งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็น ความรู้ รู้เรา รู้เขา รู้ทัน รู้อะไรบ้าง - สภาพทางภูมิศาสตร์ของ ไทย ( ประตูสู่อาเซียน ) - พืชเศรษฐกิจของไทย ( เพื่อ เพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจโดยวิธีการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็น ความรู้ รู้เรา รู้เขา รู้ทัน รู้อะไรบ้าง - สภาพทางภูมิศาสตร์ของ ไทย ( ประตูสู่อาเซียน ) - พืชเศรษฐกิจของไทย ( เพื่อ เพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจโดยวิธีการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประเด็น ความรู้ รู้เรา รู้เขา รู้ทัน

3 รู้อะไรบ้าง - สภาพทางภูมิศาสตร์ของ ไทย ( ประตูสู่อาเซียน ) - พืชเศรษฐกิจของไทย ( เพื่อ เพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจโดยวิธีการ ต่างๆ เช่นวิธีการปลูก วิธีการแปร รูป การถนอมรักษา การส่งออก เป็นต้น ) - O – TOP ( เพื่อเน้นการ พัฒนาสู่ตลาดอาเซียน / เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ) รู้เรา เพื่อให้มีข้อมูลพื้นฐานในการ เตรียมสินค้า

4 รู้เขา เพื่อรู้จักประเทศอาเซียน รวมทั้งอาเซียน + 6 เพื่อตั้งรับและส่งออกรวมทั้งพัฒนาสินค้า ให้ตรงตามความต้องการ รู้อะไรบ้าง - รู้ข้อมูลพื้นฐานด้าน เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และด้าน ภูมิศาสตร์ - รู้ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน + 6 ( จีน ญี่ปุ่น เกหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย )

5 รู้ทัน เพื่อให้สามารถปรับตัวและส่งเสริมการค้าการ ลงทุนของไทยให้ดียิ่งขึ้น รู้อะไรบ้าง เกี่ยวกับ AEC (ASEAN Economic Community) วัตถุประสงค์ของ AEC - สร้างความเจริญด้านการค้าและ การลงทุน - ยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิต - รักษาเสถียรภาพด้านราคา - เพิ่มขีดความสามรถด้านการ แข่งขัน - ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

6 ขอบเขต AEC - การจัดการด้านความสัมพันธ์ ทางการค้า - การส่งเสริมการค้า - การกำกับและอำนวยความ สะดวกทางการค้า - การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการค้า

7 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อ ธุรกิจอาเซียน มี 6 ขั้นตอนได้แก่ 1. แนวคิดธุรกิจ (Idea) จะทำธุรกิจอะไร 2. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ (Business Analysis) - จุดอ่อน - จุดแข็ง - โอกาส ปัจจัยภายใน / ภายนอก - อุปสรรค 3. กลยุทธ์ในการไปสู่เป้าหมาย (Strategies) - ระยะยาว (Vision and Mision) - ระยะสั้น (Objection)

8 5. กลวิธีหรือเทคนิค (Technic) พัฒนา / ผลิตสินค้าและบริการ 6. แผนการปฏิบัติการ และ งบประมาณ (Action Plan and Budget)

9 กิจกรรมการวางแผน ธุรกิจ 1. ชื่อธุรกิจ 2. วิเคราะห์ธุรกิจ ปัจจัยภายนอ ภายใน โอกาสอุปสรรค จุดเด่น จุดอ่อน

10 3. การวิเคราะห์ลูกค้า 4. วิสัยทัศน์ 5. เป้าหมาย 6. กลยุทธ์

11 ตัวอย่างการวางแผน ธุรกิจ 1. ธุรกิจสปา (Local Spa) 2. วิเคราะห์ธุรกิจ ปัจจัยภายนอภายในโอกาส อุปสรรค - มีวัตถุดิบในท้องถิ่น - ได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่น - การสร้างความเข้าใจ - มีภูมิปัญญาท้องถิ่น - กระแสการดูแลสุขภาพ กับท้องถิ่น - คู่แข่ง - ที่ตั้งสะดวก - ระเบียบวิธีการดำเนินงาน - การใช้ภาษา - การใช้ ภาษาสื่อสาร - มาตรของผลิตภัณฑ์ และการบริการ

12 3. การวิเคราะห์ลูกค้า - เน้นชาวต่างชาติ - เน้นการบริการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 4. วิสัยทัศน์ ( สปาท้องถิ่นสู่สากล ) เป็น Local Spa ที่ได้มาตรฐาน เป็นเลิศด้านบริการ ส่งเสริมด้านสุขภาพและความงามโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพ 5. เป้าหมาย - มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 10 % - เป็น Local Spa ที่มีชื่อเสียงทั้งในและ ต่างประเทศ 6. กลยุทธ์ - เน้นการบริการที่ดี - มีโฆษณา / ประชาสัมพันธ์ที่ดี

13


ดาวน์โหลด ppt ประเด็น ความรู้ รู้เรา รู้เขา รู้ทัน รู้อะไรบ้าง - สภาพทางภูมิศาสตร์ของ ไทย ( ประตูสู่อาเซียน ) - พืชเศรษฐกิจของไทย ( เพื่อ เพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจโดยวิธีการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google