งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัฒนธรรมและภูมิ ปัญญา มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดง เจนวิทยาคม จ. พะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัฒนธรรมและภูมิ ปัญญา มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดง เจนวิทยาคม จ. พะเยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัฒนธรรมและภูมิ ปัญญา มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดง เจนวิทยาคม จ. พะเยา

2 วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาไทย การอนุรักษ์ วัฒนธรรม ไทย การเลือกรับ วัฒนธรรม สากลที่ เหมาะสม ความสำคั ญของ วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญา ไทย การ อนุรักษ์ วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญา ไทยที่ เหมาะสม การเลือก รับ วัฒนธรรม สากล ความสำคั ญของ วัฒนธรรม สากล วัฒนธรรมและภูมิ ปัญญา มยุรฉัตร ผิว อ่อนดี

3 วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นรูปธรรมและนามธรรม ที่แสดงออกถึง ความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของ ชาติตลอดจนศีลธรรมอันดีของประชาชน สังคมไทย มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นแบบของตนเอง มยุรฉัตร ผิว อ่อนดี

4 เป็น วัฒนธรรม ทางด้าน ศีลธรรม เป็นจารีต ประเพณี ซึ่งถือเป็น หลักของ การดำเนิน ชีวิต คติ ธรรม เป็น วัฒนธรรม ทางด้าน กฎหมาย ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ที่มี ความสำคัญ เสมอด้วย กฎหมาย เป็น วัฒนธรรม ทางสังคม เช่น การ มารยาทใน การพูด การใช้ ภาษา มารยาท การ รับประทาน อาหาร เป็น วัฒนธรรม ที่เป็น รูปธรรม ที่ มนุษย์ได้ สร้างขึ้น เช่น เสื้อผ้า บ้านเรือน ข้าวของ เครื่องใช้ ถนน รถยนต์ เนติ ธรรม สหธรร ม วัตถุ ธรรม มยุรฉัตร ผิว อ่อนดี

5 ความสำคัญของ วัฒนธรรม 1. ช่วยให้มนุษย์ปรับตัวต่อ สิ่งแวดล้อมในสังคม 2. เข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ เจตคติ และความเชื่อ 3. ทำให้เกิดความเรียบร้อยใน สังคม 4. ช่วยสร้างความเจริญให้สังคม 5. สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ในสังคม 6. แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของ ชาติ มยุรฉัตร ผิว อ่อนดี

6 ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ ที่นำมาไปสู่ การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาของมนุษย์ หรือ ภูมิปัญญา คือ พื้นความรู้ของปวง ชนในสังคมนั้น ๆ และปวงชนในสังคม ยอมรับรู้ เชื่อถือ เข้าใจ ร่วมกัน เรียกว่า ภูมิปัญญา มยุรฉัตร ผิว อ่อนดี

7 1. ด้านเกษตรกรรม เช่น เกษตร ผสมผสาน 2. ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม เช่น แปรรูปผลผลิต 3. ด้านการแพทย์แผนไทย เช่น ยา สมุนไพร 4. ด้านการจัดการทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม เช่น บวชป่า 5. ด้านกองทุนและธุรกิจในชุมชน เช่น สหกรณ์ มยุรฉัตร ผิว อ่อนดี

8 6. ด้านศิลปกรรม เช่น การละเล่น พื้นบ้าน 7. ด้านภาษาและวรรณกรรม เช่น ภาษาถิ่น 8. ด้านปรัชญา ศาสนา เช่น สืบ ชะตาแม่น้ำ 9. ด้านโภชนาการ เช่น อาหารไทย มยุรฉัตร ผิว อ่อนดี

9 1. รักษา สืบทอด เช่น กองทุนส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม 2. สร้างค่านิยม เช่น ตั้งศูนย์การเรียนรู้ วัฒนธรรม 3. เพิ่มคุณค่าทางสังคม เช่น พัฒนาวัดเป็น แหล่งท่องเที่ยว 4. สร้างองค์ความรู้ เช่น ทำสื่อเผยแพร่ มยุรฉัตร ผิว อ่อนดี

10 1. อนุรักษ์ เช่น ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ตามประเพณี 2. ฟื้นฟู เช่น นำควายกลับมาใช้แทนรถ ไถ 3. พัฒนา เช่น ปรับปรุงให้ทันยุคสมัย 4. การสืบทอดภูมิปัญญา เช่น เรียนทำ ขนมไทย 5. เผยแพร่แลกเปลี่ยน เช่น ประกาศ เกียรติคุณ มยุรฉัตร ผิว อ่อนดี

11 วัฒนธรรมสากล หมายถึง แนวคิด แบบแผน รูปแบบของ การประพฤติปฏิบัติที่นานา ประเทศให้การยอมรับ โดยทั่วไป เช่น การแต่งกาย ชุดสากล ดนตรีสากล วิทยาศาสตร์ และภาษาสากล มยุรฉัตร ผิว อ่อนดี

12 1. ด้านการแต่งกาย เช่น การสวมสูท กระโปรง 2. ด้านอาหาร เช่น ขนมปัง สลัดผัก 3. ด้านที่อยู่อาศัย เช่น บ้านที่ปูน ใช้อิฐ 4. ด้านการรักษาโรค เช่น ยาแบบตะวันตก 5. ด้านวิทยาศาสตร์ เช่น คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ มยุรฉัตร ผิว อ่อนดี

13 1. การเชื่อและ ปฏิบัติตามหลัก ของเหตุผล เช่น ใช้ วิจารณญาณใน การตัดสินใจ มยุรฉัตร ผิว อ่อนดี

14 2. ยอมรับความ แตกต่างทาง วัฒนธรรม เช่น คนไทยไหว้ คนตะวันตกจับ มือ การ ไหว้ แบบ ไทย จับมือ แบบ ตะวันต ก มยุรฉัตร ผิว อ่อนดี

15 3. การทำให้เกิด ความสมดุล เช่น นำเทคโนโลยีมา ใช้ โดยไม่ ทำลาย สิ่งแวดล้อม รถยนต์รักษา สิ่งแวดล้อม มยุรฉัตร ผิว อ่อนดี

16 การเลือกรับ วัฒนธรรม ต่างชาติที่ เหมาะสมกับ สังคมไทย ควร คำนึงถึง คุณประโยชน์ และ คุณค่า และนำมา ปรับใช้อย่าง เหมาะสม มยุรฉัตร ผิว อ่อนดี


ดาวน์โหลด ppt วัฒนธรรมและภูมิ ปัญญา มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดง เจนวิทยาคม จ. พะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google