งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ นายอำพร กาญจนโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่มา : ขอบคุณ ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ นายอำพร กาญจนโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่มา : ขอบคุณ ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ นายอำพร กาญจนโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่มา : ขอบคุณ ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

2 การจัดการศึกษาพิเศษให้กับนักเรียนที่มี ความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา มีที่มาจากความเชื่อและความเคารพในสิทธิ มนุษยชน โอกาสและความเท่าเทียมกันใน ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ แม้จะเป็นผู้ พิการหรือผู้ยากไร้จะได้รับสิทธิ โอกาสและ การวางกรอบปฏิบัติที่เท่าเทียมกันทุกด้าน เมื่อมีข้อจำกัดในการเรียนรู้ จึงควรได้รับการ จัดการศึกษาเป็นพิเศษ

3 การจัดการศึกษาพิเศษ เป็นการจัดการศึกษาที่คำนึงถึงความ ต้องการจำเป็นและความแตกต่างของ แต่ละบุคคล โดยลดข้อจำกัดในการ เข้าถึงบริการทางการศึกษาเพื่อให้มี โอกาสเท่าเทียมกันในการได้รับ การศึกษาโดยไม่เลือกปฏิบัติอัน เนื่องมาจากสาเหตุของความพิการ

4 การจัดการศึกษาสำหรับ เด็กไทยทุกคน ดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทยและสากล ดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทยและสากล คนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ตามความถนัด ความสนใจ และ ความสามารถของแต่ละบุคคล ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ตามความถนัด ความสนใจ และ ความสามารถของแต่ละบุคคล

5 สิทธิโอกาส ความเท่าเทียม เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ การพัฒนาศักยภาพ ตั้งแต่แรกพบความพิการ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษา ตามกฏกระทรวง การจัดการศึกษา ในรูปแบบที่หลากหลาย การพัฒนา ศักยภาพ คนพิการ เจตคติ ของคนทั่วไป

6 สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการ ฯลฯ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หลักการ การบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม สหวิทยาการ ประสานการใช้ทรัพยากรเครือข่าย การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน การเรียนรวม เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บูรณาการ มีเอกภาพบนความหลากหลาย ภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางพัฒนาคนพิการ

7 พ่อแม่ หมอ ครู การพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ สังเกตพฤติกรรม ของลูกอย่าง ใกล้ชิด ให้ข้อมูลที่เป็น จริงแก่ทีม สหวิทยาการ มีส่วนร่วมในการ พัฒนาศักยภาพ ลูก ประเมิน วินิจฉัย ให้คำแนะนำ โปรแกรมการ ช่วยเหลือ ปรับ สภาพแวดล้อมและ ให้ความช่วยเหลือ ตามความต้องการ จำเป็น วิเคราะห์ผู้เรียน จัดทำ IEPและIIP จัดสภาพแวดล้อม เอื้อต่อการเรียนรู้ สนับสนุนสื่อ สิ่ง อำนวยความสะดวก จัดการเรียนรู้ตาม IEP

8 แนวทางการพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษแบบองค์รวม สถานศึกษา ศูนย์ฝึกอาชีพ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เตรียมความพร้อม พัฒนาทักษะชีวิต การดำเนิน ชีวิตอิสระ พัฒนาการเรียนรู้

9 การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน หลักสูตร และ คำอธิบาย รายวิชา รูปแบบ กลยุทธ์ เทคนิคการสอน IEP

10 1.การประเมินคัดกรองตามสภาพจริงและ หลากหลายเครื่องมือ 2.การมีส่วนร่วมของสหวิชาชีพ 3.การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการให้ข้อมูล 4.การกำหนดสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตรง ตามความต้องการจำเป็นพิเศษ 5.การยอมรับผลการจัดทำ IEP ของผู้ปกครอง การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สิ่งจำเป็นในการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ

11 ดร.สมพร หวานเสร็จ ศกศ.9 ขอนแก่น รูปแบบการจัดทำ IEP ผู้บริหาร ครูประจำชั้น ผู้ปกครอง ครูประจำวิชา แพทย์,นักวิชาชีพ

12 การจัดการเรียนร่วม คือ การจัดการ ศึกษาโดยผ่านกระบวนการที่หลากหลายเพื่อ ตอบสนองความต้องการของนักเรียนทุกคน ทั้งนักเรียนทั่วไปและนักเรียนที่มีความ ต้องการพิเศษ โดยการลดอุปสรรคทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน มีการตั้งเป้าหมายเพื่อ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ การจัด สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทักษะการดำเนิน ชีวิตร่วมกันในโรงเรียน การจัดการเรียนร่วม

13 หลักการ 1.นักเรียนทุกคนต้องได้รับการจัดการศึกษาอย่าง เท่าเทียมตามกฎหมาย 2.นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และได้รับ ประโยชน์จากการศึกษา 3.โรงเรียนต้องปรับเปลี่ยน...ตามความต้องการ จำเป็นของนักเรียนมากกว่าให้นักเรียนปรับตาม สภาพของโรงเรียน 4.นักเรียนทุกคนเรียนรู้ได้โดยผ่านหลักสูตรที่ เหมาะสม

14 Your site here Company Logo รูปแบบการจัดชั้นเรียน ชั้นปกติ คำปรึกษา ชั้นปกติ คำปรึกษา สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก ชั้นปกติ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก สอนเสริม ชั้นปกติ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก ครูการศึกษาพิเศษ ชั้นพิเศษ เรียนร่วมบางเวลา ครูการศึกษาพิเศษ ชั้นพิเศษ ครูการศึกษาพิเศษ มาก น้อย ระดับ ความ บกพร่อง เวลา เรียน ร่วม มาก น้อย

15 Your site here Company Logo ประสิทธิผล ของ การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม บทบาทของ ผู้บริหาร การจัดทำแผนการจัด การศึกษาเฉพาะบุคคล สมรรถภาพ ของครู สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความ ช่วยเหลืออื่นใด กฎหมาย เจตคติและ ความร่วมมือ ของผู้ เกี่ยวข้อง ประสิทธิผลการจัดการเรียนร่วม

16 Your site here Company Logo ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนร่วม ความพร้อม ของนักเรียน ความพร้อม ของนักเรียน สื่อ สิ่งอำนวย ความสะดวก สื่อ สิ่งอำนวย ความสะดวก สภาพแวดล้อม ที่เอื้ออำนวย สภาพแวดล้อม ที่เอื้ออำนวย การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ตามความแตกต่าง ระหว่างบุคคล การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ตามความแตกต่าง ระหว่างบุคคล


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ นายอำพร กาญจนโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่มา : ขอบคุณ ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google