งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัฒนธรรมและภูมิปัญญา มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัฒนธรรมและภูมิปัญญา มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา
มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

2 วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม ความสำคัญของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่เหมาะสม การเลือกรับวัฒนธรรมสากล ความสำคัญของวัฒนธรรมสากล วัฒนธรรมและภูมิปัญญา มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี

3 วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นรูปธรรมและนามธรรม ที่แสดงออกถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติตลอดจนศีลธรรมอันดีของประชาชน สังคมไทย มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เป็นแบบของตนเอง วัฒนธรรม มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี

4 คติธรรม เนติธรรม สหธรรม
เป็นวัฒนธรรมทางด้านศีลธรรม เป็นจารีตประเพณีซึ่งถือเป็นหลักของการดำเนินชีวิต คติธรรม เป็นวัฒนธรรมทางด้านกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีความสำคัญเสมอด้วยกฎหมาย เป็นวัฒนธรรมทางสังคม เช่น การมารยาทในการพูด การใช้ภาษา มารยาทการรับประทานอาหาร เป็นวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม ที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น เช่น เสื้อผ้าบ้านเรือน ข้าวของ เครื่องใช้ ถนน รถยนต์ เนติธรรม สหธรรม วัตถุธรรม ประเภทของวัฒนธรรม มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี

5 ความสำคัญของวัฒนธรรม
1. ช่วยให้มนุษย์ปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมในสังคม 2. เข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ เจตคติ และความเชื่อ 3. ทำให้เกิดความเรียบร้อยในสังคม 4. ช่วยสร้างความเจริญให้สังคม 5. สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในสังคม 6. แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี

6 ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ ที่นำมาไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาของมนุษย์ หรือ ภูมิปัญญา คือ พื้นความรู้ของปวงชนในสังคมนั้น ๆ และปวงชนในสังคมยอมรับรู้ เชื่อถือ เข้าใจ ร่วมกัน เรียกว่า ภูมิปัญญา ภูมิปัญญา มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี

7 ประเภทของภูมิปัญญา 1.ด้านเกษตรกรรม เช่น เกษตรผสมผสาน
1.ด้านเกษตรกรรม เช่น เกษตรผสมผสาน 2.ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม เช่น แปรรูปผลผลิต 3.ด้านการแพทย์แผนไทย เช่น ยาสมุนไพร 4.ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เช่น บวชป่า 5.ด้านกองทุนและธุรกิจในชุมชน เช่น สหกรณ์ ประเภทของภูมิปัญญา มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี

8 6.ด้านศิลปกรรม เช่น การละเล่นพื้นบ้าน
7.ด้านภาษาและวรรณกรรม เช่น ภาษาถิ่น 8.ด้านปรัชญา ศาสนา เช่น สืบชะตาแม่น้ำ 9.ด้านโภชนาการ เช่น อาหารไทย ประเภทของภูมิปัญญา มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี

9 การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
1.รักษา สืบทอด เช่น กองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2.สร้างค่านิยม เช่น ตั้งศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรม 3.เพิ่มคุณค่าทางสังคม เช่น พัฒนาวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว 4.สร้างองค์ความรู้ เช่น ทำสื่อเผยแพร่ การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี

10 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
1.อนุรักษ์ เช่น ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามประเพณี 2.ฟื้นฟู เช่น นำควายกลับมาใช้แทนรถไถ 3.พัฒนา เช่น ปรับปรุงให้ทันยุคสมัย 4.การสืบทอดภูมิปัญญา เช่น เรียนทำขนมไทย 5.เผยแพร่แลกเปลี่ยน เช่น ประกาศเกียรติคุณ การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี

11 วัฒนธรรมสากล วัฒนธรรมสากล หมายถึง แนวคิด แบบแผน รูปแบบของการประพฤติปฏิบัติที่นานาประเทศให้การยอมรับโดยทั่วไป เช่น การแต่งกายชุดสากล ดนตรีสากล วิทยาศาสตร์ และภาษาสากล มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี

12 วัฒนธรรมสากลในปัจจุบัน
1.ด้านการแต่งกาย เช่น การสวมสูท กระโปรง 2.ด้านอาหาร เช่น ขนมปัง สลัดผัก 3.ด้านที่อยู่อาศัย เช่น บ้านที่ปูน ใช้อิฐ 4.ด้านการรักษาโรค เช่น ยาแบบตะวันตก 5.ด้านวิทยาศาสตร์ เช่น คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี

13 การเลือกรับวัฒนธรรมสากลอย่างเหมาะสม
1.การเชื่อและปฏิบัติตามหลักของเหตุผล เช่น ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี

14 การเลือกรับวัฒนธรรมสากลอย่างเหมาะสม
2.ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม เช่น คนไทยไหว้ คนตะวันตกจับมือ การไหว้แบบไทย จับมือแบบตะวันตก มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี

15 การเลือกรับวัฒนธรรมสากลอย่างเหมาะสม รถยนต์รักษาสิ่งแวดล้อม
3.การทำให้เกิดความสมดุล เช่น นำเทคโนโลยีมาใช้ โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม รถยนต์รักษาสิ่งแวดล้อม มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี

16 การเลือกรับวัฒนธรรมสากลอย่างเหมาะสม
การเลือกรับวัฒนธรรมต่างชาติที่เหมาะสมกับสังคมไทย ควร คำนึงถึงคุณประโยชน์ และคุณค่า และนำมาปรับใช้อย่างเหมาะสม มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี


ดาวน์โหลด ppt วัฒนธรรมและภูมิปัญญา มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google