งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ภูมิปัญญาทางภาษา เสมือนเอกราชที่ยาวนาน........................................  มีภูมิปัญญาไทยแฝงตัวอยู่ มากมาย  ทั้งการดำเนินชีวิต  ทั้งภาษา ศิลปะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ภูมิปัญญาทางภาษา เสมือนเอกราชที่ยาวนาน........................................  มีภูมิปัญญาไทยแฝงตัวอยู่ มากมาย  ทั้งการดำเนินชีวิต  ทั้งภาษา ศิลปะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 ภูมิปัญญาทางภาษา เสมือนเอกราชที่ยาวนาน........................................  มีภูมิปัญญาไทยแฝงตัวอยู่ มากมาย  ทั้งการดำเนินชีวิต  ทั้งภาษา ศิลปะ และ วัฒนธรรม  ทั้งสิ่งมีค่าทุกสิ่ง............. สรรค์สร้างไว้......... แก่... อนุชน

3 2 วรรณกรรมพื้นบ้าน หมายถึง......... งานเขียนเฉพาะ ท้องถิ่น ซึ่งเป็นผลผลิตจากภูมิ ปัญญา ของนักปราชญ์ พื้นบ้าน ที่สร้างสรรค์ มาเป็นรูปแบ ต่างๆ เช่น เพลง ภาษิต เรื่อง เล่า นิทาน ตำนาน ฯลฯ ที่สร้างสรรค์ มาเป็นรูปแบ ต่างๆ เช่น เพลง ภาษิต เรื่อง เล่า นิทาน ตำนาน ฯลฯ ภูมิปัญญาทางภาษา เป็นความฉลาด ของบรรพบุรุษที่มีไว้ในภาษา

4 3 ลักษณะของวรรณกรรม พื้นบ้าน  เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบ ทอดกันมา  เป็นแหล่งข้อมูลที่แสดงถึงภูมิ ปัญญาในเรื่องต่างๆ  ใช้ภาษาถิ่น สื่อความหมาย ตรงไปตรงมา  มักไม่ปรากฏนามผู้แต่ง เพราะ สืบทอดสืบต่อกันมา  มีจุดมุ่งหมาย ถ่ายทอดความรู้ ความเพลิดเพลิน สอนจริยธรรมและคติสอนใจ สอนจริยธรรมและคติสอนใจ

5 4 ประเภทของวรรณกรรม พื้นบ้าน  วรรณกรรมมุขปาฐะ คือ วรรณกรรมที่สืบทอดด้วยวาจาเป็น สำคัญ คือ วรรณกรรมที่สืบทอดด้วยวาจาเป็น สำคัญ - นิทานพื้นบ้าน - นิทานพื้นบ้าน - เพลงพื้นบ้าน ( เพลงกล่อมเด็ก, เพลงปฏิพากย์, เพลง ประกอบการละเล่น ) - เพลงพื้นบ้าน ( เพลงกล่อมเด็ก, เพลงปฏิพากย์, เพลง ประกอบการละเล่น ) - ปริศนาคำทาย - ปริศนาคำทาย - สำนวนภาษิต - สำนวนภาษิต - ตำรายา - คาถา - ตำรายา - คาถา - ความเชื่อเรื่องโชคลาง - ความเชื่อเรื่องโชคลาง

6 5 วรรณกรรมลายลักษณ์  วรรณกรรมร้อยแก้ว  วรรณกรรมร้อยกรอง วรรณกรรมลายลักษณ์ จำแนกได้ตามลักษณะ วรรณกรรมตามภาคต่างๆ ต่อไปนี้ วรรณกรรมลายลักษณ์ จำแนกได้ตามลักษณะ วรรณกรรมตามภาคต่างๆ ต่อไปนี้

7 6 วรรณกรรมพื้นบ้านภาค กลาง วรรณกรรมพื้นบ้านภาค กลาง แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 1. กลอนสด 1. กลอนสด 2. กลอนสวด 2. กลอนสวด 3. กลอนบทละคร ( หรือบท ละครนอก ) 3. กลอนบทละคร ( หรือบท ละครนอก ) 4. กลอนนิทาน ( กลอนแหล่ ) 4. กลอนนิทาน ( กลอนแหล่ )

8 7 วรรณกรรมพื้นบ้าน ภาคเหนือ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 1. โคลง 2. ค่าวธรรม 2. ค่าวธรรม 3. ค่าวซอ 4. เบ็ดเตล็ด

9 8 วรรณกรรมพื้นบ้านภาค อีสาน แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ 1. วรรณกรรมพุทธศาสนา 2. วรรณกรรมประวัติศาสตร์ 3. วรรณกรรมนิทาน 4. วรรณกรรมคำกลอน 5. วรรณกรรมเบ็ดเตล็ด

10 9 วรรณกรรมพื้นบ้านภาค อีสาน วรรณกรรมพื้นบ้านภาค อีสาน แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ 1. วรรณกรรมพุทธศาสนา 2. วรรณกรรมประวัติศาสตร์ 3. วรรณกรรมนิทาน 4. วรรณกรรมคำกลอน 5. วรรณกรรมเบ็ดเตล็ด

