งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักกา ร 1. ชั้นเรียนแบบอภิปรายเป็น ความร่วมมือ ซึ่ง ผู้สอนและผู้เรียนมีความรับผิดชอบและอำนาจ ร่วมกันในการสอน และการเรียนรู้ไปด้วยกัน 2. กลุ่มอภิปรายต้องพัฒนามาจากกลุ่มบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักกา ร 1. ชั้นเรียนแบบอภิปรายเป็น ความร่วมมือ ซึ่ง ผู้สอนและผู้เรียนมีความรับผิดชอบและอำนาจ ร่วมกันในการสอน และการเรียนรู้ไปด้วยกัน 2. กลุ่มอภิปรายต้องพัฒนามาจากกลุ่มบุคคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หลักกา ร 1. ชั้นเรียนแบบอภิปรายเป็น ความร่วมมือ ซึ่ง ผู้สอนและผู้เรียนมีความรับผิดชอบและอำนาจ ร่วมกันในการสอน และการเรียนรู้ไปด้วยกัน 2. กลุ่มอภิปรายต้องพัฒนามาจากกลุ่มบุคคล เป็น ชุมชนเรียนรู้ ซึ่งมีค่านิยมและเป้าหมาย ร่วมกัน 3. การสร้าง การอยู่ฝ่ายเดียวกัน ระหว่างครูและ นักเรียนจะทำให้ผู้นำการอภิปรายช่วยให้ นักเรียนเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนได้ดีขึ้น 4. การสอนแบบอภิปรายจำต้องใช้ ความสามารถสองทาง ได้แก่ความสามารถใน เนื้อหาและกระบวนการ 1. ชั้นเรียนแบบอภิปรายเป็น ความร่วมมือ ซึ่ง ผู้สอนและผู้เรียนมีความรับผิดชอบและอำนาจ ร่วมกันในการสอน และการเรียนรู้ไปด้วยกัน 2. กลุ่มอภิปรายต้องพัฒนามาจากกลุ่มบุคคล เป็น ชุมชนเรียนรู้ ซึ่งมีค่านิยมและเป้าหมาย ร่วมกัน 3. การสร้าง การอยู่ฝ่ายเดียวกัน ระหว่างครูและ นักเรียนจะทำให้ผู้นำการอภิปรายช่วยให้ นักเรียนเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนได้ดีขึ้น 4. การสอนแบบอภิปรายจำต้องใช้ ความสามารถสองทาง ได้แก่ความสามารถใน เนื้อหาและกระบวนการ

3 นิยาม เป็นการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้มีโอกาส สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือพิจารณา หัวข้อที่กลุ่มสนใจร่วมกัน วิธีการสอนแบบอภิปราย จึงเป็นวิธีการสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนคือ ได้คิด ได้ทำ ได้แก้ปัญหา ได้ฝึกการร่วมการ ทำงานแบบประชาธิปไตย ผู้เรียนจึงเป็นศูนย์กลาง ของการเรียน มีลักษณะการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น เป็นฯการพัฒนาผู้เรียนทางด้านความรู้และด้านเจต คติ และด้านทักษะการเรียนรู้ เช่น ทักษะการคิด ทักษะการพูด การฟัง การแสดงความคิดเห็น การ ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นต้น เป็นการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้มีโอกาส สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือพิจารณา หัวข้อที่กลุ่มสนใจร่วมกัน วิธีการสอนแบบอภิปราย จึงเป็นวิธีการสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนคือ ได้คิด ได้ทำ ได้แก้ปัญหา ได้ฝึกการร่วมการ ทำงานแบบประชาธิปไตย ผู้เรียนจึงเป็นศูนย์กลาง ของการเรียน มีลักษณะการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น เป็นฯการพัฒนาผู้เรียนทางด้านความรู้และด้านเจต คติ และด้านทักษะการเรียนรู้ เช่น ทักษะการคิด ทักษะการพูด การฟัง การแสดงความคิดเห็น การ ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นต้น

4 ตัวชี้วั ด 1. ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน และได้ พัฒนาทักษะการพูด การคิด 2. ผู้เรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความเป็นผู้นำ ผู้ ตาม รับฟังความคิดของผู้อื่น และเป็นสมาชิกที่ดี ของกลุ่ม 3. ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้มาอภิปรายให้คนอื่น ทราบ 1. ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน และได้ พัฒนาทักษะการพูด การคิด 2. ผู้เรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความเป็นผู้นำ ผู้ ตาม รับฟังความคิดของผู้อื่น และเป็นสมาชิกที่ดี ของกลุ่ม 3. ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้มาอภิปรายให้คนอื่น ทราบ

