งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า
เศรษฐกิจพอเพียง ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ยกตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในการ ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

3 ปัญหาเรื่องหนี้สินและความยากจน
- ไม่สามารถจัดการกับหนี้สิน ที่มีอยู่ - ประชากรไม่สามารถพึ่งตนเองได้

4 สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ก็จะทำให้ประเทศชาติ มีการ พัฒนาและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

5 4 ธันวาคม 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดชฯ ได้พระราชทานกระแส พระราชดำรัส เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่

6 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนว ทางการดำเนินชีวิต

7 - ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขปัญหา
- เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดำรงอยู่ และการปฏิบัติตนของประชาชน - เป็นพื้นฐานของความมั่นคงในการ ดำรงชีวิต ที่ส่งผลให้สามารถพึ่ง ตนเองได้

8 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี

9 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ความสามารถของชุมชนเมือง
รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่งๆ ในการผลิตสินค้าและบริการ ทุกชนิด เพื่อเลี้ยงสังคมนั้นๆได้

10 ระดับบุคคล ความสามารถในการดำรง ชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน

11 - อยู่อย่างประมาณตนตาม
ฐานะตามอัตภาพ - ไม่หลงใหลไปตามกระแส ของวัตถุนิยม - มีอิสรภาพ เสรีภาพ

12 พุทธเศรษฐศาสตร์ เน้นทางสายกลาง คือ มีความพอประมาณ
เน้นทางสายกลาง คือ มีความพอประมาณ มีเหตุผล มุ่งให้คนพ้นทุกข์

13 การพัฒนาเศรษฐกิจ ให้ก้าวทันต่อโลก ยุคโลกาภิวัฒน์

14 ความเป็นอยู่ ความคิด ความพอเพียง จิตใจ

15 พอเพียงในความเป็นอยู่
พอมี พอกิน สามารถพึ่งตนเอง ได้อย่างเหมาะสมตามอัตภาพ

16 พอเพียงในความคิด คิดในสิ่งที่พึงกระทำได้ โดยมีการหารือกัน

17 พอเพียงในจิตใจ ความรู้จักพอ ไม่โลภมาก ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ
ความรู้จักพอ ไม่โลภมาก ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ มีจิตใจรักชุมชนท้องถิ่นของตน

18 พบกันคาบต่อไป


ดาวน์โหลด ppt ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google