งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สร้างสรรค์งานโดย ครูพงศ์ศักดิ์ อินปา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สร้างสรรค์งานโดย ครูพงศ์ศักดิ์ อินปา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สร้างสรรค์งานโดย ครูพงศ์ศักดิ์ อินปา
สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง แนะนำตนเองและครอบครัวของฉัน ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 สร้างสรรค์งานโดย ครูพงศ์ศักดิ์ อินปา โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

2 มาตรฐานการเรียนรู้หน่วยการเรียน
มาตรฐาน ต ๑.๑ เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างประสิทธิภาพ

3 สาระการเรียนรู้ของหน่วย
เรียนรู้คำศัพท์ นักเรียนพูด อ่าน เขียนแนะนำตนเอง โดยมีการทักทายกับเพื่อนๆและบุคคลอื่น แนะนำบุคคลในครอบครัวของตนเอง

4 วัตถุประสงค์ 1. นักเรียน เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ( k )
2. นักเรียนสามารถ ฟัง พูดแนะนำญาติพี่น้องในครอบครัวได้ ( P ) 3. นักเรียนสามารถอ่านและเขียนเป็นประโยค เกี่ยวกับญาติพี่น้องหรือบุคคลอื่นได้ ( P ) 4. นักเรียนสามารถฟัง พูดและพรรณารูปร่างของคนในครอบครัวหรือบุคคลอื่นได้ ( P ) 5. นักเรียนสามารถอ่านและเขียนพรรณารูปร่างของคนในครอบครัวได้ ( P ) 6. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาจีนและเรียนภาษาจีนได้อย่างมีความสุข ( A )

5 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด นักเรียนบอกภาษาต่างๆมา 10 ภาษาที่มีความหมายว่า พ่อ แม่ คำถามประจำหน่วย แนะนำบุคคลในครอบครัวตนเองเป็นภาษาจีน คำถามประจำบท คุณพ่อและคุณแม่ภาษาจีนพูดว่าอะไร

6 เครื่องมือการวัดและประเมินผล
1. แบบทดสอบก่อนเรียน 2. แบบสังเกตพฤติกรรม 3. เกณฑ์การประเมินการประเมินผลงานการออกเสียง 4.เกณฑ์การประเมินการประเมินผลงาน การสนทนา

7 การเกณฑ์ประเมินการอ่านออกเสียง
เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 4 3 2 1 ความถูกต้อง ออกเสียงคำศัพท์และประโยคได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงออกเสียงเน้นหนักในคำ/ประโยคอย่างสมบูรณ์ ออกเสียงคำศัพท์และประโยคได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง มีเสียงเน้นหนักในคำ/ประโยคเป็นส่วนใหญ่ ออกเสียงคำศัพท์และประโยคได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ขาดการออกเสียงเน้นหนัก ออกเสียงคำ/ประโยคไม่ถูกต้องทำให้สื่อสารไม่ได้ ความคล่องแคล่ว พูดต่อเนื่องไม่ติดขัดพูดชัดเจนทำให้สื่อสารได้ พูดตะกุกตะกักบ้าง แต่ยังพอสื่อสารได้ พูดเป็นคำ ๆ หยุดเป็นช่วง ๆ ทำให้สื่อสารได้ไม่ชัดเจน พูดได้บางคำทำให้สื่อความหมายไม่ได้ การแสดงท่าทาง/น้ำเสียงประกอบการพูด แสดงท่าทางและพูดด้วยน้ำเสียงเหมาะสมกับบทบรรยาย พูดด้วยน้ำเสียงเหมาะสมกับบทบรรยาย แต่ไม่มีท่าทางประกอบ พูดเหมือนอ่านไม่เป็นธรรมชาติ ขาดความสนใจ พูดได้น้อยมาก

8 เกณฑ์การตัดสิน/ระดับคุณภาพ
คะแนน หมายถึง ดีมาก คะแนน หมายถึง ดี คะแนน หมายถึง พอใช้ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง เกณฑ์การผ่าน ผ่านระดับดี

9 เกณฑ์การประเมินการสนทนา
ระดับคะแนน 4 3 2 1 ความถูกต้อง ออกเสียงคำศัพท์และประโยคได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงออกเสียงเน้นหนักในคำ/ประโยคอย่างสมบูรณ์ ออกเสียงคำศัพท์และประโยคได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง มีเสียงเน้นหนักในคำ/ประโยคเป็นส่วนใหญ่ ออกเสียงคำศัพท์และประโยคได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ขาดการออกเสียงเน้นหนัก ออกเสียงคำ/ประโยคไม่ถูกต้องทำให้สื่อสารไม่ได้ ความคล่องแคล่ว พูดต่อเนื่องไม่ติดขัดพูดชัดเจนทำให้สื่อสารได้ พูดตะกุกตะกักบ้าง แต่ยังพอสื่อสารได้ พูดเป็นคำ ๆ หยุดเป็นช่วง ๆ ทำให้สื่อสารได้ไม่ชัดเจน พูดได้บางคำทำให้สื่อความหมายไม่ได้ การแสดงท่าทาง/น้ำเสียงประกอบการพูด แสดงท่าทางและพูดด้วยน้ำเสียงเหมาะสมกับบทบรรยาย พูดด้วยน้ำเสียงเหมาะสมกับบทบรรยาย แต่ไม่มีท่าทางประกอบ พูดเหมือนอ่านไม่เป็นธรรมชาติ ขาดความสนใจ พูดได้น้อยมาก

10 โครงงาน แนะนำสมาชิกครอบครัวตัวเอง แสดงบทบาทสมมุติตามที่ได้กำหนดขึ้น

11 พัฒนาแนวการคิดสำหรับการทำโครงงาน
เป้าหมาย นักเรียนสามารถพูดและเขียนแนะนำสมาชิกในครอบครัวของตนเองได้ บทบาท นักเรียนแนะสมาชิกในครอบครัวตนเองและแสดงบทบาทสมมุติตามที่กำหนด กลุ่มผู้ชม เพื่อนร่วมชั้นเรียน ชุดกิจกรรมและภาระงาน นักเรียนเขียนแนะนำสมาชิกในครอบครัว ผลงาน ใบงานการเขียนแนะนำสมาชิกในครอบครัว

12


ดาวน์โหลด ppt สร้างสรรค์งานโดย ครูพงศ์ศักดิ์ อินปา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google