งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Your company slogan ลานวัฒนธรรมพื้นบ้าน อีสาน สร้างอาชีพ Dreams Teams Group.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Your company slogan ลานวัฒนธรรมพื้นบ้าน อีสาน สร้างอาชีพ Dreams Teams Group."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Your company slogan ลานวัฒนธรรมพื้นบ้าน อีสาน สร้างอาชีพ Dreams Teams Group

2 Your company slogan วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมพื้นบ้าน สืบสาน ความเป็นไทย มุ่งสร้างอาชีพให้พอกิน พอใช้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง

3 Your company slogan สมาชิก กลุ่ม นางสาวสุมาลี ศรีจันทร์ นางสาวถิรนันท์ จิตสุข

4 Your company slogan บท นำ มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ในสังคม มีวัฒนธรรม มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ในสังคม มีวัฒนธรรม เป็นของตนเอง วัฒนธรรมเริ่มจาก ง่ายๆ ในกลุ่ม เล็กๆ จนขยายใหญ่ขึ้น จึงต้องจัด ระเบียบในการ อยู่ร่วมกัน สร้างบรรทัดฐานต่างๆ ขึ้น เพื่อควบคุม สภาพแวดล้อมธรรมชาติ สภาพแวดล้อมสังคม เพื่อให้เกิดผลดีในการดำรงชีวิต

5 Your company slogan รูปแบบวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ ปรากฏ ได้แก่ รูปแบบวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ ปรากฏ ได้แก่ ภาษา วรรณกรรม ดนตรี การละเ ล่น พิธีกรรม ภาษา วรรณกรรม ดนตรี การละเ ล่น พิธีกรรม ความ เชื่อ ประเพณี สถาปัตยกรรม แ ละศิลปะ ด้านอื่น ความหลากหลายของ วัฒนธรรม ดังกล่าว จะเห็นได้จากวิถีชีวิต ตำนาน นิทาน มุขปาฐะ การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ชุมชน

6 Your company slogan การมีลานวัฒนธรรมพื้นบ้าน อีสาน สิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องยืนยันว่า วัฒนธรรม ประเพณี งานศิลปะในแขนงต่างๆ ของเรานั้น มีการสืบทอดต่อกันมาเป็นรุ่นๆ จนถึงปัจจุบันนี้ และคงอยู่ตลอดไป

7 Your company slogan แนวคิด 1. ทฤษฏีเศรษฐกิจ 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ “ สังคมร่มเย็น เป็นสุขร่วมกัน ” “ อยู่อย่างพอเพียง พอกิน พอใช้ ”

8 Your company slogan ทฤษฏีการ ตั้งเป้าหมาย เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้ที่ เกี่ยวข้องสืบทอด ฟื้นฟูและ อนุรักษ์วัฒนธรรม ตามวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้และสืบ ทอดวัฒนธรรม ตามวิถีชีวิตของชุมชน วัตถุประส งค์

9 Your company slogan เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ต่อกันของคน ในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชน มีความ ตระหนักและ ร่วมรักษามรดกทางวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ ( ต่อ )

10 Your company slogan แผนการ ดำเนินงาน ลานวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานสร้างอาชีพ

11 Your company slogan วิธีดำเนินการระยะเวลาดำเนินการผู้รับผิดชอบขั้นวางแผน 1.1 วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ 1.1 วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ - ศึกษาและ วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาของชุมชน - ศึกษาและ วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาของชุมชน - สร้างความ ตระหนักและการมีส่วน ร่วมภายในชุมชน - สร้างความ ตระหนักและการมีส่วน ร่วมภายในชุมชน 1 ตุลาคม 2551 - งานโรงเรียนกับ ชุมชน - กลุ่มสาระการ เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

