งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับกระบวนทัศน์และแนวคิดการลดต้นทุนการผลิตพืช ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน 19 มกราคม 2555 ณ B.P. Grand Tower จ.สงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับกระบวนทัศน์และแนวคิดการลดต้นทุนการผลิตพืช ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน 19 มกราคม 2555 ณ B.P. Grand Tower จ.สงขลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับกระบวนทัศน์และแนวคิดการลดต้นทุนการผลิตพืช ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน 19 มกราคม 2555 ณ B.P. Grand Tower จ.สงขลา

2 จากความเชื่อสู่วัฒนธรรมชุมชน 1. ความเชื่อ 3. วิธีให้คุณค่า 4. วิธีทำงาน 5. วิถีชีวิต ระดับการเปลี่ยนแปลง ระยะเวลา 6. วัฒนธรรมชุมชน กระบวนทัศน์ 2. วิธีคิด

3 ไม่มีใครรู้ทุกเรื่องและไม่มีใครไม่รู้อะไรเลย ทุกคนจึงเป็นครูของเราได้ในสิ่งที่เขาทำเก่ง

4 “ ปัญหา ” การพัฒนา “ เกษตรกร ” 1. คนทำไม่ได้คิด คนคิดไม่ได้ทำ 2. ขาดเป้าหมายร่วมกัน

5 การบริหารจัดการ ตาม “สถานการณ์”? การบริหารจัดการ อย่างมี “เป้าหมาย”?

6 เป้าหมายการเกษตรในยุคทำมาค้าขาย ประทีป (๒๑ ม.ค. ๕๒) ▪ เป้าหมายระยะสั้น - กำไร (กฎมนุษย์+กฎธรรมชาติ) - กำไร (กฎมนุษย์+กฎธรรมชาติ) ▪ เป้าหมายระยะยาว - ดินดี น้ำดี - ดินดี น้ำดี - คุณภาพชีวิตดี (พึ่งตนเองได้) - คุณภาพชีวิตดี (พึ่งตนเองได้) - ชุมชนเข้มแข็ง (วัฒนธรรม) - ชุมชนเข้มแข็ง (วัฒนธรรม)

7 ? การวางแผน? การนำงานในอนาคต มาทำในกระดาษ แผนงานที่ดี? - มีเป้าหมายชัดเจนและท้าทาย - นำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

8 ? เป้าหมายชัดเจน ? - เป้าหมายที่วัดได้ (มีตัวเลข) - มีกำหนดเวลาในการบรรลุ ต้องการอะไร? เท่าไร? เมื่อไร?

9 การพัฒนา การเกษตร ควรเอา “พื้นที่” เป็น “ตัวตั้ง”

10 ปฏิรูปการเรียนรู้ เปลี่ยนจาก สอนโดยให้ “ความรู้” ไปเป็น สอนด้วย “คำถาม” เรียนรู้จาก “กิจกรรม”

11 กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเพิ่ม “รายเหลือ” (กำไร) 1. ลดค่าใช้จ่าย (ต้นทุนการผลิต) 2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 3. เพิ่มคุณภาพผลผลิต 4. เพิ่มมูลค่า (แปรรูปผลผลิต) 5. สร้างแบรนด์ (ทำการตลาด) “ให้เกษตรกรเริ่มจากข้อ 1”

12 เวลา ๒๘ ก.พ. ๕๔ กิจกรรม แนวทางการลดต้นทุนการผลิตพืช 1. กำหนดพื้นที่เป้าหมาย

13 เวลา 2. จัดทำแผนที่ “เกษตรกรคนเก่ง” ๒๘ ก.พ. ๕๔ กิจกรรม แนวทางการลดต้นทุนการผลิตพืช 1. กำหนดพื้นที่เป้าหมาย

14 Company Logo # ครูติดแผ่นดินข้าว # ๘ ม.ค. ๕๔ จ.สุพรรณบุรี

15 เวลา 2. จัดทำแผนที่ “เกษตรกรคนเก่ง” 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ๒๘ ก.พ. ๕๔ กิจกรรม แนวทางการลดต้นทุนการผลิตพืช 1. กำหนดพื้นที่เป้าหมาย

16 คำถาม 1 การปลูกข้าวในฤดูที่ ผ่านมามีค่าใช้จ่ายหลักๆ อะไรบ้าง? เท่าไร?

17 คำถาม 2 ในฤดูหน้า ค่าใช้จ่ายที่ลด ได้ง่าย และลดได้ด้วยตนเอง 4 แห่งมีอะไรบ้าง? ลดได้ เท่าไร? อย่างไร? และรวม ทั้งหมดลดได้เท่าไร?

