งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซ้า ย ขว า. การพัฒนาทักษะ ชีวิตในระบบ การศึกษา สมรรถนะสำคัญของ ผู้เรียน 1. การสื่อสาร 1. การสื่อสาร 2. การคิด 2. การคิด 3. การแก้ปัญหา 3. การแก้ปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซ้า ย ขว า. การพัฒนาทักษะ ชีวิตในระบบ การศึกษา สมรรถนะสำคัญของ ผู้เรียน 1. การสื่อสาร 1. การสื่อสาร 2. การคิด 2. การคิด 3. การแก้ปัญหา 3. การแก้ปัญหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซ้า ย ขว า

2 การพัฒนาทักษะ ชีวิตในระบบ การศึกษา

3 สมรรถนะสำคัญของ ผู้เรียน 1. การสื่อสาร 1. การสื่อสาร 2. การคิด 2. การคิด 3. การแก้ปัญหา 3. การแก้ปัญหา 4. การใช้ทักษะ ชีวิต 4. การใช้ทักษะ ชีวิต 5. การใช้ เทคโนโลยี 5. การใช้ เทคโนโลยี

4 จุดเน้นการพัฒนา คุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.1 – ม.6 จะเน้น ทักษะชีวิต

5 ความหมายของทักษะ ชีวิต  เป็นความสามารถของบุคคลที่ จัดการกับปัญหาต่าง ๆ รอบตัวในสังคมปัจจุบัน รอบตัวในสังคมปัจจุบัน  เตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัว ในอนาคต

6 องค์ประกอบของ ทักษะชีวิต 1. ตระหนัก รู้ เห็นคุณค่า ตนเองและผู้อื่น 1. ตระหนัก รู้ เห็นคุณค่า ตนเองและผู้อื่น 2. คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และ แก้ไขปัญหา 2. คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และ แก้ไขปัญหา อย่างสร้างสรรค์ อย่างสร้างสรรค์ 3. การจัดการกับอารมณ์และ ความเครียด 3. การจัดการกับอารมณ์และ ความเครียด 4. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ ผู้อื่น 4. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ ผู้อื่น


ดาวน์โหลด ppt ซ้า ย ขว า. การพัฒนาทักษะ ชีวิตในระบบ การศึกษา สมรรถนะสำคัญของ ผู้เรียน 1. การสื่อสาร 1. การสื่อสาร 2. การคิด 2. การคิด 3. การแก้ปัญหา 3. การแก้ปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google