งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการวิจัย เรื่อง การใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อพัฒนา ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการวิจัย เรื่อง การใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อพัฒนา ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการวิจัย เรื่อง การใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อพัฒนา ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ 2 ( ปวช.2) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ คณะช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัย เทคโนโลยีชลบุรี ผู้เสนอ นายทนงศักดิ์ กุลเสนชัย สาขาวิชา สามัญ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

2 ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา การจัดการเรียนการสอนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อฝึก ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนนั้น ควรให้ ความสำคัญกับการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ การใช้สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมาเป็น สื่อในการสอนจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ น่าสนใจที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียน การสอนให้กับนักเรียนเพราะเป็น เครื่องมือในยุคใหม่ที่สามารถดึงความ สนใจให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนได้ และ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างมี ประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการ ของแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี

3 วัตถุประสงค์งาน การวิจัย 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของการ ใช้สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อฝึก ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสารของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ผู้วิจัยสร้าง ขึ้น 3. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มี ต่อการเรียนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย

4 สมมติฐานการ วิจัย 1. สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียพัฒนา ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การ เขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนมีประสิทธิภาพตาม เกณฑ์ที่กำหนด 2. ความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียน มีระดับสูงขึ้นหลังจาก การใช้สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ ผู้วิจัยสร้างขึ้น

5 ตาราง เปรียบเทียบ คะแนน

6 ผลการวิเคราะห์ ตาราง จากตารางแสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของกลุ่ม ตัวอย่างหลังการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สูงกว่าก่อนการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.01

7 สรุปผล 1. จากผลการวิจัยว่าการสร้าง สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อพัฒนา ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มี ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.30/85.00 2. จากผลการวิจัยพบว่าความสามารถ ในทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ นักเรียนหลังการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียสูงกว่าก่อนเรียน

8 สรุปผล ( ต่อ ) 3. ผลสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนที่ มีต่อสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อ พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยู่ใน ระดับสูงซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ กำหนดไว้

9 สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน 2 ครั้ง ต่อเนื่อง ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และความเป็นสากล ปรัชญา มาตรฐานดี กิจกรรมเด่น เน้นวินัย ผู้สนับสนุนการวิจัย ผู้อำนวยการวรรณา ตันประภัสร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี


ดาวน์โหลด ppt รายงานการวิจัย เรื่อง การใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อพัฒนา ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google