18 เวลา 2. จัดทำแผนที่ “เกษตรกรคนเก่ง” 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 4. คัดเลือกไร่นาเป็นแหล่งเรียนรู้ ๒๘ ก.พ. ๕๔ กิจกรรม แนวทางการลดต้นทุนการผลิตพืช 1. กำหนดพื้นที่เป้าหมาย

19 งานเร่งด่วนใน 2 เดือน 1 จังหวัด 1 พืช 1 จังหวัด 1 พืช 1 อำเภอ 3 กลุ่ม 1 อำเภอ 3 กลุ่ม เกษตรกรผู้นำ เกษตรกรผู้นำวิธีปฏิบัติที่ดี ๕ ม.ค. ๕๕ แหล่งเรียนรู้ จัดเวทีฯ KM

20 KPI “แหล่งเรียนรู้” ที่มีคุณภาพ 1. เจ้าของแหล่งเรียนรู้มีคุณภาพ - ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ - มีความสามารถในการถ่ายทอดฯ - มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2. แหล่งเรียนรู้มีความพร้อม - กิจกรรมในไร่นามี “จุดเด่น” - มีองค์ความรู้และข้อมูลชัดเจน 3. มีเครือข่ายและเชื่อมโยงชุมชน ท้องถิ่น

21 เวลา 2. จัดทำแผนที่ “เกษตรกรคนเก่ง” 5. เตรียมความพร้อมแหล่งเรียนรู้ 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 4. คัดเลือกไร่นาเป็นแหล่งเรียนรู้ ๒๘ ก.พ. ๕๔ กิจกรรม แนวทางการลดต้นทุนการผลิตพืช 1. กำหนดพื้นที่เป้าหมาย

22 เวลา 2. จัดทำแผนที่ “เกษตรกรคนเก่ง” 6. วิเคราะห์ “Training Needs” การลดต้นทุน 5. เตรียมความพร้อมแหล่งเรียนรู้ 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 4. คัดเลือกไร่นาเป็นแหล่งเรียนรู้ ๒๘ ก.พ. ๕๔ กิจกรรม แนวทางการลดต้นทุนการผลิตพืช 1. กำหนดพื้นที่เป้าหมาย

23 เวลา 2. จัดทำแผนที่ “เกษตรกรคนเก่ง” 7. ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร 6. วิเคราะห์ “Training Needs” การลดต้นทุน 5. เตรียมความพร้อมแหล่งเรียนรู้ 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 4. คัดเลือกไร่นาเป็นแหล่งเรียนรู้ ๒๘ ก.พ. ๕๔ กิจกรรม แนวทางการลดต้นทุนการผลิตพืช 1. กำหนดพื้นที่เป้าหมาย

24 เวลา ๒๘ ก.พ. ๕๔ กิจกรรม แนวทางการลดต้นทุนการผลิตพืช 8. รวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกร 2. จัดทำแผนที่ “เกษตรกรคนเก่ง” 7. ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร 6. วิเคราะห์ “Training Needs” การลดต้นทุน 5. เตรียมความพร้อมแหล่งเรียนรู้ 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 4. คัดเลือกไร่นาเป็นแหล่งเรียนรู้ 1. กำหนดพื้นที่เป้าหมาย

25 โรงเรียนเกษตรกร “ภูมิสังคม” จังหวัด อำเภอ ตำบล จังหวัด อำเภอ ตำบล ชนิดพืช ชนิดพืช เกษตรกรผู้นำ เกษตรกรผู้นำวิธีปฏิบัติที่ดี ๕ ม.ค. ๕๕ แหล่งเรียนรู้ กลุ่ม จัดเวทีฯ วิจัยและพัฒนา เครือข่าย KM

26 KPI “กลุ่มเกษตรกร” ที่เข้มแข็ง 1. มีการพัฒนากลุ่มอย่างต่อเนื่อง - มีกิจกรรมพัฒนา แก้ปัญหา และให้บริการ 2. สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม - ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับผลประโยชน์ 3. มีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 4. มีความมั่นคงยั่งยืนทางเศรษฐกิจ - มีกองทุน และมีการออม 5. มีผู้นำกลุ่มที่มีความรู้ความสามารถ


ดาวน์โหลด ppt การปรับกระบวนทัศน์และแนวคิดการลดต้นทุนการผลิตพืช ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน 19 มกราคม 2555 ณ B.P. Grand Tower จ.สงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google