งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนนำทางส่งออกไทย : โอกาสใหม่ในความท้าทาย นำเสนอโดย ดร. คณิศ แสงสุพรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบาย เศรษฐกิจการคลัง 28 เมษายน 2548 ณ ห้องบอลลูม 1-3 โรงแรมแชงกรีลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนนำทางส่งออกไทย : โอกาสใหม่ในความท้าทาย นำเสนอโดย ดร. คณิศ แสงสุพรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบาย เศรษฐกิจการคลัง 28 เมษายน 2548 ณ ห้องบอลลูม 1-3 โรงแรมแชงกรีลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนนำทางส่งออกไทย : โอกาสใหม่ในความท้าทาย นำเสนอโดย ดร. คณิศ แสงสุพรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบาย เศรษฐกิจการคลัง 28 เมษายน 2548 ณ ห้องบอลลูม 1-3 โรงแรมแชงกรีลา “ การค้าระบบใหม่ ผ่านนโยบาย เอฟ ที เอ ”

2 ASEAN US Japan EU - AFTA- ASEA N Beco me #1 การปรับโครงสร้างการผลิต - การลงทุน ในอาเซียน 2005 Target ASEAN Share 21 % Share 21 % โครงสร้างการส่งออก และ ประสบการณ์ AFTA www.FTAMonitoring.org

3 ASEAN 2005 Target Others Share37 % Share37 % Others 2005 Target ASEAN Share21 % Share21 % FTA กับการสร้างตลาดใหม่ www.FTAMonitoring.org

4  กำหนด มาตรการ ส่งเสริม ภาคเศรษฐกิจ ที่มีขีด ความสามารถ ในการ แข่งขัน  กำหนด มาตรการ รองรับ / ปรับตัวภาค เศรษฐกิจที่ ได้รับ ผลกระทบ จากเอฟทีเอ  กำหนด มาตรการ ส่งเสริม ภาคเศรษฐกิจ ที่มีขีด ความสามารถ ในการ แข่งขัน  กำหนด มาตรการ รองรับ / ปรับตัวภาค เศรษฐกิจที่ ได้รับ ผลกระทบ จากเอฟทีเอ การปรับตัว ทางเศรษฐกิจ / ธุรกิจ การปรับตัว นำไปสู่นำไปสู่ ด้านการผลิต  ด้านการผลิต การลงทุน  การลงทุน การค้า  การค้า การพัฒนา ทางเทคโนโลยี  การพัฒนา ทางเทคโนโลยี ด้านการผลิต  ด้านการผลิต การลงทุน  การลงทุน การค้า  การค้า การพัฒนา ทางเทคโนโลยี  การพัฒนา ทางเทคโนโลยี กลไกปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ / ธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นโยบาย เอฟ ที เอ www.FTAMonitoring.org  การ ยกระดับ การ ดำเนิน ธุรกิจ การค้า

5 การดำเนิน นโยบาย กำหนดยุทธ์ศาสตร์เอฟทีเอรายประเทศกำหนดยุทธ์ศาสตร์เอฟทีเอรายประเทศ ประเทศที่เป็นประตูการค้าสู่ภูมิภาค ( บาห์เรน เปรู ) ประเทศที่มีพลเมืองมากและมีศักยภาพ ทางศรษฐกิจ ( จีน อินเดีย ) ประเทศที่เศรษฐกิจใหญ่ ( สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ) ประเทศที่มีความยืดหยุ่นสูงในการเจรจา กับไทย ( ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ) กลุ่มประเทศ (ASEAN-China, BIMST- EC) www.FTAMonitoring.org

6 การเปิดตลาด ( การลดอัตราภาษี กฎ แหล่งกำเนิดสินค้า ฯลฯ ) มาตรการที่มิใช่ภาษี ( มาตรฐานสินค้า มาตรฐานสุขอนามัย ฯลฯ ) อื่นๆ ( นโยบายการแข่งขัน การจัดซื้อ จัดจ้างโดยรัฐ IPR ฯลฯ ) กำหนดประเด็นทางการค้าที่ สำคัญในการเจรจา การดำเนิน นโยบาย ( ต่อ ) www.FTAMonitoring.org