12 Your company slogan วิธีดำเนินการระยะเวลาดำเนินการผู้รับผิดชอบขั้นดำเนินงาน 2.1 ดำเนินการประชุมชี้แจง 2.1 ดำเนินการประชุมชี้แจง 2.2 กำหนดแนวทาง วางแผนการ ดำเนินงานตามโครงการ 2.2 กำหนดแนวทาง วางแผนการ ดำเนินงานตามโครงการ - เชิญวิทยากรที่มีความรู้ใน แขนงต่างๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้าน อีสาน - เชิญวิทยากรที่มีความรู้ใน แขนงต่างๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้าน อีสาน - การดำเนินงานตามโครงการ ลานวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานสร้าง อาชีพ ได้แก่ - การดำเนินงานตามโครงการ ลานวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานสร้าง อาชีพ ได้แก่ ดนตรีพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน งานจักสาน ทอผ้าไหม ทอเสื่อกกวรรณกรรมพื้นบ้าน พฤศจิกายน 2551 ธันวาคม 2551 มกราคม 2552 มกราคม 2552 - สิงหาคม 2552 มกราคม 2552 - สิงหาคม 2552 - รองผู้อำนวยการฝ่าย บริหารงานทั่วไป - งานโรงเรียนกับชุมชน - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

13 Your company slogan วิธีดำเนินการระยะเวลาดำเนินการผู้รับผิดชอบ ขั้นประเมินผลและ รายงานโครงการ 3.1 สรุปผลการ ดำเนินงานโครงการ 3.1 สรุปผลการ ดำเนินงานโครงการ ลานวัฒนธรรมพื้นบ้าน อีสานสร้างอาชีพ 3.2 ประเมินผลและ รายงานโครงการลาน วัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน สร้างอาชีพ 3.2 ประเมินผลและ รายงานโครงการลาน วัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน สร้างอาชีพ กันยายน 2552 - งานโรงเรียนกับชุมชน - กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

14 Your company slogan รูปแบบการดำเนินโครงการ เป็นการฝึกปฏิบัติการในการทำ กิจกรรมต่างๆ เช่น ดนตรีพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน งานจักสาน การทอผ้าไหม ทอเสื่อกก ฯลฯ ให้กับเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครองในเขตพื้นที่ บริการของโรงเรียน

15 Your company slogan งบลงทุนงบลงทุน เป็นงบประมาณ ดำเนินการ จำนวนเงิน 50,000 บาท เป็นค่าตอบแทนใช้สอย เป็นงบประมาณ ดำเนินการ จำนวนเงิน 50,000 บาท เป็นค่าตอบแทนใช้สอย

16 Your company slogan มีโครงสร้างการบริหารที่ เหมาะสม มีโครงสร้างการบริหารที่ เหมาะสม กำหนดนโยบายการกำกับ นิเทศ ติดตามให้เหมาะสมกับ กิจกรรม กำหนดนโยบายการกำกับ นิเทศ ติดตามให้เหมาะสมกับ กิจกรรม การบริหารความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยง

17 Your company slogan ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง สืบ ทอด ฟื้นฟูและ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง สืบ ทอด ฟื้นฟูและ อนุรักษ์วัฒนธรรมตามวิถีชีวิตของ ชุมชน มีแหล่งเรียนรู้และสืบทอด วัฒนธรรมตาม มีแหล่งเรียนรู้และสืบทอด วัฒนธรรมตามวิถีชีวิตของชุมชน

18 Your company slogan สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง โรงเรียน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน การร่วม ปฏิบัติการฟื้นฟูและเผยแพร่ความรู้ ด้านวัฒนธรรม โรงเรียน นักเรียน ชุมชนและ หน่วยงานที่ โรงเรียน นักเรียน ชุมชนและ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง มีความตระหนักและร่วม รักษามรดก ทางวัฒนธรรม ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ ( ต่อ )

19 Your company slogan ประมวลภาพกิจกรรม ลานวัฒนธรรมพื้นบ้าน อีสาน

20 Your company slogan การละเล่นพื้นบ้าน

21 การทอเสื่อกก การทอผ้าไหม ดนตรีพื้นบ้าน


ดาวน์โหลด ppt Your company slogan ลานวัฒนธรรมพื้นบ้าน อีสาน สร้างอาชีพ Dreams Teams Group.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google