งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า เศรษฐกิจพอเพียง ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า เศรษฐกิจพอเพียง ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เศรษฐกิจพอเพียง ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง ยกตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในการ ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ยกตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในการ ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

3 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ปัญหาเรื่องหนี้สินและความยากจน - ไม่สามารถจัดการกับหนี้สิน ที่มีอยู่ - ไม่สามารถจัดการกับหนี้สิน ที่มีอยู่ - ประชากรไม่สามารถพึ่งตนเองได้

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ก็จะทำให้ประเทศชาติ มีการ พัฒนาและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ก็จะทำให้ประเทศชาติ มีการ พัฒนาและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 4 ธันวาคม 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชฯ ได้พระราชทานกระแส พระราชดำรัส เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชฯ ได้พระราชทานกระแส พระราชดำรัส เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนว ทางการดำเนินชีวิต เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนว ทางการดำเนินชีวิต

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า - ทรงเน้นย้ำแนว ทางการแก้ไขปัญหา - เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนว การดำรงอยู่ และการปฏิบัติตนของ ประชาชน - เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนว การดำรงอยู่ และการปฏิบัติตนของ ประชาชน - เป็นพื้นฐานของความ มั่นคงในการ ดำรงชีวิต ที่ส่งผลให้ สามารถพึ่ง ตนเองได้ - เป็นพื้นฐานของความ มั่นคงในการ ดำรงชีวิต ที่ส่งผลให้ สามารถพึ่ง ตนเองได้

8 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี

9 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่งๆ ในการผลิตสินค้าและบริการ ทุกชนิด เพื่อเลี้ยงสังคมนั้นๆได้ ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่งๆ ในการผลิตสินค้าและบริการ ทุกชนิด เพื่อเลี้ยงสังคมนั้นๆได้

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ความสามารถ ในการดำรง ชีวิตได้อย่าง ไม่เดือดร้อน ความสามารถ ในการดำรง ชีวิตได้อย่าง ไม่เดือดร้อน ระดับบุคคล

11 ครูศรีวรรณ ปานสง่า - อยู่อย่างประมาณตนตาม ฐานะตามอัตภาพ - อยู่อย่างประมาณตนตาม ฐานะตามอัตภาพ - ไม่หลงใหลไปตามกระแส ของวัตถุนิยม - ไม่หลงใหลไปตามกระแส ของวัตถุนิยม - มีอิสรภาพ เสรีภาพ

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า พุทธเศรษฐศาสตร์ เน้นทางสายกลาง คือ มี ความพอประมาณ มีเหตุผล มุ่งให้คนพ้น ทุกข์

13 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การพัฒนา เศรษฐกิจ ให้ก้าวทัน ต่อโลก ยุค โลกาภิวัฒน์ การพัฒนา เศรษฐกิจ ให้ก้าวทัน ต่อโลก ยุค โลกาภิวัฒน์

14 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ความพอเพียง ความเป็นอยู่ ความคิด จิต ใจ

15 ครูศรีวรรณ ปานสง่า พอเพียงในความเป็นอยู่ พอมี พอกิน สามารถพึ่งตนเอง ได้อย่างเหมาะสมตามอัตภาพ พอมี พอกิน สามารถพึ่งตนเอง ได้อย่างเหมาะสมตามอัตภาพ

16 ครูศรีวรรณ ปานสง่า คิดในสิ่งที่พึง กระทำได้ โดยมีการหารือ กัน คิดในสิ่งที่พึง กระทำได้ โดยมีการหารือ กัน พอเพียงในความคิด

17 ครูศรีวรรณ ปานสง่า พอเพียงในจิตใจ ความรู้จักพอ ไม่ โลภมาก ความรู้จักพอ ไม่ โลภมาก ช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน และ ช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน และ มีจิตใจรักชุมชน ท้องถิ่นของตน มีจิตใจรักชุมชน ท้องถิ่นของตน ความรู้จักพอ ไม่ โลภมาก ความรู้จักพอ ไม่ โลภมาก ช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน และ ช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน และ มีจิตใจรักชุมชน ท้องถิ่นของตน มีจิตใจรักชุมชน ท้องถิ่นของตน

18 ครูศรีวรรณ ปานสง่า พบกันคาบต่อไป


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า เศรษฐกิจพอเพียง ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google