งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กับ. มนุษย์กับการปรับตัวเข้ากับ สภาพแวดล้อม ความหลากหลายทาง วัฒนธรรม คำถาม ทำไมวัฒนธรรมมนุษย์ในสังคม ต่างๆ จึงไม่เหมือนกัน ทั้งที่มีพื้นฐานทาง และพัฒนาการชีววิทยามาเหมือนกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กับ. มนุษย์กับการปรับตัวเข้ากับ สภาพแวดล้อม ความหลากหลายทาง วัฒนธรรม คำถาม ทำไมวัฒนธรรมมนุษย์ในสังคม ต่างๆ จึงไม่เหมือนกัน ทั้งที่มีพื้นฐานทาง และพัฒนาการชีววิทยามาเหมือนกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กับ

2 มนุษย์กับการปรับตัวเข้ากับ สภาพแวดล้อม ความหลากหลายทาง วัฒนธรรม คำถาม ทำไมวัฒนธรรมมนุษย์ในสังคม ต่างๆ จึงไม่เหมือนกัน ทั้งที่มีพื้นฐานทาง และพัฒนาการชีววิทยามาเหมือนกัน คำตอบมนุษย์แต่ละกลุ่มตั้งหลักแหล่งอยู่ ในสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ ทางสังคมต่างกัน มีการปรับตัวให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมต่างกัน

3 กระบวนการตอบสนองความต้องการพื้นฐานใน สภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อเอาชีวิตรอด วัฒนธรรมจึงเป็นเครื่องมือเพื่อ - การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทาง กายภาพ - การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทาง สังคม วัฒนธรรม เป็น

4 มนุษย์กับการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ทางกายภาพ 1. ระบบนิเวศวิทยา (Ecosystem) 2. กระบวนการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทาง กายภาพ (Adaptation) 3. นิเวศวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Ecology) 4. ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของมนุษย์ให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมทาง กายภาพ

5 1. ระบบนิเวศวิทยา (Ecosystem) ระบบที่ประกอบ ด้วย สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ( ภูมิประเทศ, ภูมิอากาศ, ทรัพยากร ) และสิ่งมีชีวิต ที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้น ( พืช, สัตว์ลักษณะ เฉพาะตัว และการเปลี่ยนแปลง ในสภาพแวดล้อม ตลอดจนกิจกรรมที่สิ่งมีชีวิต กระทำมีผลซึ่งกันและกัน ได้แก่

6 วิธีการที่มนุษย์ใช้ในการตอบสนองความต้องการ พื้นฐานเพื่อการดำรงชีวิตโดยการใช้ประโยชน์จาก สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ผ่านทาง - การปรับวิถีชีวิตคนเข้ากับสภาพแวดล้อม ทางกายภาพ หรือ - การปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้ เข้ากับวิถีชีวิตของคน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมที่มนุษย์แต่ละสังคมสร้าง ขึ้น ทั้งวัฒนธรรมวัตถุ ( เทคโนโลยี ) และ วัฒนธรรมความคิด 2. กระบวนการปรับตัว (Adaptation) ได้แก่ ตัวอย่างโลกทัศน์ของสังคมตะวันตกและ ตะวันออกเกี่ยวกับธรรมชาติมีผลต่อ สมดุลของธรรมชาติ

7  วิชาที่ศึกษากระบวนการปรับตัวของมนุษย์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง วัฒนธรรมของมนุษย์กับ สภาพแวดล้อมที่มนุษย์อาศัยอยู่  ศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยี ทัศนคติ ความเชื่อและพฤติกรรมของมนุษย์ต่อสภาพ ทางนิเวศ และต่อความสัมพันธ์ของคนในสังคม 3. นิเวศวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Ecology) ได้แก่ ตัวอย่าง แนวคิดเขตวัฒนธรรม (Culture area)

8 คน วัฒนธร รม สภาพแวดล้อม ทางกายภาพ สภาพแวดล้อม ทางชีวภาพ

9

10

11

12

13

14

15

16 1. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 2. ทัศนคติและค่านิยม 3. เทคโนโลยี 4. การรับหรือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของมนุษย์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ทางกายภาพ

17

18

19 ชาว Bushmen ในทะเลทราย Kalahari ของอัฟ ริกา MARVIN HARRIS ศึกษาความเชื่อว่าวัวเป็น สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู ความเชื่อแบบ TOTEMISM ของชาวพื้นเมือง (ABORIGINISE) ในทวีปออสเตรเลีย (TOTEMISM ความเชื่อว่ามนุษย์มึความสัมพันธ์ ทางสายโลหิตกับพืช สัตว์ หรือสิ่งของบางชนิด โดยสืบเชื้อสายมาจากหรือมีบรรพบุรุษร่วมกัน ) ความเชื่อและพิธีกรรมของชนพื้นเมืองลุ่มแม่น้ำ Sepik ของปาปัวนิวกินี ตัวอย่างการปรับตัว ทางวัฒนธรรมเข้ากับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ


ดาวน์โหลด ppt กับ. มนุษย์กับการปรับตัวเข้ากับ สภาพแวดล้อม ความหลากหลายทาง วัฒนธรรม คำถาม ทำไมวัฒนธรรมมนุษย์ในสังคม ต่างๆ จึงไม่เหมือนกัน ทั้งที่มีพื้นฐานทาง และพัฒนาการชีววิทยามาเหมือนกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google