งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในองค์การสมัยใหม่จะมีหน่วยงาน สารสนเทศอยู่ โดยมีผู้อำนวยการ สารสนเทศเป็นหัวหน้าสูงสุดของ หน่วยงาน ในองค์การสมัยใหม่จะมีหน่วยงาน สารสนเทศอยู่ โดยมีผู้อำนวยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในองค์การสมัยใหม่จะมีหน่วยงาน สารสนเทศอยู่ โดยมีผู้อำนวยการ สารสนเทศเป็นหัวหน้าสูงสุดของ หน่วยงาน ในองค์การสมัยใหม่จะมีหน่วยงาน สารสนเทศอยู่ โดยมีผู้อำนวยการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ในองค์การสมัยใหม่จะมีหน่วยงาน สารสนเทศอยู่ โดยมีผู้อำนวยการ สารสนเทศเป็นหัวหน้าสูงสุดของ หน่วยงาน ในองค์การสมัยใหม่จะมีหน่วยงาน สารสนเทศอยู่ โดยมีผู้อำนวยการ สารสนเทศเป็นหัวหน้าสูงสุดของ หน่วยงาน การวางแผนกลยุทธ์จะต้อง สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ องค์การ การวางแผนกลยุทธ์จะต้อง สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ องค์การ การแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน สารสนเทศที่ดีขององค์การ ทำให้ องค์การได้เปรียบคู่แข่งขัน การแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน สารสนเทศที่ดีขององค์การ ทำให้ องค์การได้เปรียบคู่แข่งขัน

2 ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ ต่อองค์การ 1. ช่วยในการทำงานของ พนักงาน 2. การเข้าถึงสารสนเทศได้ อย่างรวดเร็ว 3. การปรับตัว 4. ความสามารถในการ แข่งขัน 5. รายได้ 6. ค่าใช้จ่าย 7. คุณภาพ 8. โอกาส

3 การวิเคราะห์ผลประโยชน์ของ การใช้ MIS 1. ผลประโยชน์ที่ มองเห็นได้ 2. ผลประโยชน์ แฝง

4 การตัดสินใจเพื่อการลงทุน 1. การตัดสินใจลงทุนด้าน ผลประโยชน์ที่มองเห็นได้ - ระยะเวลาคืนทุน - ระยะเวลาคืนทุน - มูลค่าปัจจุบันสุทธิ - มูลค่าปัจจุบันสุทธิ - อัตราผลตอบแทนภายใน - อัตราผลตอบแทนภายใน 2. การตัดสินใจลงทุนและ ผลประโยชน์แฝง

5 สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการพัฒนา MIS 1. ฮาร์ดแวร์ 2. ซอฟต์แวร์ 3. การเชื่อมโยงเครือข่าย 4. บุคลากรในหน่วยงานสารสนเทศ

6 ความเสี่ยงในการเลือก โครงการ MIS 1. ความเสี่ยงจากโครงการ - ขนาดของโครงการ - ขนาดของโครงการ - โครงสร้างของโครงการ - โครงสร้างของโครงการ - ประสบการณ์เกี่ยวกับ โครงการ - ประสบการณ์เกี่ยวกับ โครงการ 2. ความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ 3. ความเสี่ยงนอกเหนือที่มีผลมา จากกลุ่มธุรกิจ

7 ความรับผิดชอบต่อการจัดการ โครงการกลุ่มธุรกิจ ความรับผิดชอบของ CIO ความรับผิดชอบของ CIO ความรับผิดชอบควรกระจายไปยัง บุคคลอื่นๆ ด้วย ความรับผิดชอบควรกระจายไปยัง บุคคลอื่นๆ ด้วย

8 การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์และ บริการของ MIS แนวคิดในเรื่องของต้นทุนกำไร แนวคิดในเรื่องของต้นทุนกำไร 1. แนวคิดทางด้านศูนย์ต้นทุน 1. แนวคิดทางด้านศูนย์ต้นทุน 2. แนวคิดทางศูนย์กำไร 2. แนวคิดทางศูนย์กำไร วิธีการตั้งราคา วิธีการตั้งราคา 1. วิธีการตั้งราคาโดยคิดจากต้นทุน 1. วิธีการตั้งราคาโดยคิดจากต้นทุน 2. วิธีการตั้งราคาจากตลาดของการ ให้บริการ 2. วิธีการตั้งราคาจากตลาดของการ ให้บริการ 3. วิธีการตั้งราคาจากการเจรจาระหว่างผู้ ให้บริการกับผู้ใช้บริการ 3. วิธีการตั้งราคาจากการเจรจาระหว่างผู้ ให้บริการกับผู้ใช้บริการ

9 การกำหนดงบประมาณสำหรับ ระบบ MIS 1. การกำหนดงบประมาณจาก ระดับบนสู่ระดับล่าง 2. การกำหนดงบประมาณจากระดับ ล่างสู่ระดับบน 3. การกำหนดงบประมาณจากฐาน ศูนย์

10 การประเมินผลการดำเนินงานของ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1. การบรรลุวัตถุประสงค์ 2. การจัดการภายในหน่วยงาน 3. การนำไปใช้ประโยชน์


ดาวน์โหลด ppt ในองค์การสมัยใหม่จะมีหน่วยงาน สารสนเทศอยู่ โดยมีผู้อำนวยการ สารสนเทศเป็นหัวหน้าสูงสุดของ หน่วยงาน ในองค์การสมัยใหม่จะมีหน่วยงาน สารสนเทศอยู่ โดยมีผู้อำนวยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google