7 ประเมินสาขาภาคการผลิตและ บริการที่ไทย ได้เปรียบ / เสียเปรียบ เจรจาต่อรองกับประเทศคู่ เจรจาเอฟทีเอ กำหนดสาขาภาคการผลิตและบริการ - รายสินค้าที่นำขึ้นเจรจา การดำเนิน นโยบาย ( ต่อ ) กำหนดทีมงานเจรจาเป็นรายประเทศกำหนดทีมงานเจรจาเป็นรายประเทศ www.FTAMonitoring.org

8 Agenda เจรจาตกลงแบบเบ็ดเสร็จ Comprehensive Agreement เจรจาตกลงแบบเบ็ดเสร็จ ลักษณะการ เจรจา ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ เจรจาตกลงทีละ ส่วน ส่วนที่เหลือก็ เจรจากันต่อ เจรจาตกลงทีละ ส่วน ส่วนที่เหลือก็ เจรจากันต่อ FTA ไทย - จีน ใน กรอบอาเซียน ( ใน หมวดผัก - ผลไม้ ) FTA ไทย - อินเดีย (82 รายการ ใน หมวด สินค้า เกษตร อาหารแปร รูป ชิ้นส่วน รถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และอัญมณี ) FTA ไทย - จีน ใน กรอบอาเซียน ( ใน หมวดผัก - ผลไม้ ) FTA ไทย - อินเดีย (82 รายการ ใน หมวด สินค้า เกษตร อาหารแปร รูป ชิ้นส่วน รถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และอัญมณี ) www.FTAMonitoring.org

9 (82 รายการ ในหมวด สินค้า เกษตร อาหาร แปรรูป ชิ้นส่วน รถยนต์ อิเล็กทรอนิ กส์ และอัญ มณี มีผล บังคับใช้ เมื่อ 1 กันยายน 2547) ( หมวด ผัก - ผลไม้ มี ผลบังคับ ใช้เมื่อ 1 ตุลาคม 2546) ลงนาม แล้วเมื่อ 19 เมษายน 2548 และมีผล บังคับ 1 กรกฎาค ม 2548) ( ลงนาม แล้วเมื่อ 19 เมษายน 2548 และมีผล บังคับ 1 กรกฎาค ม 2548) ( ลงนาม แล้วเมื่อ 5 กรกฎาค ม 2547 และ มีผล บังคับใช้ 1 มกราคม 2548) ออสเตรเลีย ผลการเจรจา เอฟ ที เอ นิวซีแลนด์ จีน อินเดีย www.FTAMonitoring.org

10 เพิ่มโอกาส มูลค่า ทางกา รค้า เพิ่มขึ้น การมี หุ้นส่วน ทาง ธุรกิจ เพิ่มขึ้น ผลกระทบจาก เอฟ ที เอ การ ลงทุน เพิ่มขึ้น www.FTAMonitoring.org

11 ปรับ โครงสร้ าง อุตสาห กรรม โคนม - โคเนื้อ ปรับ โครงสร้า ง อุตสาหก รรมผัก - ผลไม้ ปฏิรูป / ปรับปรุง ระบบการเงิน IPR นโยบาย แข่งขัน การ จัดซื้อจัดจ้าง โดยรัฐ สิ่ง อำนวยความ สะดวกด้าน การค้า การ ลงทุน และ Logistics ปรับ โครงสร้า ง อุตสาหก รรมเหล็ก ผลกระทบจาก เอฟ ที เอ ( ต่อ ) ปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส www.FTAMonitoring.org < { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/7/1887576/slides/slide_11.jpg", "name": "ปรับ โครงสร้ าง อุตสาห กรรม โคนม - โคเนื้อ ปรับ โครงสร้า ง อุตสาหก รรมผัก - ผลไม้ ปฏิรูป / ปรับปรุง ระบบการเงิน IPR นโยบาย แข่งขัน การ จัดซื้อจัดจ้าง โดยรัฐ สิ่ง อำนวยความ สะดวกด้าน การค้า การ ลงทุน และ Logistics ปรับ โครงสร้า ง อุตสาหก รรมเหล็ก ผลกระทบจาก เอฟ ที เอ ( ต่อ ) ปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส www.FTAMonitoring.org <


ดาวน์โหลด ppt แผนนำทางส่งออกไทย : โอกาสใหม่ในความท้าทาย นำเสนอโดย ดร. คณิศ แสงสุพรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบาย เศรษฐกิจการคลัง 28 เมษายน 2548 ณ ห้องบอลลูม 1-3 โรงแรมแชงกรีลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google