้นทุนต่ำลง การเงินมีวินัยทางการเงิน รู้จักประหยัด และเน้นการ ขายเงินสด การจัดการ พัฒนาทีมงาน กำหนดหน้าที่งานแต่ละ ตำแหน่ง แบ่งงานและมอบหมายงานให้เหมาะสม ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง


ดาวน์โหลด ppt น. ส. กิ่งกมล นุ้ย ห้วยแก้ว. ความหมาย การกำหนดทิศทางขององค์การใน อนาคตไว้ ซึ่งต้องอาศัยการ วางแผนอย่างเป็นขั้นตอนและการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google