งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้เสนอ นายทนงศักดิ์ กุลเสนชัย สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้เสนอ นายทนงศักดิ์ กุลเสนชัย สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้เสนอ นายทนงศักดิ์ กุลเสนชัย สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
รายงานการวิจัย เรื่อง การใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 (ปวช.2) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ คณะช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ผู้เสนอ นายทนงศักดิ์ กุลเสนชัย สาขาวิชา สามัญ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนนั้น ควรให้ความสำคัญกับการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ การใช้สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมาเป็นสื่อในการสอนจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนเพราะเป็นเครื่องมือในยุคใหม่ที่สามารถดึงความสนใจให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนได้ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี

3 วัตถุประสงค์งานการวิจัย
เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของการใช้สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เพื่อฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

4 สมมติฐานการวิจัย สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด ความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน มีระดับสูงขึ้นหลังจากการใช้สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

5 ตารางเปรียบเทียบคะแนน

6 ผลการวิเคราะห์ตาราง จากตารางแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของกลุ่มตัวอย่างหลังการ ใช้สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสูงกว่าก่อนการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสารอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.01

7 สรุปผล จากผลการวิจัยว่าการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อ พัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มี ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.30/85.00 จากผลการวิจัยพบว่าความสามารถในทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนหลังการใช้ สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสูงกว่าก่อนเรียน

8 สรุปผล (ต่อ) 3. ผลสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสื่อคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสารอยู่ในระดับสูงซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้

9 ผู้อำนวยการวรรณา ตันประภัสร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
ผู้สนับสนุนการวิจัย ผู้อำนวยการวรรณา ตันประภัสร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน 2 ครั้งต่อเนื่อง ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและความเป็นสากล ปรัชญา มาตรฐานดี กิจกรรมเด่น เน้นวินัย


ดาวน์โหลด ppt ผู้เสนอ นายทนงศักดิ์ กุลเสนชัย สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google