งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการ ดำเนินงาน จ่ายค่าตอบแทนตาม ภาระงาน โดย นพ. ทวีเกียรติ บุญย ไพศาลเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข เขต 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการ ดำเนินงาน จ่ายค่าตอบแทนตาม ภาระงาน โดย นพ. ทวีเกียรติ บุญย ไพศาลเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข เขต 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการ ดำเนินงาน จ่ายค่าตอบแทนตาม ภาระงาน โดย นพ. ทวีเกียรติ บุญย ไพศาลเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข เขต 3

2 1. ปัญหา 1. มีวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทน หลายรูปแบบ 2. การจ่ายค่าตอบแทนไม่ สอดคล้องกับภาระงาน 3. ไม่มีประสิทธิภาพ 4. ไม่สร้างแรงจูงใจ 5. ไม่ได้สร้างความเป็นธรรมให้กับ บุคลากร

3 2. วัตถุประสงค์ของการจ่าย P4 P การจ่าย P 4 P ต้องสามารถตอบสนอง ต่อความคาดหวังต่อไปนี้ 1. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการ ทำงาน 2. เพิ่มคุณภาพของการให้บริการ 3. สร้างความเป็นธรรมให้กับบุคลากร อันจะเป็นผลให้เกิดแรงจูงใจอยู่ใน ระบบ

4 Model รพ. สูงเนิน 3. ความ เป็นมา 1. รพ. มะการักษ์ (200 เตียง ) 2. รพ. แก่งคอย 3. รพ. เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 4. รพ. ตระการพืชผล 5. รพ. เดชอุดม 6. รพ. วารินชำราบ 7. รพ. ม่วงสามสิบ 8. รพ. สระบุรี 9. รพ. โนนแดง 10. รพ. วชิระภูเก็ต 2546 Model รพ. พาน 2548 2552

5 4. ข้อตกลงเบื้องต้น 4.1 จ่ายค่าตอบแทน ครอบคลุมทุกวิชาชีพ 4.2 ครอบคลุมกิจกรรม 3 ด้าน คือ ด้านบริการ, วิชาการ และ ด้านบริหาร 4.3 โรงพยาบาลมีฐานะ การเงินที่ดีพอสมควร 4.4 ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะ ทำ

6 5. ขั้นตอนการดำเนินงาน จากการศึกษาเบื้องต้น มี ความเห็นว่าขั้นตอนและ กระบวนการดำเนินการควรมี ดังนี้ 5.1 การสร้างทีมนำ (Core Team) มีหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดกติกาหลักเกณฑ์ ใน การจ่ายค่าตอบแทน (2) สร้างกระบวนการเรียนรู้ใน ทุกกลุ่มงาน (3) ตัดสินใจในการแก้ปัญหา ต่าง ๆ

7 ขั้นตอนการ ดำเนินงาน ( ต่อ ) 5.2 การกำหนดภาระงานขั้นต่ำของ ผู้ปฏิบัติงาน ตามระบบ Work Point System การคิดภาระงานขั้นต่ำของแต่ละ วิชาชีพ ใช้เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน นอกเวลาราชการ ซึ่งจะแบ่งกลุ่ม วิชาชีพ ได้ 6 กลุ่ม ดังนี้ (1) แพทย์และทันตแพทย์ 90 คะแนน / วัน (2) เภสัชกร 60 คะแนน / วัน (3) พยาบาลวิชาชีพ 50 คะแนน / วัน (4) เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน 40 คะแนน / วัน (5) สายงาน ปวช., การเงิน, การบริหาร 30 คะแนน / วัน (6) ลูกจ้าง 25 คะแนน / วัน

8 ขั้นตอนการดำเนินงาน ( ต่อ ) 5.3 การกำหนดค่างาน ตาม Work Point การกำหนดค่าของงานนั้น จำเป็นต้องอาศัยการพูดคุยกัน (Dialogue) บนพื้นฐาน ดังต่อไปนี้ (1) ระยะเวลาในการทำกิจกรรม (2) ความยาวและความเป็น วิชาชีพของกิจกรรมนั้น (3) ความเสี่ยง (4) การให้คะแนนตามราคากลาง ที่กำหนดโดย ส่วนกลาง หรือสภาวิชาชีพ

9 ขั้นตอนการดำเนินงาน ( ต่อ ) 5.4 กระบวนการสร้างการมีส่วน ร่วม เพื่อให้เกิดการยอมรับ (Negotiation Process ) เป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะทำ ให้เกิด 4.1 การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 4.2 การแก้ปัญหาทุกชนิด 4.3 เกิดการยอมรับและการมี ส่วนร่วม

10 ขั้นตอนการดำเนินงาน ( ต่อ ) 5.5 กระบวนการบันทึกข้อมูล ผล การปฏิบัติงาน มักจะมีคำถาม 2 ข้อ คือ (1) ทำอย่างไรไม่ให้การบันทึก ข้อมูลเป็นการเพิ่ม ภาระให้กับเจ้าหน้าที่ (2) ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ข้อเสนอ คือ พัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล เปิดเผยข้อมูลให้สามารถตรวจสอบ ได้

11 ขั้นตอนการดำเนินงาน ( ต่อ ) 5.6 การกำหนดวงเงินจัดสรรใน แต่ละเดือน ควรไม่น้อยเกินไปหรือมากเกินไป ค่าเฉลี่ยน่าจะอยู่ที่ 1,000 – 3,000 บาท / คน แบ่งเงิน ที่จะจัดสรรเป็น 4 ส่วน คือ (1) สำหรับผู้บริหาร (2) Work Point ของ ผู้ปฏิบัติงาน (3) Quality point (4) Capital cost

12 ขั้นตอนการดำเนินงาน ( ต่อ ) 5.7 การทดลองจ่ายบนกระดาษ ก่อนที่จะจ่ายจริงควรมีการทดลอง จ่ายบนกระดาษก่อนเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ ศึกษาดูว่า เหมาะสม ใกล้เคียงความเป็นจริง หรือไม่ 5.8 Auditing System ความผิดพลาดอาจเกิดจากความ ตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็ได้ หากเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากความ ตั้งใจ ต้องมีการลงโทษ 5.9 การประเมินผลการดำเนินงาน ดังได้กล่าวแต่ต้นว่า การเพิ่มเงิน P4P ต้องส่งผลให้เกิด ประสิทธิภาพ คุณภาพ ขวัญและกำลังใจ ของผู้ปฏิบัติงาน จึงต้องประเมิน 3 ประเด็น ดังกล่าว

13 ผลที่ได้รับเบื้องต้น 1. เจ้าหน้าที่ มีความกระตือรือร้น มากขึ้น 2. เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจ 3. เกิดบรรยากาศในการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4. สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการ ปรับเงินเดือน 5. ผู้บริการจะมีความพึงพอใจ มากขึ้น

14 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการ ดำเนินงาน จ่ายค่าตอบแทนตาม ภาระงาน โดย นพ. ทวีเกียรติ บุญย ไพศาลเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข เขต 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google