งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลดต้นทุนการผลิตพืช ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลดต้นทุนการผลิตพืช ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลดต้นทุนการผลิตพืช ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน
การปรับกระบวนทัศน์ และแนวคิด การลดต้นทุนการผลิตพืช ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน 19 มกราคม 2555 ณ B.P. Grand Tower จ.สงขลา

2 จากความเชื่อสู่วัฒนธรรมชุมชน
6. วัฒนธรรมชุมชน 5. วิถีชีวิต 4. วิธีทำงาน ระดับการเปลี่ยนแปลง 3. วิธีให้คุณค่า 2. วิธีคิด กระบวนทัศน์ 1. ความเชื่อ ระยะเวลา

3 ไม่มีใครรู้ทุกเรื่อง และไม่มีใครไม่รู้อะไรเลย ทุกคนจึงเป็นครูของเราได้
ในสิ่งที่เขาทำเก่ง

4 “ปัญหา” การพัฒนา “เกษตรกร” 1. คนทำไม่ได้คิด คนคิดไม่ได้ทำ 2. ขาดเป้าหมายร่วมกัน

5 การบริหารจัดการ ตาม “สถานการณ์”? อย่างมี “เป้าหมาย”?

6 เป้าหมายการเกษตร ในยุคทำมาค้าขาย
▪ เป้าหมายระยะสั้น - กำไร (กฎมนุษย์+กฎธรรมชาติ) ▪ เป้าหมายระยะยาว - ดินดี น้ำดี - คุณภาพชีวิตดี (พึ่งตนเองได้) - ชุมชนเข้มแข็ง (วัฒนธรรม) ประทีป (๒๑ ม.ค. ๕๒)

7 การวางแผน? แผนงานที่ดี? การนำงานในอนาคต มาทำในกระดาษ
- มีเป้าหมายชัดเจนและท้าทาย - นำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

8 เป้าหมายชัดเจน? ต้องการอะไร? เท่าไร? เมื่อไร?
เป้าหมายที่วัดได้ (มีตัวเลข) มีกำหนดเวลาในการบรรลุ ต้องการอะไร? เท่าไร? เมื่อไร?

9 การพัฒนา การเกษตร ควรเอา “พื้นที่” เป็น “ตัวตั้ง”

10 เรียนรู้จาก “กิจกรรม”
ปฏิรูปการเรียนรู้ เปลี่ยนจาก สอนโดยให้ “ความรู้” ไปเป็น สอนด้วย “คำถาม” เรียนรู้จาก “กิจกรรม”

11 เพื่อเพิ่ม “รายเหลือ” (กำไร)
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเพิ่ม “รายเหลือ” (กำไร) 1. ลดค่าใช้จ่าย (ต้นทุนการผลิต) 2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 3. เพิ่มคุณภาพผลผลิต 4. เพิ่มมูลค่า (แปรรูปผลผลิต) 5. สร้างแบรนด์ (ทำการตลาด) “ให้เกษตรกรเริ่มจากข้อ 1”

12 แนวทางการลดต้นทุนการผลิตพืช 1. กำหนดพื้นที่เป้าหมาย
กิจกรรม 1. กำหนดพื้นที่เป้าหมาย เวลา ๒๘ ก.พ. ๕๔

13 แนวทางการลดต้นทุนการผลิตพืช 1. กำหนดพื้นที่เป้าหมาย
กิจกรรม 2. จัดทำแผนที่ “เกษตรกรคนเก่ง” 1. กำหนดพื้นที่เป้าหมาย เวลา ๒๘ ก.พ. ๕๔

14 ครูติดแผ่นดินข้าว # # จ.สุพรรณบุรี Company Logo ๘ ม.ค. ๕๔

15 แนวทางการลดต้นทุนการผลิตพืช
กิจกรรม 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 2. จัดทำแผนที่ “เกษตรกรคนเก่ง” 1. กำหนดพื้นที่เป้าหมาย เวลา ๒๘ ก.พ. ๕๔

16 คำถาม 1 การปลูกข้าวในฤดูที่ผ่านมามีค่าใช้จ่ายหลักๆ อะไรบ้าง? เท่าไร?

