งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
มนุษย์ กับ การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม

2 มนุษย์กับการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม คำถาม ทำไมวัฒนธรรมมนุษย์ในสังคมต่างๆ จึงไม่เหมือนกัน ทั้งที่มี พื้นฐานทางและพัฒนาการชีววิทยามาเหมือนกัน คำตอบ มนุษย์แต่ละกลุ่มตั้งหลักแหล่งอยู่ในสภาพแวดล้อมทางกาย ภาพและทางสังคมต่างกัน มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวด ล้อมต่างกัน

3 วัฒนธรรม เป็น กระบวนการตอบสนองความต้องการพื้นฐานในสภาพแวดล้อมต่างๆ
เพื่อเอาชีวิตรอด วัฒนธรรมจึงเป็นเครื่องมือเพื่อ การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางสังคม

4 มนุษย์กับการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
1. ระบบนิเวศวิทยา (Ecosystem) 2. กระบวนการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Adaptation) 3. นิเวศวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Ecology) 4. ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของมนุษย์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทาง กายภาพ

5 1. ระบบนิเวศวิทยา (Ecosystem)
ได้แก่ ระบบที่ประกอบ ด้วยสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (ภูมิประเทศ, ภูมิอากาศ, ทรัพยากร) และสิ่งมีชีวิต ที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้น(พืช, สัตว์ลักษณะ เฉพาะตัว และการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อม ตลอดจนกิจกรรมที่สิ่งมีชีวิตกระทำมีผลซึ่งกันและกัน

6 2. กระบวนการปรับตัว (Adaptation)
ได้แก่ วิธีการที่มนุษย์ใช้ในการตอบสนองความต้องการพื้นฐานเพื่อการดำรงชีวิตโดยการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ผ่านทาง - การปรับวิถีชีวิตคนเข้ากับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ หรือ - การปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เข้ากับวิถีชีวิตของคน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมที่มนุษย์แต่ละสังคมสร้างขึ้น ทั้งวัฒนธรรมวัตถุ (เทคโนโลยี) และวัฒนธรรมความคิด ตัวอย่าง โลกทัศน์ของสังคมตะวันตกและตะวันออกเกี่ยวกับธรรมชาติมีผลต่อสมดุลของธรรมชาติ

7 3. นิเวศวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Ecology)
ได้แก่ วิชาที่ศึกษากระบวนการปรับตัวของมนุษย์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง วัฒนธรรมของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมที่มนุษย์อาศัยอยู่ ศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยี ทัศนคติ ความเชื่อและพฤติกรรมของมนุษย์ต่อสภาพทางนิเวศ และต่อความสัมพันธ์ของคนในสังคม ตัวอย่าง แนวคิดเขตวัฒนธรรม (Culture area)

8 คน วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ทางกายภาพ ทางชีวภาพ

9

10

11

12

13

14

15

16 ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของมนุษย์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ 1. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 2. ทัศนคติและค่านิยม 3. เทคโนโลยี 4. การรับหรือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

17

18

19 ตัวอย่างการปรับตัว ทางวัฒนธรรมเข้ากับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ชาว Bushmen ในทะเลทราย Kalahari ของอัฟริกา MARVIN HARRIS ศึกษาความเชื่อว่าวัวเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู ความเชื่อแบบ TOTEMISM ของชาวพื้นเมือง (ABORIGINISE) ในทวีปออสเตรเลีย (TOTEMISM ความเชื่อว่ามนุษย์มึความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับพืช สัตว์ หรือสิ่งของบางชนิดโดยสืบเชื้อสายมาจากหรือมีบรรพบุรุษร่วมกัน) ความเชื่อและพิธีกรรมของชนพื้นเมืองลุ่มแม่น้ำ Sepik ของปาปัวนิวกินี


ดาวน์โหลด ppt การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google