งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอน หมายถึงวัสดุ เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่ผู้สอน นำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอน หมายถึงวัสดุ เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่ผู้สอน นำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สื่อการสอน หมายถึงวัสดุ เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่ผู้สอน นำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

3 คุณลักษณะได้ 4 ประเภทคือ

4

5

6

7

8

9 7. ช่วยเชื่อมโยงสิ่งที่ไกลตัวผู้เรียนให้เข้ามาสู่การ เรียนรู้ของผู้เรียน 8. ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้จาก แหล่งข้อมูลต่างๆ ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 9. ช่วยให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ในหลายมิติจากสื่อที่ หลาหลาย 10. ช่วยกระตุ้นให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเชิง เนื้อหา กระบวนการ และความรู้เชิงประจักษ์ ส่งเสริม ให้เกิดทักษะ ได้แก่ ทักษะการคิด ทักษะการสื่อสาร

10 ผู้เรียนจะเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ซึ่ง จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูลที่มีศักยภาพ ได้แก่ ครู เทคโนโลยี พ่อแม่ ภูมิปัญญาชาวบ้าน และบุคคลอื่น ๆ ตลอดจน สื่อต่างๆ เพื่อที่จะนำมาสู่ การหยั่งรู้ในปัญหาและการแก้ปัญหา หรือการได้มาซึ่ง ความรู้ที่ตนเองสร้างขึ้น ผู้เรียน พ่อ แม่ ภู ปัญญา ท้องถิ่น เทคโนโลยีสื่อครู แหล่งการ เรียนรู้

11

12 วิธีการ ( Methods) ที่สอดรับกับ สภาพปัจจุบัน ได้แก่ • การเรียนแบบค้นพบ ( Discovery) • การเรียนแบบสืบเสาะ ( Inquiry) • การเรียนแบบแก้ปัญหา ( Problem Solving) • การเรียนแบบร่วมมือ ( Cooperative Learning) • การเรียนโดยการสร้างความรู้ ( Constructivism) • สถานการณ์จำลอง ( Simulation) • การสร้างโครงงาน

13 แนวทางในการพัฒนาสื่อการ เรียนรู้ มีดังต่อไปนี้ 1. วิเคราะห์วัตถุประสงค์ เนื้อหา 2. วิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เนื้อหา 3. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 4. วิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ 5. จัดเตรียม สื่อการเรียนรู้ 6. นำไปใช้ตามแผนการจัดกิจกรรม การเรียนรู้

14 สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี สื่อที่เป็นกิจกรรม / กระบวนการ สื่อบุคคล รวมถึงภูมิ ปัญญาท้องถิ่น สื่อวัสดุอุปกรณ์


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอน หมายถึงวัสดุ เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่ผู้สอน นำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google