งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ถอดบทเรียน ยุทธศาสตร์การค้าอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ถอดบทเรียน ยุทธศาสตร์การค้าอาเซียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ถอดบทเรียน ยุทธศาสตร์การค้าอาเซียน
โดย.. ชลิตดา สิทธิโชค ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนแม่คือวิทยา

2 ประเด็นความรู้ รู้เรา รู้เขา รู้ทัน

3 รู้เรา เพื่อให้มีข้อมูลพื้นฐานในการเตรียมสินค้า รู้อะไรบ้าง - สภาพทางภูมิศาสตร์ของไทย (ประตูสู่อาเซียน) - พืชเศรษฐกิจของไทย (เพื่อเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจโดยวิธีการต่างๆ เช่นวิธีการปลูก วิธีการแปรรูป การถนอมรักษา การส่งออก เป็นต้น) - O – TOP (เพื่อเน้นการพัฒนาสู่ตลาดอาเซียน / เศรษฐกิจสร้างสรรค์)

4 รู้เขา เพื่อรู้จักประเทศอาเซียน รวมทั้งอาเซียน + 6 เพื่อตั้งรับและส่งออกรวมทั้งพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการ รู้อะไรบ้าง - รู้ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และด้านภูมิศาสตร์ - รู้ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน + 6 (จีน ญี่ปุ่น เกหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย)

5 เพื่อให้สามารถปรับตัวและส่งเสริมการค้าการลงทุนของไทยให้ดียิ่งขึ้น
รู้ทัน เพื่อให้สามารถปรับตัวและส่งเสริมการค้าการลงทุนของไทยให้ดียิ่งขึ้น รู้อะไรบ้าง เกี่ยวกับ AEC (ASEAN Economic Community) วัตถุประสงค์ของ AEC - สร้างความเจริญด้านการค้าและการลงทุน - ยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิต - รักษาเสถียรภาพด้านราคา - เพิ่มขีดความสามรถด้านการแข่งขัน - ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

6 ขอบเขต AEC - การจัดการด้านความสัมพันธ์ทางการค้า - การส่งเสริมการค้า - การกำกับและอำนวยความสะดวกทางการค้า - การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการค้า

7 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อธุรกิจอาเซียน
มี 6 ขั้นตอนได้แก่ แนวคิดธุรกิจ (Idea) จะทำธุรกิจอะไร การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ (Business Analysis) - จุดอ่อน - จุดแข็ง - โอกาส ปัจจัยภายใน / ภายนอก - อุปสรรค กลยุทธ์ในการไปสู่เป้าหมาย (Strategies) - ระยะยาว (Vision and Mision) - ระยะสั้น (Objection)

8 5. กลวิธีหรือเทคนิค (Technic) พัฒนา/ผลิตสินค้าและบริการ
6. แผนการปฏิบัติการ และงบประมาณ (Action Plan and Budget)

9 กิจกรรมการวางแผนธุรกิจ
ชื่อธุรกิจ วิเคราะห์ธุรกิจ ปัจจัยภายนอภายใน โอกาส อุปสรรค จุดเด่น จุดอ่อน

10 การวิเคราะห์ลูกค้า วิสัยทัศน์ 5. เป้าหมาย 6. กลยุทธ์

11 ตัวอย่างการวางแผนธุรกิจ
ธุรกิจสปา (Local Spa) วิเคราะห์ธุรกิจ ปัจจัยภายนอภายใน โอกาส อุปสรรค - มีวัตถุดิบในท้องถิ่น ได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่น - การสร้างความเข้าใจ - มีภูมิปัญญาท้องถิ่น กระแสการดูแลสุขภาพ กับท้องถิ่น - คู่แข่ง ที่ตั้งสะดวก ระเบียบวิธีการดำเนินงาน - การใช้ภาษา การใช้ภาษาสื่อสาร - มาตรของผลิตภัณฑ์ และการบริการ

12 การวิเคราะห์ลูกค้า - เน้นชาวต่างชาติ - เน้นการบริการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น วิสัยทัศน์ (สปาท้องถิ่นสู่สากล) เป็น Local Spa ที่ได้มาตรฐาน เป็นเลิศด้านบริการ ส่งเสริมด้านสุขภาพและความงามโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป้าหมาย - มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 10 % - เป็น Local Spa ที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ กลยุทธ์ - เน้นการบริการที่ดี - มีโฆษณา / ประชาสัมพันธ์ที่ดี

13 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะที่รับชม


ดาวน์โหลด ppt ถอดบทเรียน ยุทธศาสตร์การค้าอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google