งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวัสดี หนีห่าว กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน มัธยมศึกษาปีที 4 เวลา 2 ชั่วโมง สรุปเนื้อหาหน่วยการ เรียนรู้ ครูธนา คงธนไพบูลย์กุล โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวัสดี หนีห่าว กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน มัธยมศึกษาปีที 4 เวลา 2 ชั่วโมง สรุปเนื้อหาหน่วยการ เรียนรู้ ครูธนา คงธนไพบูลย์กุล โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สวัสดี หนีห่าว กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน มัธยมศึกษาปีที 4 เวลา 2 ชั่วโมง สรุปเนื้อหาหน่วยการ เรียนรู้ ครูธนา คงธนไพบูลย์กุล โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง

2 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่าง ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษา และวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและ เหมาะสม มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่าง ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษา และวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและ เหมาะสม

3 วัตถุประสงค์ 1. สามารถอ่านออกเสียงสัทอักษรจีน พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ได้อย่างถูกต้อง 2. สามารถเลือกใช้ภาษา และกล่าวทักทายเป็น ภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 1. สามารถอ่านออกเสียงสัทอักษรจีน พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ได้อย่างถูกต้อง 2. สามารถเลือกใช้ภาษา และกล่าวทักทายเป็น ภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สาระการเรียนรู้ คำศัพท์ วลี ประโยคที่ใช้ในการกล่าว ทักทายในสถานการณ์ต่างๆ สาระการเรียนรู้ คำศัพท์ วลี ประโยคที่ใช้ในการกล่าว ทักทายในสถานการณ์ต่างๆ

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ คำถามประจำ บท คำถามประจำ หน่วย คำถามสร้าง พลังคิด การกล่าวทักทาย ในภาษาจีนพูดว่า อย่างไร การกล่าวทักทาย ในสถานการณ์ ต่างๆมีอะไรบ้าง การกล่าวทักทาย อย่างไรให้ผู้อื่น ประทับใจ

5 เครื่องมือในการประเมิน ก่อนเริ่มการจัดการ เรียนรู้ ระหว่างการจัดการ เรียนรู้ สิ้นสุดการจัดการ เรียนรู้ วิธีการเครื่องมื อ วิธีการเครื่องมื อ วิธีการเครื่องมื อ การใช้ คำถาม คำถามสังเกต การ สังเกต บันทึก วีดีโอ แสดง บทบาท สมมุติ แบบ ประเมิน การ สนทนา ทดสอบแบบทด สอบ

6 แบบประเมินการสนทนา เลขที่ ประเด็น / คะแนน ชื่อ - สกุล ความ ถูกต้อง ความ คล่องแค ล่ว การแสดง ท่าทาง / น้ำเสียง ประกอบก ารพูด รวม คะแ นน 88420 1 2 3 4 5

7 โครงงาน วีดีโอแสดงบทบาทสมมุติ เรื่องการทักทายในสถานการณ์ต่างๆ วีดีโอแสดงบทบาทสมมุติ เรื่องการทักทายในสถานการณ์ต่างๆ

8 การพัฒนาแนวคิดสำหรับทำ โครงงาน (GRASP) เป้าหมาย (Goal) นักเรียนสามารถกล่าวทักทายเป็น ภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง บทบาท (Role) นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติตาม ตัวละครที่ตนเองได้รับ กลุ่มผู้ชม (Audience) ครู นักเรียนร่วมชั้น ชุดกิจกรรมและภาระงาน (set of activities) นักเรียน ถ่ายทำภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับการทักทายกันใน แต่ละสถานการณ์ ผลงาน (Product) ภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับการ ทักทายเป็นภาษาจีน


ดาวน์โหลด ppt สวัสดี หนีห่าว กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน มัธยมศึกษาปีที 4 เวลา 2 ชั่วโมง สรุปเนื้อหาหน่วยการ เรียนรู้ ครูธนา คงธนไพบูลย์กุล โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google