งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า ภูมิปัญญาไทย ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า ภูมิปัญญาไทย ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ภูมิปัญญาไทย ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง เข้าใจและปฏิบัติตน ในการสืบทอด ภูมิปัญญาไทย เข้าใจและปฏิบัติตน ในการสืบทอด ภูมิปัญญาไทย

3 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ภูมิ ปัญญ า 1. ภูมิ ปัญญา ชาวบ้าน 1. ภูมิ ปัญญา ชาวบ้าน 2. ภูมิ ปัญญา ท้องถิ่น 2. ภูมิ ปัญญา ท้องถิ่น 3. ภูมิ ปัญญา ไทย

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ความ หมาย พื้นฐาน ของ ความรู้ ความรอบ รู้ - เรียนรู้ - มี ประสบกา รณ์ ความรอบ รู้ - เรียนรู้ - มี ประสบกา รณ์ สะสมสืบ ทอดกันมา

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า แบบแผนการดำเนินชีวิตที่มีคุณค่าแสดงถึง ความเฉลียวฉลาดของบุคคลและสังคม ซึ่งได้สั่งสมและปฏิบัติสืบต่อกันมา ภูมิปัญญา

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า - นำมาใช้แก้ปัญหา - เป็นสติปัญญา - เป็นองค์ความรู้คิด เองทำเอง - เป็นองค์ความรู้คิด เองทำเอง

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ความรู้ของชาวบ้าน ภูมิปัญญาชาวบ้าน - ประสบการณ์ - ความเฉลียวฉลาด - ความรู้ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษ

8 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สืบทอด ประยุกต์และเปลี่ยนแปลง ปรับ เกิดเป็นความรู้ใหม่

9 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ลักษณะภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น รูปธรร ม เป็น นามธรร ม

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า รูปธรรม อาชีพ อาหาร ศิลปกรรม การเกษตร การแพทย์ แผนไทย ดนตรี การละเล่น หัตถกรรม อุตสาหกร รม ภาษาและ วรรณกรรม

11 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1 นิ้ว 2 นิ้ว

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ชื่อ …………… ชั้น …… เลขที่ ….. วิธีทำ ……………………….... ภูมิปัญญา ไทย ประโยชน์หรือการนำมาใช้ …... ( มีต่อด้านหลัง )

13 ครูศรีวรรณ ปานสง่า กำหนดส่ง …………………….... วันพุธที่ 31 ม. ค. 50

14 ครูศรีวรรณ ปานสง่า นามธร รม โลก สิ่งแวดล้อ ม สัตว์ พืช ธรรมชาติ มนุษย์ สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ ( ความเชื่อ ) สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ ( ความเชื่อ ) มนุษย์

15 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. มีความจำเพาะกับท้องถิ่น องค์ประกอบ 2. มีความเชื่อมโยงหรือบูรณาการ 3. มีความเคารพผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น

16 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การถ่ายทอด ไปสู่ เด็ก แก่ ผู้ใหญ่

17 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. การอนุรักษ์ การสืบสานภูมิปัญญา 2. การพัฒนา 3. การฟื้นฟู

18 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 4. การประยุกต์ใช้ 5. การสร้างใหม่


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า ภูมิปัญญาไทย ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google