งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ไม่ควรแบ่งความรับผิดชอบ คนละ 3-4 มาตรฐาน โดยเด็ดขาด  ไม่ควรใช้ภาษาพูดในรายงาน หลักการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ไม่ควรแบ่งความรับผิดชอบ คนละ 3-4 มาตรฐาน โดยเด็ดขาด  ไม่ควรใช้ภาษาพูดในรายงาน หลักการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ไม่ควรแบ่งความรับผิดชอบ คนละ 3-4 มาตรฐาน โดยเด็ดขาด  ไม่ควรใช้ภาษาพูดในรายงาน หลักการ

3  เขียนรายงานให้ตรงตามรูปแบบที่ สมศ. กำหนด  วางแผนร่วมกัน  เขียนรายงานฉบับร่าง  เขียนรายงานฉบับจริง

4  เนื้อหากระชับ ตรงไปตรงมา  เนื้อหาครอบคลุมสิ่งที่ ควรรายงาน  เข้าใจเกณฑ์การ ประเมินอย่างลึกซึ้ง

5  รูปแบบตรง  เนื้อหา ครอบคลุม กระชับ

6  คำนำไม่ควรมีหมายเลข หน้า  ควรเรียงคำนำไว้ก่อน บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  ระบุวันที่ไปตรวจ เยี่ยม  ลงท้ายด้วยคำว่า “ คณะผู้ประเมินภายนอก ”

7 จุดแข็งและจุดอ่อนไม่ควรเขียนเป็น จุดๆ มีกี่จุด อะไรบ้าง ข้อเสนอแนะแต่ละแห่งไม่ควร เหมือนกัน ข้อเสนอแนะไม่สอดคล้องกับผล ประเมิน

8 ไม่ตรงรูปแบบ สมศ. สั้นไป ยาวไป

9  มีเนื้อหาไม่ ครอบคลุม  สั้นไป  ยาวไป

10  ตัดสินผลประเมินผิด  ข้อมูลขาดความเป็น ตัวแทน  field note สรุปสั้นไป  เขียนแบบเกรงใจ ผู้บริหารเกินไป  มักขาดข้อมูลมาตรฐานที่ 5, มาตรฐานที่ 12  เน้นเอกสารมากเกินไป

11  ไม่เข้าใจบริบทโรงเรียน  แนวทางพัฒนาในอนาคต ไม่ ได้มาจากผลประเมิน  ขาดความเชื่อมโยงกับการ ปฏิบัติจริง  เขียนเป็นท่อนๆ แต่ละตัวบ่งชี้ แต่ละมาตรฐาน ขาดองค์ รวม

12 มีข้อมูลไม่ครบ

13 รายงานการประเมินคุณภาพ ในรอบแรกที่ผ่านมามักจะขาด คุณลักษณะดังนี้ :- 1. หลักเอกภาพ เนื่องจาก เป็นการนำรายงานของแต่ ละคน มาต่อกัน บางครั้ง แต่ละคนเขียนคนละแนว

14 2. หลักความสอดคล้องกับ สถานศึกษา เนื่องจากผู้ ประเมินมีคำตอบบางส่วนใน ใจไว้ล่วงหน้าแล้ว และเป็น ความจริงที่สามารถใช้ได้กับ ทุกแห่ง ทุกเวลา แต่ไม่ เหมาะสมกับสถานศึกษาที่ไป ประเมินนั้นๆ เนื่องจากเกิน ความสามารถ ขาด งบประมาณ ขาดบุคลากร ขาดผู้นำ เป็นต้น

15 3. ขาดความจริงใจ เป็นรายงาน ที่มีแต่ผลการประเมินตามตัว บ่งชี้ และตามมาตรฐานตามที่ สมศ. กำหนดเท่านั้น ใน รายงานจะเต็มไปด้วยชื่อตัว บ่งชี้ เขียนเรียงต่อกันเหมือน ต้องการ ทำหน้าที่ให้เสร็จ ข้อมูลอื่นที่นอกเหนือจาก ตัวบ่งชี้ดังกล่าวไม่ให้ ความสำคัญ

16 4. ไม่เป็นรายงานที่มุ่งเน้น การพัฒนาอย่างแท้จริง เป็นรายงานที่มุ่งปริมาณ มากกว่าการมุ่งคุณภาพ

17 1. ในรายงานมีการอธิบาย บริบทสถานศึกษาได้แก่ สภาพทั่วไป การ ดำเนินงาน ผลการ ดำเนินงาน เพียงพอ หรือไม่ 2. มีการอธิบายวิธีการ ดำเนินงานประเมิน การ ได้มาซึ่งข้อมูล เก็บข้อมูล จากหลายแหล่งหรือไม่

18 3. ข้อมูลที่ได้มีความเพียงพอ และมีความเป็นตัวแทน หรือไม่ มีความน่าเชื่อถือ หรือไม่ 4. รายงานผลประเมินถูกต้อง ตามเกณฑ์ มีข้อค้นพบ ตรงไปตรงมาและมาจาก ข้อมูลหรือไม่

19 5. ข้อเสนอแนะมาจากผล ประเมิน เป็นรูปธรรมที่ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง หรือไม่ เกินศักยภาพ ของโรงเรียนหรือไม่ 6. มีการระบุจุดแข็งพร้อมวิธี เสริมให้ดีขึ้น ระบุจุดอ่อน พร้อมวิธีแก้ไขภายใต้ ข้อมูล ผลประเมินและ บริบทโรงเรียนหรือไม่

20 7. เป็นรายงานที่ตรงตาม รูปแบบที่ สมศ. กำหนด หรือไม่ 8. เป็นรายงานที่มีการบูรณา การ ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน จริง และมีประโยชน์ หรือไม่

21 9. เป็นรายงานที่ใครอ่านก็ เข้าใจตรงกันว่า ให้ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร หรือไม่ 10. เป็นรายงานที่ได้รับการ ตรวจสอบทั้งจากทีมผู้ ประเมินด้วยกันและจากผู้ ประเมินอภิมานประจำ หน่วยหรือไม่

22


ดาวน์โหลด ppt  ไม่ควรแบ่งความรับผิดชอบ คนละ 3-4 มาตรฐาน โดยเด็ดขาด  ไม่ควรใช้ภาษาพูดในรายงาน หลักการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google