งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาเทคนิคการเรียนสะกดคำของนักเรียน ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/11 สาขาธุรกิจ ค้าปลีก วิทยาลัย เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยการใช้บัตรคำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาเทคนิคการเรียนสะกดคำของนักเรียน ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/11 สาขาธุรกิจ ค้าปลีก วิทยาลัย เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยการใช้บัตรคำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาเทคนิคการเรียนสะกดคำของนักเรียน ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/11 สาขาธุรกิจ ค้าปลีก วิทยาลัย เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยการใช้บัตรคำ และ เพลงภาษาอังกฤษใน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 โดย นางสาว นิชนก รุ่งอมรศิลป์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

2 ปัญหา นักเรียนบางคนไม่รู้ตัวสะกดจึงทำให้อ่านภาษาอังกฤษไม่ออก และทำให้ต้องเขียนภาษาไทยกำกับไว้ใต้คำ เวลาอ่าน นักเรียน ก็มักจะอ่านภาษาไทยแทนภาษาอังกฤษ ส่งผลให้นักเรียนไม่ สามารถอ่านคำนั้นๆได้จริง สังเกตได้ว่าผู้เรียนที่อ่านคำได้อย่าง ถูกต้องด้วยความเข้าใจนั้น เป็นผู้ที่สะกดคำเป็น ซึ่งเมื่อสะกดคำ เป็น สามารถอ่านคำได้ก็จะสามารถเขียนได้ ตามลำดับ ดังนั้น การสะกดคำจึงเป็นพื้นฐานสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ครู จะต้องวางรากฐานการสะกดคำให้นักเรียนเข้าใจอย่างถ่องแท้ รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง สำหรับนักเรียน ที่สะกดคำภาษาอังกฤษไม่เป็นนั้นมีผลทำให้ทักษะการเรียน ภาษาอังกฤษด้านอื่นๆไม่บรรลุเป้าประสงค์ทางการศึกษาด้วย อีกทั้งอาจนำไปสู่ความล้มเหลวในการเรียนการสอนซึ่งแสดงให้ เห็นจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ตกต่ำของนักเรียนที่มีจุดอ่อน ในเรื่องของการสะกดคำ ดังนั้นการสอนสะกดคำภาษาอังกฤษ ครูควรสอนแบบทักษะสัมพันธ์ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียนให้สอดคล้องกัน ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเทคนิคการเรียน โดยการใช้บัตรคำและเพลงภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนพัฒนา ความสามารถในการสะกดคำ รวมไปถึงการพัฒนาทักษะในการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่างถูกต้องเข้าใจและมีประสิทธิภาพ ต่อไป

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย - เพื่อพัฒนาเทคนิคการเรียนสะกดคำโดยการใช้บัตรคำ และเพลงภาษาอังกฤษ - เพื่อศึกษาประสิทธิภาพชุดการพัฒนาเทคนิคการ เรียนสะกดคำโดยการใช้บัตรคำ และเพลง ภาษาอังกฤษ - เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนโดยการใช้บัตรคำ และเพลง ภาษาอังกฤษ - เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่ม ตัวอย่างที่มีการทดลองโดยการใช้บัตรคำ และ เพลงภาษาอังกฤษ

4 รายชื่อนักเรียน แบบทดสอบ ก่อนเรียน (10) การสอน แบบเดิม โดยการ บรรยาย ชุด เครื่องมือที่ ผู้วิจัย ออกแบบ สรุปผล 1. นายพงศธร โกพุฒห้อย 688 ดี 2. นายรัฐพล นุชแทน 479 ดีมาก 3. นายวิสูตร์ เอมมัด 678 ดี 4. นายจิรวัฒน์ ชัยมารินทร์ 467 ดี 5. นายอภิสิทธิ์ สิทธิศรีจันทร์ 778 ดี 6. นางสาวเกวลิน รินอินทร์ 667 ดี 7. นางสาวศิริรัตน์ มากทรัพย์ 589 ดีมาก 8. นางสาวพรพิมล จุลเพ็ญ 555 ปาน กลาง 9. นางสาวศิริพร พึ่งสุยะ 578 ดี 10. นางสาวธนาภรณ์ นทีรมณ์ 367 ดี รวม 51667666/76 ตารางที่หรือผังสรุปสำคัญ : คะแนนเฉลี่ย จากการทำ แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบการ สอนแบบเดิมโดยการบรรยาย และแบบใช้ชุดเครื่องมือที่ ผู้วิจัยออกแบบ

5 ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 10 คน ทำแบบทดสอบก่อน เรียนและหลังเรียนจากการทำแบบทดสอบก่อนและหลัง เรียนโดยใช้แบบทดสอบการสอนแบบเดิมโดยการ บรรยาย และแบบใช้ชุดเครื่องมือที่ผู้วิจัยออกแบบ คะแนนเต็ม 10 คะแนน จากนั้นผู้วิจัยจึงวิเคราะห์คะแนน เฉลี่ยของคะแนน ตามตาราง ตามเกณฑ์ 65 /65 จากตารางแสดงให้เห็นว่า คะแนนความสามรถในการ อ่านภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างทุกคนสูงขึ้น หลังจากได้รับการสอนโดยใช้ชุดพัฒนาเทคนิคการ เรียนสะกดคำโดยการใช้บัตรคำ และเพลง ภาษาอังกฤษ ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น

6 - ผลการพัฒนาเทคนิคการเรียนสะกดคำของนักเรียนโดย การใช้บัตรคำ และเพลงภาษาอังกฤษ มีความเหมาะสม มาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.20 จากระดับคะแนน 5 คะแนน - ผลการพัฒนาเทคนิคการเรียนสะกดคำของนักเรียนโดย การใช้บัตรคำ และเพลงภาษาอังกฤษมีค่าประสิทธิภาพ ระหว่างการเรียนการสอนคือการสอนแบบเดิมโดยการ บรรยาย / ชุดเครื่องมือที่ผู้วิจัยออกแบบ แบบรายบุคคล (One to one testing) จากนักเรียน และผลคะแนนมี ความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ซึ่งถือว่าชุด การสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ สรุป ผลการวิจัย

7

8


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาเทคนิคการเรียนสะกดคำของนักเรียน ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/11 สาขาธุรกิจ ค้าปลีก วิทยาลัย เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยการใช้บัตรคำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google