งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Business Directions ( Goal 2009) UBP GOAL 2009. VISION. People business serving coffee not coffee business serving by people เป็นองค์กรระดับกลางที่เป็นผู้นำในธุรกิจกาแฟสด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Business Directions ( Goal 2009) UBP GOAL 2009. VISION. People business serving coffee not coffee business serving by people เป็นองค์กรระดับกลางที่เป็นผู้นำในธุรกิจกาแฟสด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Business Directions ( Goal 2009) UBP GOAL 2009

2 VISION. People business serving coffee not coffee business serving by people เป็นองค์กรระดับกลางที่เป็นผู้นำในธุรกิจกาแฟสด คั่วบดที่ครบวงจรที่สุดในประเทศไทยภายในปี 2554 ที่มีความหลากหลายด้านการลงทุนต่อ ผู้สนใจ ประกอบธุรกิจกาแฟสดคั่วบด ตลอดจนเป็นแหล่ง สร้างผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟสดคั่วบดที่มีคุณภาพ

3 Mission. 1. สร้างความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือของ Training centre ให้เป็นสถาบันที่เป็นที่รู้จักและเป็น แบรนด์ที่ลูกค้านึกถึงอันดับ 1-2 2. สร้างคนในองค์กรให้เป็น People business มี ความรับผิดชอบ / มีความรู้เรื่องธุรกิจมี Service mind and Team spirit 3. สร้างโอกาสขยายแฟรนไชน์ 94 โดยปรับลดการ ลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและความคุม ค่า ขยายในรูปแบบแฟรนไชน์ 100% 4. สร้างศักยภาพทีมขาย /PM โดยวาง positioning ตัวเองเป็น consultant and expert in coffee business และเน้นเรื่องบริการและการสร้างและ รักษาฐานลูกค้าสร้างความได้เปรียบเรื่องการ แข่งขันด้านราคาและบริการ 5. ขยาย Network OK ESPRESSO ให้เป็น Value investment ในตลาดต่อผู้สนใจลงทุน

4 Targets & Objectives 2009 1. เพิ่มยอดขายภาพรวมขึ้นอย่างน้อย 30% จาก ยอดขายปี 51 หรือ 180 ล้านบาทในปี 2552 2. ขยายธุรกิจ 94 Coffee อย่างน้อย 6 สาขาใน รูปแบบแฟรนไชน์ 3. ยอดขายต่อสาขาของ 94 coffee ต้องได้อย่าง น้อย Break even และเป้าหมายยอดขายต่อปี 96 ล้านบาท 4. ยอดขายฝ่ายขาย 48 ล้านบาท ( 4 ล้านบาทต่อ เดือน ) 5. ยอดขายช่องทางขายตรง 30 ล้านบาท ( 2.5 ล้านบาทต่อเดือน ) 6. ยอดขาย catering 4 ล้านบาท ( 3.5 แสนต่อ เดือน ) 7. รายได้ศูนย์ฝึกอบรม 600,000 บาทต่อปี

5 Targets & Objectives 2009 8. ขยายธุรกิจในทางกว้าง ( Horizontal) โดย ทำตัวเป็น Trading Company ( ซื้อ มาขายไป ) 9. ลดค่าใช้จ่ายทุกอย่างลง 5-10 % 10. ริเริ่มกิจกรรมแฟรนไชน์สัมพันธ์

6 วิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ ทบทวนพันธกิจ (Mission) กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ระบุเป้าหมาย (Goals) กำหนดกลยุทธ์ (Strategies) กำหนดแผนปฏิบัติงาน (Plans)

7 พันธกิจ สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นผลิตสินค้าที่เน้น คุณภาพ และสร้างเครือข่ายทาง การตลาดในต่างประเทศ โดยเน้นระบบ IT วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันเกษตรกรชั้นนำของจังหวัดปทุมธานีที่ส่งออก สินค้าคุณภาพสูงจาก ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดโลกภายในปี 2550 1. เป้าหมายด้าน การผลิต 2. เป้าหมายด้าน การตลาด 3. เป้าหมายด้าน ระบบ IT กล ยุท ธ์ 1.1 กล ยุท ธ์ 1.2 กล ยุท ธ์ 2.1 กล ยุท ธ์ 2.2 กล ยุท ธ์ 3.1 กล ยุท ธ์ 3.2 แผนงา น ก แผนงา น ข

8 การกำหนดแผนปฏิบัติการ 1. ชื่อแผนงาน 2. วัตถุประสง ค์ 3. ระยะเวลา 4. งบประมาณ 5. ผู้รับผิดชอ บ 6. วิธีการ

9 Key Success Factors 1. 2. 3. 4. 5.

10 Strategy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

11 Work Program Strategy 1 : Work ProgramDriverCompletion Date

12 Department Business Plan Suppot Stratey Action PlansTasksResponsibe Person Completio n Date Department : **

13 1.MarketingMarketing Calendar 2.R&DNew Product Plan 3.HRPeople Plan 4.TrainingTraining Class Schedule 5.BDStore Opening Plan แผนสนับสนุน

14 Work Programผู้รับผิดชอบ ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. เม. ย ส.คส.ค ต.ค.ต.ค. ตารางติดตามงาน


ดาวน์โหลด ppt Business Directions ( Goal 2009) UBP GOAL 2009. VISION. People business serving coffee not coffee business serving by people เป็นองค์กรระดับกลางที่เป็นผู้นำในธุรกิจกาแฟสด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google