17 คำถาม 2 ในฤดูหน้า ค่าใช้จ่ายที่ลดได้ง่าย และลดได้ด้วยตนเอง 4 แห่งมีอะไรบ้าง? ลดได้เท่าไร? อย่างไร? และรวมทั้งหมดลดได้เท่าไร?

18 แนวทางการลดต้นทุนการผลิตพืช
กิจกรรม 4. คัดเลือกไร่นาเป็นแหล่งเรียนรู้ 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 2. จัดทำแผนที่ “เกษตรกรคนเก่ง” 1. กำหนดพื้นที่เป้าหมาย เวลา ๒๘ ก.พ. ๕๔

19 KM วิธีปฏิบัติที่ดี จัดเวทีฯ งานเร่งด่วนใน 2 เดือน 1 จังหวัด 1 พืช
1 อำเภอ 3 กลุ่ม เกษตรกรผู้นำ วิธีปฏิบัติที่ดี KM จัดเวทีฯ แหล่งเรียนรู้ ๕ ม.ค. ๕๕

20 KPI “แหล่งเรียนรู้” ที่มีคุณภาพ
1. เจ้าของแหล่งเรียนรู้มีคุณภาพ - ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ - มีความสามารถในการถ่ายทอดฯ - มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2. แหล่งเรียนรู้มีความพร้อม - กิจกรรมในไร่นามี “จุดเด่น” - มีองค์ความรู้และข้อมูลชัดเจน 3. มีเครือข่ายและเชื่อมโยงชุมชนท้องถิ่น

21 แนวทางการลดต้นทุนการผลิตพืช
5. เตรียมความพร้อมแหล่งเรียนรู้ กิจกรรม 4. คัดเลือกไร่นาเป็นแหล่งเรียนรู้ 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 2. จัดทำแผนที่ “เกษตรกรคนเก่ง” 1. กำหนดพื้นที่เป้าหมาย เวลา ๒๘ ก.พ. ๕๔

22 แนวทางการลดต้นทุนการผลิตพืช
6. วิเคราะห์ “Training Needs” การลดต้นทุน 5. เตรียมความพร้อมแหล่งเรียนรู้ กิจกรรม 4. คัดเลือกไร่นาเป็นแหล่งเรียนรู้ 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 2. จัดทำแผนที่ “เกษตรกรคนเก่ง” 1. กำหนดพื้นที่เป้าหมาย เวลา ๒๘ ก.พ. ๕๔

23 แนวทางการลดต้นทุนการผลิตพืช
7. ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร 6. วิเคราะห์ “Training Needs” การลดต้นทุน 5. เตรียมความพร้อมแหล่งเรียนรู้ กิจกรรม 4. คัดเลือกไร่นาเป็นแหล่งเรียนรู้ 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 2. จัดทำแผนที่ “เกษตรกรคนเก่ง” 1. กำหนดพื้นที่เป้าหมาย เวลา ๒๘ ก.พ. ๕๔

24 แนวทางการลดต้นทุนการผลิตพืช
8. รวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกร 7. ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร 6. วิเคราะห์ “Training Needs” การลดต้นทุน 5. เตรียมความพร้อมแหล่งเรียนรู้ กิจกรรม 4. คัดเลือกไร่นาเป็นแหล่งเรียนรู้ 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 2. จัดทำแผนที่ “เกษตรกรคนเก่ง” 1. กำหนดพื้นที่เป้าหมาย เวลา ๒๘ ก.พ. ๕๔

25 โรงเรียนเกษตรกร “ภูมิสังคม”
จังหวัด อำเภอ ตำบล ชนิดพืช เกษตรกรผู้นำ วิธีปฏิบัติที่ดี เครือข่าย กลุ่ม KM จัดเวทีฯ แหล่งเรียนรู้ วิจัยและพัฒนา ๕ ม.ค. ๕๕

26 KPI “กลุ่มเกษตรกร” ที่เข้มแข็ง
1. มีการพัฒนากลุ่มอย่างต่อเนื่อง - มีกิจกรรมพัฒนา แก้ปัญหา และให้บริการ 2. สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม - ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับผลประโยชน์ 3. มีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 4. มีความมั่นคงยั่งยืนทางเศรษฐกิจ - มีกองทุน และมีการออม 5. มีผู้นำกลุ่มที่มีความรู้ความสามารถ


ดาวน์โหลด ppt การลดต้นทุนการผลิตพืช ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google