งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนละ 2 เล่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนละ 2 เล่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนละ 2 เล่ม

2 ความหมายของบัตรที่ติดตัว
ป่านแก้ว อรทัย ความหมายของบัตรที่ติดตัว

3 เกียรติบัตร ใช้ประกอบพิจารณาวิทยฐานะด้าน 1-2ได้
นางสาวรสสุคนธ์ มูลคำ ๓๐ มิถุนายน เกียรติบัตร ใช้ประกอบพิจารณาวิทยฐานะด้าน 1-2ได้

4 1.มีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เชื่อมั่นว่าทำได้จริง
2.มีเป้าหมายพัฒนานักเรียนที่ทุกคนเข้าใจถูกต้องตรงกัน 3.มีความสะอาดทุกแห่งที่เกิดจากจิตสำนึกของนักเรียน 4.มีบริเวณโดยรอบร่มรื่น สวยงามด้วยร่มเงาธรรมชาติ 5.มีบรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้าน สีสันสดใส 6.มีความปลอดภัย ปลอดสารเสพติด 7.เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำศาสนา มีส่วนร่วมนิเทศและพัฒนา ปัจจัย (INPUT) 7 ประการ 7

5 กระบวนการ (PROCESS) 7 ประการ
1.จัดบรรยากาศห้องสมุดเหมือนบ้าน มีหนังสือ/สื่อใหม่เพียงพอเหมาะสมกับเด็ก 2.ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ใช้สื่อและจัดการเรียนรู้ทุกห้องอย่างคุ้มค่า 3.ใช้ศูนย์การเรียนรู้งานอาชีพอย่างครบวงจร นร.มีรายได้ระหว่างเรียน 4.ให้บริการศูนย์กีฬา/สนามกีฬาอย่างครบวงจร มีกิจกรรมและการดูแลรักษา 5.มีห้องสุขานักเรียนที่สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 6.ครูใช้แหล่งเรียนรู้ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้สื่อเทคโนโลยีทันสมัยในการสอน 7.ผู้บริหารเป็นที่ยอมรับในการเป็นนักพัฒนาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง กระบวนการ (PROCESS) 7 ประการ 7

6 กระบวนการฝึกนิสัย 7 ประการ
1.ฝึกความมีวินัย (สะอาด ระเบียบ ตรงต่อเวลา สุภาพนุ่มนวล) 2.ฝึกความเคารพ (บุคคล วัตถุ เหตุการณ์) 3.ฝึกความอดทน (ทนลำบาก ทนเจ็บไข้ ทนเจ็บใจ ทนเย้ายวน) 4.ฝึกนิสัยผ่านกิจกรรม 6 มิติ จากการมีส่วนร่วมของ”บวร” (วิชาการ ศีลธรรม สังคม ดำรงชีวิต อาขีพ นันทนาการ) 5.ปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (บวร) 6.สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนทำความดีทุกวัน (กาย วาจา ใจ) 7.ผู้บริหารและครูปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดี (กาย วาจา ใจ) กระบวนการฝึกนิสัย 7 ประการ 7

7 ผลลัพธ์ (OUTPUT) 7 ประการ
1.จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น (ชื่อเสียงดี) 2.ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าเดิม/>ค่าเฉลี่ยสพฐ. (ใฝ่เรียน) 3.อ่านเขียนคิดเลขคล่อง ป.2/+ภาษาอาเซียน ม.3 (ใฝ่รู้) 4.มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน (ใฝ่ดี) 5.มีจิตอาสาและมีจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (รับผิดชอบส่วนรวม) 6.มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี (สุขภาพดี) 7.ใช้เทคโนโลยีได้ 1 ใช้ภาษาอาเซียนได้ 1 มีงานอาชีพ 1 (ทันโลก) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 7 ประการ 7

8 Roadmap สู่การพัฒนาโรงเรียนดี ศรีตำบล
1.แผนดี 2.เป้าหมายชัดเจน 3.สะอาด 4.ร่มรื่น สวยงาม 5.อบอุ่น สีสันสดใส 6.ปลอดภัย 7.อปท./พระสงฆ์ มีส่วนร่วม 7 7 7 7 1.สื่อเหมาะสมใช้ห้องสมุดคุ้ม 2.ใช้สื่อห้องปฏิบัติการคุ้มค่า 3.ใช้ศูนย์อาชีพครบวงจร 4.ใช้ศูนย์กีฬาครบวงจร 5.มีห้องสุขาสะอาด 6.ใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อทันสมัย 7.ผู้บริหารนำการเปลี่ยนแปลง 1.ฝึกความมีวินัย 2.ฝึกความเคารพ 3.ฝึกความอดทน 4.ฝึกนิสัยผ่านกิจกรรม 5.สร้างแรงจูงใจ 6.ปลูกจิตสำนึก 7.ครูเป็นต้นแบบ 1.ชื่อเสียงดี 2.ใฝ่เรียน 3.ใฝ่รู้ 4.ใฝ่ดี 5.รับผิดชอบส่วนรวม 6.สุขภาพดี 7.ทันโลก P P O I


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนละ 2 เล่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google