งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการตัดเกลียว ด้วยมือ โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอนายพิพิธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการตัดเกลียว ด้วยมือ โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอนายพิพิธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการตัดเกลียว ด้วยมือ โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอนายพิพิธ อังติกุล สาขาวิชา เครื่องกล สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

2 ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา กระบวนการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียน การสอนถือเป็นตัวกลางหรือช่องทางในการถ่ายทอด องค์ความรู้ทักษะ ประสบการณ์ วัตถุประสงค์ของ นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าเรียนต่อใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จะต้องเรียนวิชาที่เป็น วิชาชีพช่างพื้นฐานเพื่อปรับพื้น เช่นวิชางาน เครื่องมือกลเบื้องต้น งานฝึกฝีมือ งานช่างยนต์ เบื้องต้น งานไฟฟ้าเบื้องต้น งานเชื่อมโลหะแผ่น เบื้องต้น งานเขียนแบบ เป็นต้น ในความเป็นจริง นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนต้นนั้นไม่มีความรู้ใน เรื่องช่างและความถนัดทางด้านช่างเลยแม้แต่น้อย เพราะเนื้อหาวิชาไม่ได้มุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะด้าน ช่าง แต่มุ่งให้นักเรียนเรียนรู้วิชาหมวดสามัญเพื่อ เป็นพื้นฐานอย่างกว้าง ให้นักเรียนได้หาจุดสนใจว่า ตนเองจะหันไปศึกษาและประกอบอาชีพของตนใน ด้านใดบ้าง จึงเป็นเหตุทำให้นักเรียนที่มาเรียน ทางด้านช่างอุตสาหกรรมขาดทักษะอย่างมาก

3 วัตถุประสงค์งาน การวิจัย 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการตัดเกลียวด้วย มือ ได้ตรงตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง และ ยังสามารถตัดเกลียวด้วยมือให้ได้ผลงานที่ ได้ระดับ ฉาก และขนาด ได้ถูกต้อง รวดเร็วตามแบบที่กำหนดไว้

4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนน เรื่อง การพัฒนาทักษะการตัดเกลียวด้วยมือโดยใช้แบบ ฝึกปฏิบัติ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนน เรื่องการพัฒนาทักษะการตัดเกลียวด้วยมือโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ คะแนนสอบ ( เต็ม 10 คะแนน ) ก่อนการ ใช้แบบ ฝึก หลังการใช้แบบฝึก ผลต่างคะแนนก่อนและ หลังการใช้แบบฝึก 1385 2286 3286 4286 5286 6275 7187 8286 9286 10286

5 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล 26484 27385 28385 29484 30275 31275 32385 33286 34286 35286 36297 37385 38286 39187 40286 41286 42385 ผลรว ม 95327232

6 สรุปผล การเปรียบเทียบคะแนนก่อนการใช้รูปแบบการ สอนโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ และหลังการใช้รูปแบบ การสอนโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น พบว่า คะแนน เฉลี่ยหลังการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้แบบฝึก ปฏิบัติ เท่ากับ 7.79 คะแนน ส่วนคะแนนเฉลี่ยก่อนการใช้รูปแบบการสอน โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ เท่ากับ 2.26 คะแนน ผลต่างคะแนนก่อนและหลังการใช้แบบฝึก เท่ากับ 5.53 คะแนน แสดงว่า นักเรียนมี ทักษะการตัดเกลียวด้วยมือ ได้ตรงตามหลักเกณฑ์ ที่ถูกต้อง และยังสามารถตัดเกลียวด้วยมือให้ได้ผล งานที่ได้ระดับ ฉาก และขนาด ได้ถูกต้องรวดเร็ว ตามแบบที่กำหนดไว้

7 ภาพประก อบ ชิ้นงาน ทักษะงานตัดเกลียวด้วยมือ ชิ้นงา น

8 ภาพประก อบ ลักษณะของดายส์แบบต่างๆ Screw Pitch Gauge

9 ภาพประก อบ ด้ามจับ ดายส์

10 สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน 2 ครั้ง ต่อเนื่อง ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และความเป็นสากล ปรัชญา มาตรฐานดี กิจกรรมเด่น เน้นวินัย ผู้สนับสนุนการวิจัย ผู้อำนวยการวรรณา ตันประภัสร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี


ดาวน์โหลด ppt รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการตัดเกลียว ด้วยมือ โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอนายพิพิธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google