งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสวนากลุ่มย่อย กลุ่มที่ 4 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสวนากลุ่มย่อย กลุ่มที่ 4 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสวนากลุ่มย่อย กลุ่มที่ 4 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

2 2 “ จากจิตนาการสู่มืออาชีพ ” 2

3 ผู้แทนราชมงคลในการเสวนา ที่ชื่อ - สกุลสังกัดหมายเหตุ 1 ผศ. อาภรณ์ บางเจริญพรพงค์ UTK ผู้นำการเสวนา 2 ผศ. ปราโมทย์ อนันต์วพราพงษ์ UTK ผู้บันทึกการเสวนา 3 ผศ. รุ่งฤดี อภิวัฒนศรมทร. ธัญบุรี 4 ผศ. ดร. สมใจ บุญหมื่นไวยมทร. อีสาน 5 ผศ. ทรงสิริ วิชิรานนท์มทร. พระนคร 6 อ. ยุภาวรรณ ดวงอินตามทร. รัตนโกสินทร์ 7 ผศ. ดร. ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุลมทร. ศรีวิชัย 8 ผศ. ศศิธร ปรือทองมทร. ล้านนา 9 ผศ. สายหยุด อุไรสกุลมทร. สุวรรณภูมิ 10 ผศ. ดร. นิตยา สำเร็จผล UTK

4 วิธีการดำเนินการเสวนา ช่วงที่ 1 ให้ผู้แทนแต่ละ มทร. เล่าถึงบริบทของการทำงานวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คนละ 6 นาที ช่วงที่ 2 สรุปบริบท / รูปแบบ และแนวทางการดำเนินการ การต่อไป

5 ผลการเสวนา ช่วงที่ 1 ให้ผู้แทนแต่ละ มทร. เล่าถึงบริบทของการทำงานวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คนละ 6 นาที - เน้นการวิจัยในชั้นเรียน - มีการวิจัยในการสร้างเครื่องมือบ้าง - มีการบูรณาการระหว่างสาขา - นักวิจัยส่วนใหญ่ขาดองค์ความรู้ในการทำงานวิจัย - มีการใช้ระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย

6 วิธีการดำเนินการเสวนา ช่วงที่ 2 สรุปบริบท / รูปแบบ และแนวทางการดำเนินการ การต่อไป จันทรบุรีโปรโตคอล นิยามของ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน การสอน ที่ใช้ในการเสวนา ปี 2554 หมายถึง การวิจัยเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดการเรียน การสอน ทำให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนดีขึ้น และพัฒนาศักยภาพ ของผู้สอน

7 การดำเนินการต่อไป เพื่อความต่อเนื่อง 1. นำผลการเสวนาไปเสนอ สวพ./ หน่วย KM ของแต่ละ มทร. เป็นทางการ / ไม่เป็นทางการ เพื่อจัดทำ แผนงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2. สร้างกลุ่มย่อย KM ด้านการวิจัยเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน สภากาแฟ คนที่สนใจงานวิจัยด้านนี้โดย มี สวพ./ หน่วย KM ช่วยอำนวยความสะดวก ( คุณเอื้อ ) 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย / คณะ / ภาค / สาขา ( เว็บมหาวิทยาลัย ) สวพ./ หน่วย KM ช่วยอำนวยความสะดวก ( คุณเอื้อ )

8 4. นำผลไปใส่เว็บบล็อกของคณะกรรมการ กลาง ( จัดทำโดย มทร. สุวรรณภูมิ ) 2 ครั้ง ภายในเดือนกรกฏาคม และเดือน พฤศจิกายน 2554 สวพ./ หน่วย KM ช่วยอำนวยความ สะดวก ( คุณเอื้อ )/ มีกระบวนการตรวจสอบ สร้างกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน เว็บบล็อก ในแต่ละประเด็นที่สมาชิกกลุ่มตั้งขึ้นมา 5. นำกลับมาเสวนาในปีงบประมาณ 2555 โปสเตอร์ 1 แผ่น ขนาด 90 x 120 ซม./ Power Point การดำเนินการต่อไป เพื่อความต่อเนื่อง ( ต่อ )

9 ข้อเสนอแนะคณะกรรมการการ จัดการความรู้ 9 มทร. 1. กลุ่ม KM หรือ สวพ. ต้องส่ง ตัวแทนเข้าร่วมการเสวนาในปีหน้า 2. การสัมมนาในปี 2555 ให้ เน้นการเสวนามากกว่า 3 ชั่วโมง เพื่อจะได้นำผู้เชี่ยวชาญมา วิพากษ์ / ให้คำปรึกษา ในวงเสวนา ย่อย ( ลดการบรรยายโดยวิทยากร ) 3. หัวข้อการบรรยายโดย วิทยากรควรจะเกี่ยวข้องกับหัวข้อ เสวนาใน KM

10


ดาวน์โหลด ppt เสวนากลุ่มย่อย กลุ่มที่ 4 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google