งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 วิชาภาษาจีน 3 รหัสวิชา จ 30233 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 วิชาภาษาจีน 3 รหัสวิชา จ 30233 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 วิชาภาษาจีน 3 รหัสวิชา จ 30233 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

2  มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทาง ภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดง ความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมี ประสิทธิภาพ  มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่อง ต่างๆ โดยการพูดและการเขียน  มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศใน สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

3  1. ความสามารถในการสื่อสาร การใช้ภาษาถ่ายทอด ความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม 2. ความสามารถในการคิด การคิดอย่างสร้างสรรค์ 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต การทำงาน และการ อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่าง เหมาะสม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น  4. ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี

4  นักเรียนสามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการ สื่อสาร สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมี  ประสิทธิภาพ โดยนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นใน เรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน  ผ่านสถานการณ์จริงพร้อมทั้งนำเสนอใน รูปแบบของวิดีทัศน์

5  ข้อที่ 9 พูด / เขียนแสดงความรู้สึกของ ตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัวหรือ กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ  ข้อที่ 10 พูดและเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  ข้อที่ 17 ใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆที่ เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

6  คำถามสร้างพลังคิด ++ เราสามารถใช้ภาษาจีนในการนำเสนอเรื่อง หรือเนื้อหาที่เราต้องการนำเสนอหรือไม่ อย่างไร  คำถามประจำหน่วย ++ นักเรียนคิดว่า หากเราจะนำเสนอกิจกรรม หนึ่งในรูปแบบรายการโทรทัศน์ ( นำเที่ยว ) เราต้องมี ความรู้หรือทักษะภาษาจีนในเรื่องใดบ้าง  คำถามประจำบท ++ การทักทาย ในภาษาจีน พิธีกรควรพูด อย่างไร ++ การพูดเชิญชวนในภาษาจีน ใช้คำศัพท์ อะไรบ้าง ++ กิจกรรมชมรม ภาษาจีนพูดว่าอย่างไร ++ การบอกวันเดือนปีในภาษาจีนพูดอย่างไร ++ คำศัพท์หรือไวยากรณ์ที่ใช้ในการแสดงความ คิดเห็น มีอะไรบ้าง

7  ก่อนเริ่มการจัดการเรียนรู้  การถามตอบ ปากเปล่า  ระหว่างการจัดการเรียนรู้  การเขียนรายงานบันทึกผลการปฏิบัติงาน  การสุ่มตรวจเพื่อสรุปผลระหว่างการ จัดการเรียนรู้  การตรวจ บทของรายการ  สิ้นสุดการจัดการเรียนรู้  แบบประเมินชิ้นงานชิ้นงานหรือภาระงาน ( วีดิทัศน์ ) การประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด  การตรวจบทของรายการ  การประเมินความพอใจ โดยใช้ แบบสอบถามความพอใจ ในรูปแบบ อีเล็กทรอนิกส์


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 วิชาภาษาจีน 3 รหัสวิชา จ 30233 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google