งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ การพัฒนาบุคลิกภาพโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1-3 ( ปวช.1-3 )สาขาวิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ การพัฒนาบุคลิกภาพโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1-3 ( ปวช.1-3 )สาขาวิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ การพัฒนาบุคลิกภาพโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1-3 ( ปวช.1-3 )สาขาวิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ” ผลงานวิจัยเรื่อง โดยนางพรทิพย์ วัดทอง

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียนจากการใช้ แบบฝึกปฏิบัติ 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินก่อนและหลังการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรต้น ชุดฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ ตัวแปรตาม - บุคลิกภาพของผู้เรียนจากการใช้แบบฝึกปฏิบัติ - ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ เพิ่มขึ้น

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มนักเรียน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน 18 คน

5 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ แบบฝึกปฏิบัติ ซึ่งผู้วิจัยทำการศึกษารูปแบบของชุดฝึก ทักษะและทำการสร้างแบบฝึกปฏิบัติโดยอาศัยข้อมูลจาก แหล่งต่างๆ

6 สรุปผลการวิจัย การพัฒนาบุคลิกภาพโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1-3 ( ปวช.1-3 )สาขาวิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ทำให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน ดีขึ้น ส่งผลให้การเรียนวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพอยู่ในระดับดี

7 ผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการพัฒนาบุคลิกภาพโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติของนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ส่งผลให้การ เรียนวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพอยู่ในระดับดี ตรงกับ ชวาล แพร รัตกุลว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดกิจกรรมการเรียน การ สอนที่เกิดจากความรู้ ทักษะความสามารถ ในด้านต่างๆของ นักเรียน จนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์ การเรียนรู้

8 ข้อเสนอแนะการวิจัย 1. การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้องเรียนควรให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนให้มาก 2. ต้องมีการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญ 3. ติดตามปรับปรุงงานวิจัยให้ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด เพื่อนำไปใช้ในการเรียนระดับสูง การใช้ ชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ

9


ดาวน์โหลด ppt “ การพัฒนาบุคลิกภาพโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1-3 ( ปวช.1-3 )สาขาวิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google