งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เรื่อง กระบวนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัตถุประส งค์ 1. เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน การจัดเวทีเรียนรู้ของแต่ละกอง / สำนัก 2. รับทราบปัญหา อุปสรรคในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เรื่อง กระบวนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัตถุประส งค์ 1. เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน การจัดเวทีเรียนรู้ของแต่ละกอง / สำนัก 2. รับทราบปัญหา อุปสรรคในการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เรื่อง กระบวนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัตถุประส งค์ 1. เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน การจัดเวทีเรียนรู้ของแต่ละกอง / สำนัก 2. รับทราบปัญหา อุปสรรคในการ ดำเนินงานการจัดการความรู้ ของ กอง / สำนัก

2 2 1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเวที KM สัญจร จากกอง / สำนัก จำนวน 34 คน 2. สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตั้งประเด็นคำถามขึ้น 3 คำถาม คือ 1. วิทยากรกระบวนการมีความสำคัญ อย่างไร 2. วิทยากรกระบวนการต้องมีความสามารถ อะไรบ้าง 3. ถ้าท่านต้องไปร่วมสังเกตการณ์ การ เสวนากลุ่มต้องจดบันทึกมารายงาน ท่านควร บันทึกอะไรบ้าง

3 3 1. วิทยากรกระบวนการมี ความสำคัญอย่างไร ► วิทยากรกระบวนการจะเป็นผู้ช่วยสร้าง บรรยากาศ ► การตั้งประเด็นคำถามเพื่อชักจูงให้ผู้เข้าร่วม ในเวทีนั้นเกิดการมีส่วนร่วม ► ระดมความรู้ ความสามารถและความคิดเห็น ของผู้เข้าร่วมเวที มาเรียบเรียงให้สอดคล้อง กับประเด็นในการเรียนรู้ และทำให้ทุกคนเกิด การมีส่วนร่วม เกิดการเรียนรู้ในเวทีนั้น ๆ อย่างแท้จริง

4 4 2. วิทยากรกระบวนการต้องมี ความสามารถอะไรบ้าง 1) ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ ดี 2) มีความเป็นผู้นำ 3) มีบุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ 4) มีความรู้ ความสามารถในเรื่อง นั้น ๆ เป็นอย่างดี 5) มีสุจิปุลิ ประจำใจ 6) มีความคิดแบบองค์ รวม 7) มีอารมณ์ขัน เพื่อสร้าง บรรยากาศในเวทีให้เป็น กันเอง และสนุกสนานไม่ เครียดจนเกินไป 8) ให้นิยามวิทยากร กระบวนการว่า “ ขับ เรือได้ ”

5 5 3. ถ้าท่านต้องไปร่วมสังเกตการณ์ การเสวนากลุ่มต้อง จดบันทึกมารายงาน ท่านควรบันทึก อะไรบ้าง วัตุประสงค์ วันเวลา สถานที่ ผู้เข้าร่วมเวที บรรยากาศในการ แลกเปลี่ยน การสรุปประเด็น ข้อสังเกตต่าง ๆ รายละเอียด ค่าใช้จ่าย ฯลฯ การบันทึกภาพ

6 6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน กอง / สำนัก 1) ในการจัดเวทีการสัมมนา หรือเวทีการ แลกเปลี่ยนนั้น ปัญหาที่มักเกิดทุกในทุก หน่วยงาน กอง / สำนัก คือ การจดบันทึก ซึ่งแต่ละ กอง / สำนัก ยังขาดผู้บันทึก ทำให้ประเด็นในการ แลกเปลี่ยนในแต่ละครั้ง มักจะมักไม่เกิดความ ต่อเนื่อง และเชื่อมโยง เพราะไม่มีผู้บันทึก หรือมี ผู้บันทึกแต่เป็นบันทึกของแต่ละบุคคล ไม่มีการ สรุปประเด็นในการพูดคุยในแต่ละครั้ง 2) บรรยากาศในเรียนรู้ในสำนักทางวิชาการ บรรยากาศในเวทีมักจะเครียด จะทำอย่างไรจึงจะ ทำให้ทุกคนรู้สึกผ่อนคลาย และได้เนื้อหาสาระ ตามที่ต้องการ 2) บรรยากาศในเรียนรู้ในสำนักทางวิชาการ บรรยากาศในเวทีมักจะเครียด จะทำอย่างไรจึงจะ ทำให้ทุกคนรู้สึกผ่อนคลาย และได้เนื้อหาสาระ ตามที่ต้องการ 3) ในเวทีย่อยที่มีผู้เข้าร่วมไม่กี่คน จะไม่ค่อยมี ปัญหาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่ถ้าเป็นเวที ใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก มักมีปัญหาเรื่อง การมีส่วนร่วม 3) ในเวทีย่อยที่มีผู้เข้าร่วมไม่กี่คน จะไม่ค่อยมี ปัญหาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่ถ้าเป็นเวที ใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก มักมีปัญหาเรื่อง การมีส่วนร่วม


ดาวน์โหลด ppt 1 เรื่อง กระบวนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัตถุประส งค์ 1. เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน การจัดเวทีเรียนรู้ของแต่ละกอง / สำนัก 2. รับทราบปัญหา อุปสรรคในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google