งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูที่ปรึกษา อ. สุทิน ขำการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูที่ปรึกษา อ. สุทิน ขำการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูที่ปรึกษา อ. สุทิน ขำการ
ชุมนุม วัฒนธรรมไทย ครูที่ปรึกษา อ. สุทิน ขำการ

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนทราบถึงความสำคัญของการสืบทอด วัฒนธรรมไทย 2. เข้าใจถึงการธำรงรักษาวัฒนธรรมไทย 3. เข้าใจถึงคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมไทย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. นักเรียนสามารถแยกแยะวัฒนธรรมไทยออกมาเป็นสาขาต่าง ๆ ได้ 2. อธิบายความหมาย บอกประเภท ลักษณะด้านต่าง ๆ ของวัฒนธรรมไทยได้

3 เนื้อหาสาระย่อ วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่คู่มากับสังคมไทย ทำให้เกิดเอกลัษณ์ของความ เป็นไทย และมรดกที่สำคัญซึ่งเป็นความภาคภูมิใจ แสดงถึงเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรีของไทย ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องร่วมใจอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่สืบสารวัฒนธรรมที่ดีงามนี้สืบไป ตลอดกาลนาน ฯ การสืบทอดวัฒนธรรมไทย เป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่ง ที่จะดำรงไว้ซึ่งสิ่งที่ดีงามสืบไป การเรียนรู้และฝึกตนเองให้เห็นคุณค่าจึงเป็นวิธีการที่ดี และควรจะทำตั้งแต่ยังเป็นวัยเด็ก ด้วยการปลูกจิตสำนึก โดยสถาบันการศึกษามีส่วนสำคัญในการอบรมสั่งสอน หรือการปฏิบัติเป็นแบบอย่างนั่นเอง

4 หมายเหตุ นักเรียนควรแบ่งงานกันทำและค้นคว้าหาข้อมูล
งานมอบหมาย (นักเรียนชุมนุมวัฒนธรรมไทย) ให้นักเรียนชุมนุมวัฒนธรรมไทยเลือกหัวข้อที่กำหนดให้ทำเป็นรายงาน กลุ่ม ๆ 10 คน ทำเป็นแบบ PowerPoint ให้สีสัน รูปภาพประกอบ ให้สวยงาม นำเสนอผลงานที่ได้กระทำแล้วต่อ อ. ที่ปรึกษา กำหนดส่งรายงานสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557 หมายเหตุ นักเรียนควรแบ่งงานกันทำและค้นคว้าหาข้อมูล

5 หมายเหตุ แต่ละหัวข้อให้มีรูปภาพประกอบทุก ๆ หัวข้อเรื่อง
หัวข้อการทำงาน 1. วัฒนธรรมไทย : ด้านการแสดงความเคารพ 2. วัฒนธรรมไทย : ด้านการแต่งกาย(ของแต่ละภาค) 3. วัฒนธรรมไทย : ด้านอาหาร(ของแต่ละภาค) 4. วัฒนธรรมไทย : ด้านภาษา หมายเหตุ แต่ละหัวข้อให้มีรูปภาพประกอบทุก ๆ หัวข้อเรื่อง


ดาวน์โหลด ppt ครูที่ปรึกษา อ. สุทิน ขำการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google