งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ความรู้ในด้านต่างๆของการ ดำรงชีวิตของคนไทยที่เกิดจากการ สั่งสมประสบการณ์ทั้งทางตรง และ ทางอ้อม ที่ประกอบด้วยแนวคิดใน การแก้ปัญหาของตนเองจนเกิดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ความรู้ในด้านต่างๆของการ ดำรงชีวิตของคนไทยที่เกิดจากการ สั่งสมประสบการณ์ทั้งทางตรง และ ทางอ้อม ที่ประกอบด้วยแนวคิดใน การแก้ปัญหาของตนเองจนเกิดการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 องค์ความรู้ในด้านต่างๆของการ ดำรงชีวิตของคนไทยที่เกิดจากการ สั่งสมประสบการณ์ทั้งทางตรง และ ทางอ้อม ที่ประกอบด้วยแนวคิดใน การแก้ปัญหาของตนเองจนเกิดการ หลอมรวมเป็นแนวความคิดสำหรับ แก้ปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะของ ตนเอง ซึ่งสามารถพัฒนาความรู้ ดังกล่าว แล้วนำมาประยุกต์ใช้ใน การแก้ปัญหาและการดำรงชีวิตได้ อย่างเหมาะสมตามกาลเวลา

3 1. สร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง 2. สร้างความภาคภูมิใจ และเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรีของความเป็นไทย 3. การนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้กับวิถี ชีวิตอย่างเหมาะสม ทำให้รู้จักพึ่งพา อาศัยกัน ให้อภัยกัน 4. การนำธรรมชาติมาใช้ในการ ดำรงชีวิต 5. การพัฒนาชีวิตให้เหมาะสมกับยุค สมัย

4 1. ภูมิปัญญาระดับชาติ เป็นภูมิปัญญาที่ พัฒนาสังคมไทยให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ ต่าง ๆ ในอดีตเช่น การกอบกู้เอกราชโดย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และการเสีย แผ่นดินบางส่วนของประเทศไทย ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว เพื่อรักษาเอกราชชาติไทย ทำให้ ประเทศไทยไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติ ตะวันตกในยุคล่าอาณานิคม หรือจักรวรรดิ นิยม 2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญา ชาวบ้าน คือสิ่งที่แสดงความรู้ ความคิดและ การกระทำของบรรพบุรุษของเรา เพื่อที่ ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

5 1. ภูมิปัญญาไทย เป็นเรื่องใช้ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความเชื่อ (Belief) และพฤติกรรม (Behavior) 2. ภูมิปัญญาไทย แสดงถึง ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและคนกับสิ่งเหนือ ธรรมชาติ 3. ภูมิปัญญาไทย เป็นองค์ รวมหรือกิจกรรมทุกอย่างในวิถีชีวิต

6 4. ภูมิปัญญาไทย เป็นเรื่องของการ แก้ไขปัญหา การจัดการ การปรับตัว การ เรียนรู้ เพื่อคงวามอยู่รอดของบุคคล ชุมชน และสังคม 5. ภูมิปัญญา เป็นแกนหลัก หรือ กระบวนทัศน์ในการมองชีวิต เป็นพื้นความรู้ ในเรื่องต่าง ๆ 6. ภูมิปัญญาไทยมี ลักษณะเฉพาะหรือมีเอกลักษณ์ในตัวเอง 7. ภูมิปัญญาไทยมีการ เปลี่ยนแปลง เพื่อการปรับสมดุลใน พัฒนาการทางสังคมตลอดเวลา

7 1. การได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอื่น 2. สังคมและสภาพแวดล้อม 3. ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์

8 1. หาโอกาสใช้สินค้าที่จำเป็นและเป็น ผลผลิตที่เกิดจากภูมิปัญญาไทย 2. การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา ไทยในขณะที่เดินทางไปในสถานที่ ต่างๆ เพื่อให้เห็นคุณค่าของภูมิ ปัญญาไทย 3. การเผยแพร่ความรู้ในเรื่องภูมิปัญญา ไทยให้กับคนรอบข้างและอนุชนรุ่น หลัง 4. การเป็นสมาชิกของชมรมที่อนุรักษ์ภูมิ ปัญญาไทย

9 1. ภาคกลาง อาหารของภาคกลาง เช่น น้ำพริกปลาทู แกงเลียง ต้มโคล้ง ต้มส้ม เป็นต้น

10 2. ภาคเหนือ เช่น น้ำพริกอ่อง ขนมจีนน้ำ เงี้ยว ข้าวซอย แคบหมู ไส้อั่ว แกงโฮะ เป็น ต้น

11 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( อีสาน ) เช่นส้มตำ ปลาร้า น้ำตก ลาบ ก้อย ซุบ หน่อไม้ ข้าวเหนียว เป็นต้น

12 4. ภาคใต้ เช่น ข้าวยำ แกงไตปลา แกง เหลือง ผัดสะตอ เป็นต้น

13 บ้านเรือน อยู่อาศัย ของแต่ละภูมิภาค


ดาวน์โหลด ppt องค์ความรู้ในด้านต่างๆของการ ดำรงชีวิตของคนไทยที่เกิดจากการ สั่งสมประสบการณ์ทั้งทางตรง และ ทางอ้อม ที่ประกอบด้วยแนวคิดใน การแก้ปัญหาของตนเองจนเกิดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google