งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุมนุม วัฒนธรรมไทย ครูที่ปรึกษา อ. สุทิน ขำ การ. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. นักเรียนสามารถแยกแยะวัฒนธรรมไทย ออกมาเป็นสาขาต่าง ๆ ได้ 2. อธิบายความหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุมนุม วัฒนธรรมไทย ครูที่ปรึกษา อ. สุทิน ขำ การ. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. นักเรียนสามารถแยกแยะวัฒนธรรมไทย ออกมาเป็นสาขาต่าง ๆ ได้ 2. อธิบายความหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุมนุม วัฒนธรรมไทย ครูที่ปรึกษา อ. สุทิน ขำ การ

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. นักเรียนสามารถแยกแยะวัฒนธรรมไทย ออกมาเป็นสาขาต่าง ๆ ได้ 2. อธิบายความหมาย บอกประเภท ลักษณะ ด้านต่าง ๆ ของวัฒนธรรมไทยได้ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนทราบถึง ความสำคัญของการสืบทอด วัฒนธรรมไทย 2. เข้าใจถึงการธำรงรักษา วัฒนธรรมไทย 3. เข้าใจถึงคุณค่าและความสำคัญ ของวัฒนธรรมไทย

3 การสืบทอดวัฒนธรรมไทย เป็น กระบวนการที่สำคัญยิ่ง ที่จะดำรงไว้ซึ่งสิ่งที่ดี งามสืบไป การเรียนรู้และฝึกตนเองให้เห็น คุณค่าจึงเป็นวิธีการที่ดี และควรจะทำตั้งแต่ยัง เป็นวัยเด็ก ด้วยการปลูกจิตสำนึก โดย สถาบันการศึกษามีส่วนสำคัญในการอบรมสั่ง สอน หรือการปฏิบัติเป็นแบบอย่างนั่นเอง เนื้อหาสาระย่อ วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่คู่มากับ สังคมไทย ทำให้เกิดเอกลัษณ์ของความ เป็นไทย และมรดกที่สำคัญซึ่งเป็นความ ภาคภูมิใจ แสดงถึงเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรีของ ไทย ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ที่ต้องร่วมใจอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่สืบสาร วัฒนธรรมที่ดีงามนี้สืบไป ตลอดกาลนาน ฯ

4 หมายเหตุ นักเรียนควรแบ่งงานกันทำและ ค้นคว้าหาข้อมูล  งานมอบหมาย ( นักเรียนชุมนุม วัฒนธรรมไทย )  ให้นักเรียนชุมนุมวัฒนธรรมไทยเลือก หัวข้อที่กำหนดให้ทำเป็นรายงานกลุ่ม ๆ 10 คน ทำเป็นแบบ PowerPoint ให้ สีสัน รูปภาพประกอบให้สวยงาม  นำเสนอผลงานที่ได้กระทำแล้วต่อ อ. ที่ ปรึกษา  กำหนดส่งรายงานสิ้นสุดวันที่ 30 ก. ย. 2557

5 หมายเหตุ แต่ละหัวข้อให้มีรูปภาพประกอบทุก ๆ หัวข้อเรื่อง  หัวข้อการทำงาน 1. วัฒนธรรมไทย : ด้านการแสดงความ เคารพ 2. วัฒนธรรมไทย : ด้านการแต่งกาย ( ของแต่ละภาค ) 3. วัฒนธรรมไทย : ด้านอาหาร ( ของแต่ละ ภาค ) 4. วัฒนธรรมไทย : ด้านภาษา


ดาวน์โหลด ppt ชุมนุม วัฒนธรรมไทย ครูที่ปรึกษา อ. สุทิน ขำ การ. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. นักเรียนสามารถแยกแยะวัฒนธรรมไทย ออกมาเป็นสาขาต่าง ๆ ได้ 2. อธิบายความหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google