งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูธีระพล เข่งวา 21 1. นักประวัติศาสตร์ หมายถึง ข้อใด ก. ผู้ที่สามารถเรียน ประวัติศาสตร์ได้ดี ข. อาจารย์ผู้สอน ประวัติศาสตร์ได้ดี ค. ผู้ที่มีประสบการณ์ทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูธีระพล เข่งวา 21 1. นักประวัติศาสตร์ หมายถึง ข้อใด ก. ผู้ที่สามารถเรียน ประวัติศาสตร์ได้ดี ข. อาจารย์ผู้สอน ประวัติศาสตร์ได้ดี ค. ผู้ที่มีประสบการณ์ทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูธีระพล เข่งวา 21 1. นักประวัติศาสตร์ หมายถึง ข้อใด ก. ผู้ที่สามารถเรียน ประวัติศาสตร์ได้ดี ข. อาจารย์ผู้สอน ประวัติศาสตร์ได้ดี ค. ผู้ที่มีประสบการณ์ทาง ประวัติ ศาสตร์ ง. ผู้บันทึกเรื่องราวใน อดีตที่มีผล กระทบต่อสังคม

2 ครูธีระพล เข่งวา 22 2. ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ จำเป็นต้อง อาศัยสิ่งใดมากที่สุด อาศัยสิ่งใดมากที่สุด ก. สติปัญญา, ความสามารถ ข. หลักฐานและเหตุผล ค. ความขยันและความ อดทน ง. ความสุขุมรอบคอบ และมี ระเบียบ

3 ครูธีระพล เข่งวา 23 3. ข้อใดแสดงถึง ความสำคัญของ ประวัติศาสตร์มากที่สุด ก. ประวัติศาสตร์เป็น แกนกลางของ วิชาการอื่นๆ ข. ประวัติศาสตร์เชื่อมโยง เหตุการณ์ และระยะเวลาต่างๆ

4 ครูธีระพล เข่งวา 24 3. ข้อใดแสดงถึง ความสำคัญของ ประวัติศาสตร์มากที่สุด ค. ประวัติศาสตร์เป็นอดีต ตัวอย่างที่ทำ ให้เตรียมพร้อมสำหรับ อนาคต ง. ประวัติศาสตร์นำ ประสบการณ์ใน อดีตมาปรับใช้ใน ชีวิตประจำวันและ อนาคต

5 ครูธีระพล เข่งวา 25 4. มนุษย์จะได้ประโยชน์ จากประวัติ ศาสตร์ทางใดมากที่สุด ก. สามารถเข้าใจ เหตุการณ์ในอดีต ข. สามารถคาดการณ์สิ่งที่ จะเกิดขึ้นใน อนาคต

6 ครูธีระพล เข่งวา 26 4. มนุษย์จะได้ประโยชน์ จากประวัติ ศาสตร์ทางใดมากที่สุด ค. สามารถเผชิญกับความ สับสนและ แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ ดี ง. สามารถรักษาความ ต่อเนื่องระหว่าง อดีต ปัจจุบัน อนาคต

7 ครูธีระพล เข่งวา 27 5. ปัจจัยใดที่สามารถทำ ให้ประวัติ ศาสตร์เปลี่ยนแปลงได้ ก. เงิน - เวลา ข. เวลา - หลักฐาน ค. หลักฐาน - เหตุผล ง. เหตุผล - เหตุการณ์

8 ครูธีระพล เข่งวา พบกัน ใหม่ 28 ขอขอบคุณฝ่ายผลิต รายการทุกท่าน เรื่อง : การใช้ หลักฐานและองค์ ความรู้ ประวัติศาสตร์สากล


ดาวน์โหลด ppt ครูธีระพล เข่งวา 21 1. นักประวัติศาสตร์ หมายถึง ข้อใด ก. ผู้ที่สามารถเรียน ประวัติศาสตร์ได้ดี ข. อาจารย์ผู้สอน ประวัติศาสตร์ได้ดี ค. ผู้ที่มีประสบการณ์ทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google