งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง แนะนำตนเองและครอบครัวของฉัน ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 สร้างสรรค์งานโดย ครูพงศ์ศักดิ์ อินปา โรงเรียนดงขุยวิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง แนะนำตนเองและครอบครัวของฉัน ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 สร้างสรรค์งานโดย ครูพงศ์ศักดิ์ อินปา โรงเรียนดงขุยวิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง แนะนำตนเองและครอบครัวของฉัน ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 สร้างสรรค์งานโดย ครูพงศ์ศักดิ์ อินปา โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ต. ดงขุย อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์

2 มาตรฐานการเรียนรู้หน่วยการเรียน มาตรฐาน ต ๑. ๑ เข้าใจและตีความ เรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มาตรฐาน ต ๑. ๒ มีทักษะการสื่อสาร ทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความ คิดเห็นอย่างประสิทธิภาพ

3 สาระการเรียนรู้ของหน่วย เรียนรู้คำศัพท์ นักเรียนพูด อ่าน เขียนแนะนำตนเอง โดยมีการทักทาย กับเพื่อนๆและบุคคลอื่น แนะนำบุคคล ในครอบครัวของตนเอง

4 วัตถุประสงค์ 1. นักเรียน เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ( k ) 2. นักเรียนสามารถ ฟัง พูดแนะนำญาติพี่น้องใน ครอบครัวได้ ( P ) 3. นักเรียนสามารถอ่านและเขียนเป็นประโยค เกี่ยวกับญาติพี่น้องหรือบุคคลอื่นได้ ( P ) 4. นักเรียนสามารถฟัง พูดและพรรณารูปร่างของ คนในครอบครัวหรือบุคคลอื่นได้ ( P ) 5. นักเรียนสามารถอ่านและเขียนพรรณารูปร่างของ คนในครอบครัวได้ ( P ) 6. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาจีนและ เรียนภาษาจีนได้อย่างมีความสุข ( A )

5 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด นักเรียนบอกภาษาต่างๆมา 10 ภาษาที่มี ความหมายว่า พ่อ แม่ คำถามประจำหน่วย แนะนำบุคคลในครอบครัวตนเองเป็น ภาษาจีน คำถามประจำบท คุณพ่อและคุณแม่ภาษาจีนพูดว่าอะไร

6 เครื่องมือการวัดและประเมินผล 1. แบบทดสอบก่อนเรียน 2. แบบสังเกตพฤติกรรม 3. เกณฑ์การประเมินการประเมินผลงานการ ออกเสียง 4. เกณฑ์การประเมินการประเมินผลงาน การ สนทนา

7 การเกณฑ์ประเมินการอ่านออกเสียง เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 4321 ความถูกต้อง ออกเสียงคำศัพท์ และประโยคได้ ถูกต้องตาม หลักการออกเสียง ออกเสียง เน้นหนักในคำ / ประโยคอย่าง สมบูรณ์ ออกเสียงคำศัพท์ และประโยคได้ ถูกต้องตาม หลักการออกเสียง มีเสียงเน้นหนักใน คำ / ประโยคเป็น ส่วนใหญ่ ออกเสียงคำศัพท์ และประโยคได้ ถูกต้องเป็นส่วน ใหญ่ ขาดการ ออกเสียง เน้นหนัก ออกเสียงคำ / ประโยคไม่ถูกต้อง ทำให้สื่อสาร ไม่ได้ ความคล่องแคล่ว พูดต่อเนื่องไม่ ติดขัดพูดชัดเจน ทำให้สื่อสารได้ พูดตะกุกตะกัก บ้าง แต่ยังพอ สื่อสารได้ พูดเป็นคำ ๆ หยุด เป็นช่วง ๆ ทำให้ สื่อสารได้ไม่ ชัดเจน พูดได้บางคำทำ ให้สื่อความหมาย ไม่ได้ การแสดงท่าทาง / น้ำเสียง ประกอบการพูด แสดงท่าทางและ พูดด้วยน้ำเสียง เหมาะสมกับบท บรรยาย พูดด้วยน้ำเสียง เหมาะสมกับบท บรรยาย แต่ไม่มี ท่าทางประกอบ พูดเหมือนอ่านไม่ เป็นธรรมชาติ ขาดความสนใจ พูดได้น้อยมาก เ

8 เกณฑ์การตัดสิน / ระดับคุณภาพ คะแนน 11 - 12 หมายถึงดีมาก คะแนน 8 - 10 หมายถึงดี คะแนน 5 - 7 หมายถึงพอใช้ คะแนน 3 - 4 หมายถึงปรับปรุง เกณฑ์การผ่าน ผ่านระดับดี

9 เกณฑ์การประเมินการสนทนา เกณฑ์การประเมินระดับคะแนน 4321 ความถูกต้องออกเสียง คำศัพท์และ ประโยคได้ ถูกต้องตาม หลักการออก เสียงออกเสียง เน้นหนักในคำ / ประโยคอย่าง สมบูรณ์ ออกเสียง คำศัพท์และ ประโยคได้ ถูกต้องตาม หลักการออก เสียง มีเสียง เน้นหนักในคำ / ประโยคเป็นส่วน ใหญ่ ออกเสียง คำศัพท์และ ประโยคได้ ถูกต้องเป็นส่วน ใหญ่ ขาดการ ออกเสียง เน้นหนัก ออกเสียงคำ / ประโยคไม่ ถูกต้องทำให้ สื่อสารไม่ได้ ความคล่องแคล่วพูดต่อเนื่องไม่ ติดขัดพูดชัดเจน ทำให้สื่อสารได้ พูดตะกุกตะกัก บ้าง แต่ยังพอ สื่อสารได้ พูดเป็นคำ ๆ หยุดเป็นช่วง ๆ ทำให้สื่อสารได้ ไม่ชัดเจน พูดได้บางคำทำ ให้สื่อความหมาย ไม่ได้ การแสดงท่าทาง / น้ำเสียง ประกอบการพูด แสดงท่าทางและ พูดด้วยน้ำเสียง เหมาะสมกับบท บรรยาย พูดด้วยน้ำเสียง เหมาะสมกับบท บรรยาย แต่ไม่มี ท่าทางประกอบ พูดเหมือนอ่าน ไม่เป็นธรรมชาติ ขาดความสนใจ พูดได้น้อยมาก

10 โครงงาน แนะนำสมาชิกครอบครัวตัวเอง แสดงบทบาทสมมุติตามที่ได้ กำหนดขึ้น

11 พัฒนาแนวการคิดสำหรับการทำ โครงงาน เป้าหมาย นักเรียนสามารถพูดและเขียนแนะนำ สมาชิกในครอบครัวของตนเองได้ บทบาท นักเรียนแนะสมาชิกในครอบครัว ตนเองและแสดงบทบาทสมมุติตามที่กำหนด กลุ่มผู้ชม เพื่อนร่วมชั้นเรียน ชุดกิจกรรมและภาระงาน นักเรียนเขียนแนะนำ สมาชิกในครอบครัว ผลงาน ใบงานการเขียนแนะนำสมาชิกใน ครอบครัว

12


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง แนะนำตนเองและครอบครัวของฉัน ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 สร้างสรรค์งานโดย ครูพงศ์ศักดิ์ อินปา โรงเรียนดงขุยวิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google