งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of The Land. MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of The Land ศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง Ramathibodi.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of The Land. MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of The Land ศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง Ramathibodi."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of The Land

2 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of The Land ศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง Ramathibodi

3 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of The Land  เป็นเอกสารฉบับแรกที่ควรเขียนเมื่อเริ่ม เขียนรายงาน (Application Report) หรือเริ่มทำ Self-Assessment ใน ระยะแรก  เป็นเอกสารที่ผู้ตรวจประเมินใช้ในการ พิจารณาให้รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  ช่วยในการระบุสารสนเทศสำคัญทำให้ เราทราบจุดอ่อนจุดแข็งขององค์กร

4 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of The Land โครงร่างองค์กร คือ การสรุปภาพรวม ขององค์กร ว่าด้วยสิ่งสำคัญที่มี อิทธิพลต่อ  วิธีการดำเนินการ  ลูกค้า  อนาคตขององค์กร สิ่งเหล่านี้กำหนด บริบท ของระบบ บริหารจัดการขององค์กร

5 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of The Land 1. ผู้ตรวจประเมิน 2. ผู้นำองค์กร 3. ผู้เขียนรายงานขององค์กร 4. ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร

6 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of The Land 6

7 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of The Land Customer Requirement Process Requirement Process Design GOAL Coverage? Integration ? Result ? Correction Corrective action Prevention Improvement Learning Org. Profile Key FactorsProcessResult

8 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of The Land Customer Requirement Process Requirement Process Design GOAL Coverage? Integration ? Result ? Correction Corrective action Prevention Improvement Learning Org. Profile Key FactorsProcessResult Vision Mission

9 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of The Land  คำถามคือ  ต้องชัดเจนและตรงประเด็นในทุก ประเด็น ( อะไรสำคัญต่อธุรกิจ, วิธีการ ดำเนินการ, ลูกค้า, อนาคตของ องค์กร )  ต้อง เชื่อมโยงกับ Criteria ทุกข้อ What are your key? Cause-Effect & Cross Linkage

10 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of The Land  ผลิตภัณฑ์และบริการหลัก และกลไกส่งมอบให้ ลูกค้า  วัฒนธรรม จุดประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และสมรรถนะหลักที่ประกาศไว้  ภาพรวมของพนักงาน กลุ่ม ประเภท ระดับ การศึกษา สิทธิประโยชน์และข้อกำหนดด้าน ความปลอดภัย  เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่สำคัญ  กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อบังคับทางด้านชีวอนา มัย และความปลอดภัย ข้อกำหนดเกี่ยวกับการ ได้รับการรับรอง หรือการจดทะเบียนมาตรฐาน อุตสาหกรรม กฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การเงินและผลิตภัณฑ์ ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร What are your key?

11 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of The Land Nightingale Tillingate

12 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of The Land TriView

13 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of The Land NuGrain

14 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of The Land Tillingate

15 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of The Land Tillingate

16 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of The Land  โครงสร้างองค์กรและระบบกำกับดูแลองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่าง กรรมการกำกับดูแล องค์กร ผู้นำระดับสูง และองค์กรแม่  กลุ่มลูกค้า กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่วน ตลาดที่สำคัญ ความต้องการและความ คาดหวังที่สำคัญในผลิตภัณฑ์บริการและการ ปฏิบัติการ  ประเภทของผู้ส่งมอบและผู้ให้ความร่วมมือ ข้อกำหนดที่สำคัญ บทบาทในกระบวนการ ผลิต / ส่งมอบ / สนับสนุน / สร้างนวัตกรรม การ สื่อสาร  ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลูกค้า ผู้ส่งมอบ และกลไก การสื่อสารระหว่างกัน ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร What are your key?

17 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of The Land Nightingale College of Nursing

18 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of The Land Nightingale College of Nursing

19 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of The Land Nightingale College of Nursing

20 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of The Land TriView

21 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of The Land  ลำดับการแข่งขัน ขนาดและการเติบโต จำนวน และประเภท ของคู่แข่ง  ปัจจัยหลักในการชนะคู่แข่ง และการ เปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่มีผลต่อสถานะการ แข่งขันและโอกาสด้านนวัตกรรม  แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันใน อุตสาหกรรมเดียวกัน และการเปรียบเทียบ กระบวนการที่คล้ายกันในอุตสาหกรรมอื่น และ ข้อจำกัดในการหาข้อมูล ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน What are your key?

22 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of The Land TriView

23 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of The Land TriView

24 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of The Land ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ ค. ระบบการปรับปรุงผลการ ดำเนินการ  ความท้าทาย และความได้เปรียบ เชิงกลยุทธ์ ด้านธุรกิจ ด้านการ ปฏิบัติการ และทรัพยากรบุคคลและที่ ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของ องค์กร  วิธีรักษาระดับการปรับปรุงผลการ ดำเนินการและการเรียนรู้  วิธีประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่ สำคัญ What are your key?

25 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of The Land TriView

26 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of The Land NuGrain

27 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of The Land  ให้แต่ละกลุ่มศึกษาคำถามในหัวข้อที่ ได้รับมอบหมาย แล้วระบุความ เชื่อมโยงของคำถามในหัวข้อโครงร่าง องค์กรที่ได้รับมอบหมาย กับเกณฑ์ รางวัลหมวด 1-6 และหมวดที่ 7 ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจว่าเนื้อหา ในโครงร่างองค์กร ส่งผลกระทบต่อ เนื้อหาในรายงานอย่างไร ใช้เวลาศึกษา 10 นาที ค่ะ

28 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of The Land ฉันเก่ง เธอเก่ง เร่ง แรง แข่งกำลัง เธอก็เหนื่อย ฉันก็ เหนื่อย ต่างก็ทำกันไม่ได้ ช่วยกันเก่ง สานกันไป ส่งผลให้ ไปด้วยกัน จิ๋ว มีค.51 เธอผิด ฉันพลั้ง เราพัง ไม่ตั้งใจ


ดาวน์โหลด ppt MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of The Land. MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of The Land ศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง Ramathibodi.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google