งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิต พอเพียง ปี 2550 1. กรอบแนวคิด สร้างคนและสร้างความรู้สู่สังคม คุณธรรม คุณภาพ สมรรถภาพและ ประสิทธิภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิต พอเพียง ปี 2550 1. กรอบแนวคิด สร้างคนและสร้างความรู้สู่สังคม คุณธรรม คุณภาพ สมรรถภาพและ ประสิทธิภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิต พอเพียง ปี 2550 1. กรอบแนวคิด สร้างคนและสร้างความรู้สู่สังคม คุณธรรม คุณภาพ สมรรถภาพและ ประสิทธิภาพ

2 2. กิจกรร ม การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แนวทางการดำเนินชีวิตอยู่บน หลักความพอดี พอประมาณ และมีเหตุผล

3 2. กิจกรร ม การศึกษาเรียนรู้ร่วมกันกับ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชนใน เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4 2. กิจกรร ม ศึกษาศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและการไม่ เบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติ

5 2. กิจกรร ม การจัดทำเอกสารสรุปผลการ เรียนรู้และข้อเสนอแนะจากการ เรียนรู้ที่นำไปสู่สังคมเข้มแข็ง ให้ยั่งยืน

6 3. แนวทางการจัดกิจกรรม 1. สถาบันการศึกษาต้องจัดการปฐมนิเทศเพื่อการสร้าง ความเข้าใจให้แก่นิสิตนักศึกษา - ความเป็นมาของโครงการ - ลักษณะชุมชนที่ปฏิบัติ - กรอบการเรียนรู้ในชุมชน เป้าหมายมุ่งหวัง - แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

7 3. แนวทางการจัดกิจกรรม 2. เรียนรู้วิถีชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง สมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย กรอบการเรียนรู้ การศึกษาโครงสร้างของชุมชนที่เข้มแข็ง วัฒนธรรมชุมชนที่นำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งฯ

8 3. แนวทางการจัดกิจกรรม เศรษฐกิจชุมชนอย่างพึ่งตนเอง @ การประกอบอาชีพของคนในชุมชน ( พึ่งตนเอง, พึ่งพาตลาด ) @ เอกลักษณ์ทางเศรษฐกิจ @ การช่วยเหลือเกื้อกูลทางเศรษฐกิจในชุมชน

9 3. แนวทางการจัดกิจกรรม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ของชุมชน @ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ร่วมกันในชุมชน @ การใช้ทรัพยากรอย่างมี จิตสำนึก รู้คุณค่า มีประสิทธิภาพ

10 3. แนวทางการจัดกิจกรรม วิถีประชาธิปไตยในชุมชน @ การเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยใน ชุมชน ( วิธีการ @ กระบวนการ สละสิทธิส่วนตัว เพื่อส่วนรวม ความเท่าเทียม ) @ การมีส่วนร่วมของสมาชิกใน ชุมชน

11 3. แนวทางการจัดกิจกรรม การสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน @ วิธีการ / กลยุทธ์ในการสร้าง ความสมานฉันท์ @ การจัดการความขัดแย้งใน ชุมชน

12 3. แนวทางการจัดกิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันของชุมชน @ วิธีการสร้างความพร้อม / ภูมิคุ้มกันของชุมชน อาทิ @ ชีวิต @ จิตใจ @ สุขภาพ @ สิ่งแวดล้อม @ เศรษฐกิจ @ สังคม @ การเมืองฯลฯ )

13 3. แนวทางการจัดกิจกรรม ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน @ แหล่งภูมิปัญญาในชุมชน ( วัด, บุคคล ) @ ขอบข่าย / ประเภท องค์ความรู้ในชุมชน ฯลฯ

14 3. แนวทางการจัดกิจกรรม 3. วิเคราะห์ชุมชน - วิเคราะห์จุดเด่น - ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ ที่ทำให้ชุมชน เข้มแข็ง - ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผล กระทบต่อความเข้มแข็งของชุมชน ( เชิงประจักษ์ ) - ข้อเสนอแนะ ( ต่อชุมชน, ต่อสถาบันอุดมศึกษา, ต่อนิสิต นักศึกษา )

15 3. แนวทางการจัดกิจกรรม 4. สรุปองค์ความรู้ / ผลการเรียนรู้ ที่ทำให้เกิดสังคมคุณธรรม นำชีวิต - เศรษฐกิจพอเพียง - สมานฉันท์ - สันติวิธี - วิถีประชาธิปไตย

16 3. แนวทางการจัดกิจกรรม 5. การเผยแพร่ ( เฉพาะประเด็นที่ประสบ ความสำเร็จ )

17 3. แนวทางการจัดกิจกรรม 6 การจัดทำเอกสารสรุปผลการ ดำเนินงานโครงการ @ จัดทำเอกสารรายงานผลการ ปฏิบัติงาน @ เป็นผลิตภัณฑ์ @ แผ่นภาพ @ แผ่นดิสก์ หรืออื่นๆ

18 3. แนวทางการจัดกิจกรรม เอกสารสรุปผล ควรประกอบด้วย - บทนำ - วิธีการศึกษา - สภาพทั่วไปของชุมชน - ผลการสรุปการศึกษา / เรียนรู้ ตามกรอบที่กำหนด ต่อ

19 3. แนวทางการจัดกิจกรรม - ปัญหาและอุปสรรคโดยรวมในการดำเนินกิจกรรม - ข้อสรุปและเสนอแนะจากการศึกษาเรียนรู้ชุมชนสำหรับ - นำเสนอต่อรัฐบาล - นำเสนอต่อหน่วยงานระดับชาติและระดับชุมชน

20 3. แนวทางการจัดกิจกรรม - ภาคผนวก - รายชื่อนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาภาคสนาม - หน่วยงาน องค์กรร่วมดำเนินการและที่ ให้การสนับสนุน ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิต พอเพียง ปี 2550 1. กรอบแนวคิด สร้างคนและสร้างความรู้สู่สังคม คุณธรรม คุณภาพ สมรรถภาพและ ประสิทธิภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google