11 10 วรรณกรรมพื้นบ้านภาคใต้ แบ่งเป็น 6 ประเภท คือ 1. วรรณกรรมศาสนา 2. วรรณกรรมตำนานประวัติศาสตร์ 3. วรรณกรรมคำสอน 4. วรรณกรรมนิทาน 5. วรรณกรรมนิราศ 6. วรรณกรรมตำราและแบบเรียน

12 11 สำนวนภาษิตในวรรณกรรม พื้นบ้าน  สำนวน หมายถึง ถ้อยคำในภาษาที่ใช้ พูดจาสื่อสารกันโดยมีความหมายเป็นนัย กินความหมายกว้าง ลึกซึ้ง มิได้แปล ความหมายตรงตัว แต่เป็นความหมายเชิง อุปมาเปรียบเทียบ หมายรวมไปถึง คำคม คำพังเพย สุภาษิต และโวหารต่างๆด้วยก็ ได้ ภาษิต หมายถึง คำกล่าวหรือถ้อยคำที่มีลักษณะ เป็นคำสั่งสอน เตือนสติ และแนะนำให้ กระทำหรือมิให้กระทำเพื่อประโยชน์ของ ผู้ฟังเอง

13 12 ที่มาของสำนวนภาษิต 1. เกิดจากธรรมชาติ 2. เกิดจากการกระทำ 3. เกิดจากลักษณะความเป็นอยู่ใน ชีวิตประจำวัน 4. เกิดจากขนบธรรมเนียมประเพณี 5. เกิดจากลัทธิศาสนา 6. เกิดจากการละเล่น 7. เกิดจากนิทาน นิยาย ตำนาน เรื่องแปลกๆ ตลอดจนวรรณคดี 8. เกิดจากลักษณะหรือการกระทำของสัตว์ 9. เกิดจากเหตุอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าว มาแล้ว

14 13 ประเภทของสำนวน ภาษิต ประเภทของสำนวน ภาษิต แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. สำนวนภาษิตของ นักปราชญ์ ( ทราบที่มาของผู้กล่าวว่าเป็น ใคร ) ( ทราบที่มาของผู้กล่าวว่าเป็น ใคร ) 2. สำนวนภาษิตชาวบ้าน ( ไม่ทราบที่มาของผู้กล่าว ) ( ไม่ทราบที่มาของผู้กล่าว )

15 14คุณค่าของสำนวนภาษิต  เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นแนวคิด ความเชื่อ ของคนหลายๆประการ  เป็นเครื่องอบรมสั่งสอนและชี้แนะให้เป็น คนดีในด้านต่างๆ  เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นสภาพวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในสังคม  เป็นเครื่องชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของคน ไทยกับธรรมชาติซึ่งเกี่ยวพันกันอย่างแยก ไม่ออก  การศึกษาสำนวนภาษิตทำให้ได้ถ้อยคำที่ สั้นกะทัดรัด สละสลวย  การศึกษาสำนวนภาษิตเป็นการสืบต่อ วัฒนธรรมของชาติเอาไว้ไม่ให้สูญหาย

16 15 คุณค่าของวรรณกรรม พื้นบ้าน  คุณค่าต่อการอธิบายความเป็นมา ของชุมชน เผ่าพันธุ์ของบรรพ บุรุษ  ช่วยให้เข้าใจความคิด ประเพณี พฤติกรรมของคนในท้องถิ่น  เป็นเครื่องมือสอนคุณธรรม จริยธรรม  ช่วยให้เกิดความบันเทิงใจ  เป็นสื่อทำให้เกิดความสามัคคีใน กลุ่มชน

17 16 วรรณกรรมพื้นบ้าน  เป็นผลอันเกิดจากภูมิปัญญาทาง ภาษาที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญา และภูมิธรรมของบรรพบุรุษไทย การศึกษาวรรณกรรมพื้นบ้านช่วย ให้เข้าใจชีวิตของคนในสังคม เห็นสัจธรรมในชีวิต รู้คุณค่าของ ชีวิต ให้คติและข้อคิดในการ ดำเนินชีวิต เยาวชนไทย จึงควร ตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญา ไทย และช่วยกันอนุรักษ์ด้วยการ เผยแพร่และสืบทอดให้เป็นมรดก แก่คนรุ่นหลังสืบไป

18 17 นำเสนอโดย ครูนงนุช สามารถ โรงเรียนพิมานพิทยา สรรค์ สตูล แหล่งที่มา หนังสือเรียนภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1 บริษัทอักษรเจริญทัศน์ พ. ศ. 2544 บริษัทอักษรเจริญทัศน์ พ. ศ. 2544


ดาวน์โหลด ppt 1 ภูมิปัญญาทางภาษา เสมือนเอกราชที่ยาวนาน........................................  มีภูมิปัญญาไทยแฝงตัวอยู่ มากมาย  ทั้งการดำเนินชีวิต  ทั้งภาษา ศิลปะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google