งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางในการประเมินความ พร้อม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ตามนโยบาย “ การเตรียมความพร้อม สู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างมีคุณภาพ ” โดยการจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางในการประเมินความ พร้อม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ตามนโยบาย “ การเตรียมความพร้อม สู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างมีคุณภาพ ” โดยการจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางในการประเมินความ พร้อม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ตามนโยบาย “ การเตรียมความพร้อม สู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างมีคุณภาพ ” โดยการจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ “ การเตรียมความพร้อม สู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างมีคุณภาพ ” โดยการจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ

2 แนวคิดในการจัดตั้งศูนย์ฯ “ ร่วมแรง ร่วมใจ ผู้สูงวัย กายใจ เบิกบาน ” วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ฯ ๑. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่ ในการจัดกิจกรรม และบริการ ๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับ การพัฒนาด้าน สุขภาพกาย จิตใจ และสังคม ๔. เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพ และการถ่ายทอดภูมิ ปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน ๕. เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร ดูแลผู้สูงอายุ ๖. เป็นศูนย์ข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ฯ ๑. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่ ในการจัดกิจกรรม และบริการ ๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับ การพัฒนาด้าน สุขภาพกาย จิตใจ และสังคม ๔. เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพ และการถ่ายทอดภูมิ ปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน ๕. เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร ดูแลผู้สูงอายุ ๖. เป็นศูนย์ข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่

3 กลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ๑. กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนและพื้นที่ ให้บริการศูนย์ฯ รวมไปถึงสมาชิกครอบครัวของผู้สูงอายุและ ผู้ดูแล ๒. กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ สมาชิกทุกวัยในชุมชน และสมาชิก กลุ่มองค์กรต่างๆ แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ๑. กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนและพื้นที่ ให้บริการศูนย์ฯ รวมไปถึงสมาชิกครอบครัวของผู้สูงอายุและ ผู้ดูแล ๒. กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ สมาชิกทุกวัยในชุมชน และสมาชิก กลุ่มองค์กรต่างๆ

4

5 กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินความ พร้อม กลไกการ ดำเนินงาน

6 ประโยชน์จากการจัดตั้งศูนย์ฯ สำหรับผู้สูงอายุ ๑.ทำให้คลายเหงา เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ใช้เวลาอย่างเกิดประโยชน์ ๒.ได้รับการเสริมสร้างภาวะทางร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา ๓.เกิดความตระหนักต่อคุณค่าและศักยภาพของ ตนเอง ๔.ได้ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาให้สืบทอด ต่อไปในชุมชน ๕.ได้ฝึกฝนเรียนรู้ทักษะทางด้านอาชีพ ๖.ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับผู้สูงอายุ ๑.ทำให้คลายเหงา เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ใช้เวลาอย่างเกิดประโยชน์ ๒.ได้รับการเสริมสร้างภาวะทางร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา ๓.เกิดความตระหนักต่อคุณค่าและศักยภาพของ ตนเอง ๔.ได้ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาให้สืบทอด ต่อไปในชุมชน ๕.ได้ฝึกฝนเรียนรู้ทักษะทางด้านอาชีพ ๖.ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7 ประโยชน์จากการจัดตั้งศูนย์ฯ สำหรับ อปท. ๑.เป็นการยกระดับและพัฒนารูปแบบการ จัดบริการและสวัสดิการสังคม เพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๒.ส่งเสริมให้เกิดการระดมทรัพยากร และความ ร่วมมือจากหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก ให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและบริการ สำหรับผู้สูงอายุและเชื่อมโยงคนทุกวัยให้ได้รับ ประโยชน์จากการ ดำเนินงานศูนย์ฯ สำหรับ อปท. ๑.เป็นการยกระดับและพัฒนารูปแบบการ จัดบริการและสวัสดิการสังคม เพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๒.ส่งเสริมให้เกิดการระดมทรัพยากร และความ ร่วมมือจากหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก ให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและบริการ สำหรับผู้สูงอายุและเชื่อมโยงคนทุกวัยให้ได้รับ ประโยชน์จากการ ดำเนินงานศูนย์ฯ

8 การติดตามและรายงานผล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดติดตามและรายงายผลการ ดำเนินงานให้ส่วนกลาง รายไตรมาส และ รายงานตามหลักเกณฑ์กองทุนผู้สูงอายุ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางในการประเมินความ พร้อม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ตามนโยบาย “ การเตรียมความพร้อม สู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างมีคุณภาพ ” โดยการจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google