งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบความเชื่อ ความหมาย ประเภทของอำนาจ นอกเหนือธรรมชาติ ลักษณะของระบบความเชื่อ ในสังคมดั้งเดิม ประเภทของความเชื่อใน สังคมดั้งเดิม หน้าที่ของศาสนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบความเชื่อ ความหมาย ประเภทของอำนาจ นอกเหนือธรรมชาติ ลักษณะของระบบความเชื่อ ในสังคมดั้งเดิม ประเภทของความเชื่อใน สังคมดั้งเดิม หน้าที่ของศาสนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระบบความเชื่อ ความหมาย ประเภทของอำนาจ นอกเหนือธรรมชาติ ลักษณะของระบบความเชื่อ ในสังคมดั้งเดิม ประเภทของความเชื่อใน สังคมดั้งเดิม หน้าที่ของศาสนา

3 ความหมาย ระบบความเชื่อ เป็น Natural Religion เกิดโดยธรรมชาติ ไม่มี ศาสดาไม่มีคำสอนแน่ชัด ปฏิบัติ ตามๆ กันมา ได้แก่ศาสนาในสังคม ดั้งเดิม ศาสนา เป็น Revealed Religion มี ศาสดาค้นพบ นำมาเผยแพร่ มีคำสอน ลึกซึ้งมีองค์กรทางศาสนา ได้แก่ ศาสนาหลักๆ ในโลกปัจจุบัน

4 ความหมาย “ ความเชื่อในสิ่งหรืออำนาจ นอกเหนือธรรมชาติ ซึ่งแสดง ออกมาในคำสอน พิธีกรรม และแบบแผนพฤติกรรมที่ เกี่ยวข้องกับความเชื่อนั้น ” ระบบความเชื่อและศาสนา ในทางมานุษยวิทยา หมายถึง

5 ประเภทของอำนาจนอกเหนือ ธรรมชาติ 1) เทวดาหลักที่มีอำนาจมาก ( เทพ พระเจ้า ) ส่วนใหญ่จะมี ลักษณะคล้ายมนุษย์ 2) ผี วิญญาณ ที่ไม่ใช่มนุษย์ 3) ผี วิญญาณที่มาจากมนุษย์ เช่น ลัทธิบูชาบรรพบุรุษ

6 นักมานุษยวิทยาสนใจศึกษาความเชื่อใน สังคมดั้งเดิม เพราะ - เป็นวัฒนธรรมความคิด นามธรรม มีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมทุก ประเภท ถ้าเข้าใจศาสนาจะเข้าใจ สังคมทั้งหมด - รูปแบบหลากหลายแตกต่างจาก สังคมตะวันตกมากดูเหมือนงมงาย ไม่มีเหตุผล ต้องการหาคำอธิบาย - พบในทุกสังคมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ตั้งแต่อดีต

7

8

9

10 ลักษณะของระบบความเชื่อใน สังคมดั้งเดิม ผูกพันกับธรรมชาติ เกิดจากธรรมชาติ เพื่ออธิบายธรรมชาติ เชื่อว่ามนุษย์สามารถควบคุมอำนาจ นอกเหนือธรรมชาติได้ -----> ความเชื่อ ทางไสยศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิต ใช้ใน การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทั้ง กายภาพและสังคม ผูกพันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ไม่แยกออกจาก พฤติกรรมอื่น จึง มีอิทธิพลมาก

11

12

13

14 ประเภทของความเชื่อในสังคม ดั้งเดิม 1) ANIMATISM เชื่อในอำนาจนอกเหนือ ธรรมชาติที่ไม่มีตัวตน ตัวอย่าง : Mana ในหมู่เกาะเมลานีเซีย / ชนพื้นเมืองออสเตรเลีย / บุญบารมีในสังคมไทย 2) ANIMISM เชื่อในอำนาจนอกเหนือ ธรรมชาติที่มีตัวตน ความ เชื่อเกี่ยวกับวิญญาณ ตัวอย่าง : ความเชื่อเรื่องผีสาง วิญญาณ การเข้าทรง

15

16 3) TOTEMISM เชื่อว่ามนุษย์สืบเชื้อ สายมาจากบรรพบุรุษที่ เป็นพืช สัตว์หรือสิ่งของ เคารพบูชา ไม่ ทำร้ายสิ่งที่เชื่อว่าเป็น บรรพบุรุษ เว้นในพิธีกรรม 4) THEISM เชื่อในพระเจ้าว่ามีอิทธิพล เหนือความเป็นอยู่และ เป็นไปของมนุษย์ - Monotheism ความเชื่อที่มีพระเจ้า องค์เดียว - Polytheism ความเชื่อที่มีพระ เจ้าหลายองค์

17

18 หน้าที่ของศาสนา หน้าที่ทางสังคม - รวมกลุ่มคนเข้าด้วยกัน สร้างความรู้สึก ร่วม เป็นพวกพ้อง - กำหนดบรรทัดฐาน แนวทางที่ถูกต้อง ในการดำเนินชีวิต - ให้การศึกษา ถ่ายทอดวัฒนธรรมของ กลุ่ม - ลดความขัดแย้งในกลุ่ม ( สร้างความ ขัดแย้งต่างกลุ่ม ??) - เป็นเครื่องมือในการควบคุมทางสังคม ที่มีประสิทธิภาพสูง

19 - ช่วยในการปรับตัวในช่วงวิกฤติของ ชีวิต - ช่วยในการปรับตัวรับการ เปลี่ยนแปลง หน้าที่ทางนิเวศวิทยา - ช่วยปรับตัวให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ รักษาสมดุลย์ธรรมชาติ - เป็นตัวแบบในการทำความเข้าใจสิ่ง ที่อธิบายไม่ได้ ให้แนวทางการกระทำ ลด ความกังวล อบอุ่นปลอดภัย หน้าที่ทาง จิตวิทยา

20

21

22

23

24

25

26

27 หน้าที่ของศาสนาผ่าน ตัวอย่าง พิธีกรรม พิธี Voodoo ในเกาะ Haiti


ดาวน์โหลด ppt ระบบความเชื่อ ความหมาย ประเภทของอำนาจ นอกเหนือธรรมชาติ ลักษณะของระบบความเชื่อ ในสังคมดั้งเดิม ประเภทของความเชื่อใน สังคมดั้งเดิม หน้าที่ของศาสนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google