งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขวา ซ้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขวา ซ้าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขวา ซ้าย

2 การพัฒนาทักษะชีวิตในระบบการศึกษา

3 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
1. การสื่อสาร 2. การคิด 3. การแก้ปัญหา 4. การใช้ทักษะชีวิต 5. การใช้เทคโนโลยี

4 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.1 – ม.6 จะเน้นทักษะชีวิต

5 ความหมายของทักษะชีวิต
เป็นความสามารถของบุคคลที่จัดการกับปัญหาต่าง ๆ รอบตัวในสังคมปัจจุบัน เตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต

6 องค์ประกอบของทักษะชีวิต
1. ตระหนัก รู้ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น 2. คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา อย่างสร้างสรรค์ 3. การจัดการกับอารมณ์และความเครียด 4. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น


ดาวน์โหลด ppt ขวา ซ้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google