5 1. หัวข้อและรูปแบบการอภิปราย เตรียมให้สอดคล้องกับ จุดประสงค์ของบทเรียน เวลาเรียน จำนวนผู้เรียน สถานที่ 2. ผู้เรียน ผู้สอนควรให้ผู้เรียนเตรียมตัวการอภิปรายมา ล่วงหน้าจะทำให้ผู้เรียนได้ประโยชน์จากการเรียนแบบอภิปราย อย่างแท้จริง 3. ห้องเรียน ผู้สอนควรจัดโต๊ะเก้าอี้ให้เหมาะสมกับรูปแบบการ อภิปราย เช่น จัดแบบวงกลมเหมาะสำหรับการอภิปรายแบบ ระดมสมอง จัดแบบตัวยูหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมาะสำหรับกลุ่ม ใหญ่จัดแบบตัวทีหรือแบบเรียงแถวหน้ากระดานเหมาะสำหรับ แบบหมู่พาแนล 4. สื่อการเรียน อาจต้องใช้เอกสารประกอบการอภิปรายของ แต่ละกลุ่มผู้สอนควรเตรียมไว้ให้พร้อม 1. หัวข้อและรูปแบบการอภิปราย เตรียมให้สอดคล้องกับ จุดประสงค์ของบทเรียน เวลาเรียน จำนวนผู้เรียน สถานที่ 2. ผู้เรียน ผู้สอนควรให้ผู้เรียนเตรียมตัวการอภิปรายมา ล่วงหน้าจะทำให้ผู้เรียนได้ประโยชน์จากการเรียนแบบอภิปราย อย่างแท้จริง 3. ห้องเรียน ผู้สอนควรจัดโต๊ะเก้าอี้ให้เหมาะสมกับรูปแบบการ อภิปราย เช่น จัดแบบวงกลมเหมาะสำหรับการอภิปรายแบบ ระดมสมอง จัดแบบตัวยูหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมาะสำหรับกลุ่ม ใหญ่จัดแบบตัวทีหรือแบบเรียงแถวหน้ากระดานเหมาะสำหรับ แบบหมู่พาแนล 4. สื่อการเรียน อาจต้องใช้เอกสารประกอบการอภิปรายของ แต่ละกลุ่มผู้สอนควรเตรียมไว้ให้พร้อม การ นำไปใ ช้ 1. ขั้นเตรียมการ อภิปราย

6 2. ขั้นดำเนินการ อภิปราย ผู้สอนมีบทบาทสำคัญในการควบคุมและ อภิปรายให้ดำเนินไปได้ด้วยดีต้องดำเนินการ ต่อไปนี้ 1. บอกหัวข้อหรือปัญหาที่จะอภิปรายให้ชัดเจน 2. ระบุจุดประสงค์การอภิปรายให้ชัดเจน 3. บอกเงื่อนไขหลักเกณฑ์การอภิปรายเช่น ระยะเวลาที่ใช้ รูปแบบวิธีการ 4. ให้ดำเนินการอภิปรายโดยผู้สอนควรช่วยเหลือ ให้การอภิปรายดำเนินไปได้ด้วยดีผู้สอนไม่ควรเข้า ไปกำกับหรือเข้าไปแทรกแซงผู้เรียนตลอดควร คอยดูอยู่ห่างๆ

7 3. ขั้นสรุป 1. สรุปผลการอภิปรายเป็นช่วงที่ผู้แทนกลุ่มสรุปอภิปราย นำเสนอผลการอภิปรายต่อที่ประชุม ผู้สอนอาจถามคำถาม ผู้อภิปรายได้ในสาระสำคัญที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รับ ขณะเดียวกันช่วยกลุ่มอภิปรายให้เกิดความกระจ่างใน เนื้อหาบางตอนได้ 2. สรุปเรียน ผู้สอนเป็นผู้สรุปเนื้อหาสาระสำคัญที่ได้จาก การอภิปรายควรได้เสริมข้อคิดแทรกความรู้ ตลอดจนนำ แนวทางความรู้ไปใช้เกิดประโยชน์ 3. ประเมินผลการเรียน ผู้สอนควรมีการประเมินผลการ เรียนการอภิปรายภายหลังที่สิ้นสุดบทเรียนเพื่อดูว่าการ อภิปรายในคาบนั้นมีคุณค่าหรือมีข้อบกพร่องอย่างไรโดย ประเมินให้ครอบคลุมถึงเนื้อหาหัวข้อการอภิปราย จุดประสงค์ รูปแบบ บรรยากาศฯลฯทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลใน การปรับปรุงการเรียนการสอนด้วย

8 จบการ นำเสนอ น. ส. เกวลิน พรมมา 551121701 โปรแกรมวิชาการ ประถมศึกษา น. ส. เกวลิน พรมมา 551121701 โปรแกรมวิชาการ ประถมศึกษา


ดาวน์โหลด ppt หลักกา ร 1. ชั้นเรียนแบบอภิปรายเป็น ความร่วมมือ ซึ่ง ผู้สอนและผู้เรียนมีความรับผิดชอบและอำนาจ ร่วมกันในการสอน และการเรียนรู้ไปด้วยกัน 2. กลุ่มอภิปรายต้องพัฒนามาจากกลุ่มบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google