งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ปี 2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ปี 2550"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ปี 2550
โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ปี 2550 กรอบแนวคิด สร้างคนและสร้างความรู้สู่สังคมคุณธรรม คุณภาพ สมรรถภาพและ ประสิทธิภาพ

2 2. กิจกรรม การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แนวทางการดำเนินชีวิตอยู่บนหลักความพอดี พอประมาณ และมีเหตุผล

3 2. กิจกรรม การศึกษาเรียนรู้ร่วมกันกับปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชนในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4 2. กิจกรรม ศึกษาศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการไม่เบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติ

5 2. กิจกรรม การจัดทำเอกสารสรุปผลการเรียนรู้และข้อเสนอแนะจากการเรียนรู้ที่นำไปสู่สังคมเข้มแข็งให้ยั่งยืน

6 3. แนวทางการจัดกิจกรรม 1.สถาบันการศึกษาต้องจัดการปฐมนิเทศเพื่อการสร้าง ความเข้าใจให้แก่นิสิตนักศึกษา - ความเป็นมาของโครงการ - ลักษณะชุมชนที่ปฏิบัติ - กรอบการเรียนรู้ในชุมชน เป้าหมายมุ่งหวัง - แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

7 3. แนวทางการจัดกิจกรรม 2. เรียนรู้วิถีชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง สมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย กรอบการเรียนรู้ การศึกษาโครงสร้างของชุมชนที่เข้มแข็ง วัฒนธรรมชุมชนที่นำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งฯ

8 3. แนวทางการจัดกิจกรรม เศรษฐกิจชุมชนอย่างพึ่งตนเอง
@การประกอบอาชีพของคนในชุมชน (พึ่งตนเอง, พึ่งพาตลาด) @เอกลักษณ์ทางเศรษฐกิจ @การช่วยเหลือเกื้อกูลทางเศรษฐกิจในชุมชน

9 3. แนวทางการจัดกิจกรรม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนของชุมชน
@ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญร่วมกันในชุมชน @ การใช้ทรัพยากรอย่างมีจิตสำนึก รู้คุณค่า มีประสิทธิภาพ

10 3. แนวทางการจัดกิจกรรม วิถีประชาธิปไตยในชุมชน
@การเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยในชุมชน (วิธีการ @ กระบวนการ สละสิทธิส่วนตัวเพื่อส่วนรวม ความเท่าเทียม) @ การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน

11 3. แนวทางการจัดกิจกรรม การสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน
@วิธีการ/กลยุทธ์ในการสร้างความสมานฉันท์ @ การจัดการความขัดแย้งในชุมชน

12 3. แนวทางการจัดกิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันของชุมชน
@ วิธีการสร้างความพร้อม/ภูมิคุ้มกันของชุมชน อาทิ @ ชีวิต @ จิตใจ @ สุขภาพ @ สิ่งแวดล้อม @ เศรษฐกิจ @ สังคม @ การเมืองฯลฯ)

13 3. แนวทางการจัดกิจกรรม ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน
@แหล่งภูมิปัญญาในชุมชน (วัด, บุคคล) @ ขอบข่าย/ประเภท องค์ความรู้ในชุมชน ฯลฯ

14 3. แนวทางการจัดกิจกรรม 3. วิเคราะห์ชุมชน - วิเคราะห์จุดเด่น
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จที่ทำให้ชุมชน เข้มแข็ง - ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความเข้มแข็งของชุมชน (เชิงประจักษ์) - ข้อเสนอแนะ (ต่อชุมชน , ต่อสถาบันอุดมศึกษา , ต่อนิสิตนักศึกษา)

15 3. แนวทางการจัดกิจกรรม 4. สรุปองค์ความรู้ / ผลการเรียนรู้ ที่ทำให้เกิดสังคมคุณธรรม นำชีวิต - เศรษฐกิจพอเพียง - สมานฉันท์ - สันติวิธี - วิถีประชาธิปไตย

16 3. แนวทางการจัดกิจกรรม 5. การเผยแพร่ (เฉพาะประเด็นที่ประสบความสำเร็จ)

17 3. แนวทางการจัดกิจกรรม 6 การจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
@จัดทำเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน @ เป็นผลิตภัณฑ์ @ แผ่นภาพ @ แผ่นดิสก์ หรืออื่นๆ

18 3. แนวทางการจัดกิจกรรม เอกสารสรุปผล ควรประกอบด้วย - บทนำ
- วิธีการศึกษา - สภาพทั่วไปของชุมชน - ผลการสรุปการศึกษา / เรียนรู้ ตามกรอบที่กำหนด ต่อ

19 3. แนวทางการจัดกิจกรรม - ปัญหาและอุปสรรคโดยรวมในการดำเนินกิจกรรม
- ข้อสรุปและเสนอแนะจากการศึกษาเรียนรู้ชุมชนสำหรับ - นำเสนอต่อรัฐบาล - นำเสนอต่อหน่วยงานระดับชาติและระดับชุมชน

20 3. แนวทางการจัดกิจกรรม ภาคผนวก
- รายชื่อนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาภาคสนาม - หน่วยงาน องค์กรร่วมดำเนินการและที่ ให้การสนับสนุน ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ปี 2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google