งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานหลัก : ภาษาต่างประเทศ มฐ. ต 1.1 : เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อ ประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มฐ. ต 1.2 : มีทักษะในการสื่อสารทางภาษาในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานหลัก : ภาษาต่างประเทศ มฐ. ต 1.1 : เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อ ประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มฐ. ต 1.2 : มีทักษะในการสื่อสารทางภาษาในการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มาตรฐานหลัก : ภาษาต่างประเทศ มฐ. ต 1.1 : เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อ ประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มฐ. ต 1.2 : มีทักษะในการสื่อสารทางภาษาในการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น อย่างมีประสิทธิภาพ มฐ. ต 2.1 : เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษาและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ กาลเทศะ มฐ. ต ๓. ๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับ กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน มฐ. ต 4.1 : สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ ต่างๆทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

3 มาตรฐานเสริม : การงาน อาชีพและเทคโนโลยี มฐ. ง 1.1 : เข้าใจการทำงาน มีความคิด สร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการ จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการ ทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มี คุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มี จิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และ สิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว มฐ. ง 2.1 : เทคโนโลยีและกระบวนการ เทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมี ความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทาง สร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วน ร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

4 1. นักเรียนสามารถแนะนำบ้านและ ครอบครัวของตนเองเป็นภาษาจีนได้ ( มฐ. ต 4.1, มฐ. ต 1.2 ) 2. นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์ ภาษาจีนได้อย่างถูกต้องตามหลัก ภาษาจีน ( มฐ. ต 1.1 ) 3. นักเรียนสามารถนำเทคโนโลยีมา ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชา ภาษาจีนได้ ( มฐ. ต ๓. ๑, มฐ. ง 1.1 ) 4. นักเรียนมีทักษะเทคโนโลยี ( มฐ. ง 2.1 ) 5. นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน ภาษาจีน ( มฐ. ต 4.1 )

5 คำถามสร้างพลังคิด : บ้านนั้นสำคัญไฉน คำถามประจำหน่วย : บ้านมีอิทธิพลต่อการเรียนภาษาจีนของ ตนเองอย่างไร คำถามประจำบท : 1. สมาชิกในครอบครัวของตนเองมีกี่คน ใครบ้าง 2. ประโยค “ บ้านเธออยู่ที่ไหน ” ภาษาจีนพูดว่าอย่างไร 3. บอกตำแหน่งของบ้านของตนเอง

6 ก่อนเริ่มโครงงาน 1. แบบทดสอบก่อนเรียน 2. แบบประเมินความเหมาะสมการจัดทำโครงงาน ระหว่างการจัดทำโครงงาน 1. แผนภูมิ K-W-L 2. แบบบันทึกการมีส่วนร่วมของนักเรียน สิ้นสุดการจัดทำโครงงาน 1. แบบประเมินแบบรูบริคส์ 2. แบบทดสอบหลังเรียน

7 เป้าหมาย Goal : นักเรียนสามารถใช้ภาษาจีนในการ สื่อสารและนำเสนอผลงานตนเองได้ บทบาท Role : จัดทำวีดีโอแนะนำครอบครัวของ ตนเอง โดยให้นักเรียนสร้างบทบาทสมมุติว่าตัวเอง เป็นไกด์นำเที่ยวพาเที่ยวบ้านของตนเอง ( สมาชิก ในครอบครัวของนักเรียนต้องอยู่ในวีดีโอด้วย ) กลุ่มผู้ชม Audience : ผู้ปกครอง และเพื่อนนักเรียน ชุดกิจกรรม Set of activities and tasks : ระบุ ลักษณะของบ้านหรือครอบครัวของตนเอง จำนวน สมาชิก ที่ตั้ง หลังจากนั้นให้อัพโหลดวีดีโอลงใน เครือข่ายการเรียนรู้และเว็บไซด์โรงเรียน ผลงาน Product : คลิปวีดีโอ


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานหลัก : ภาษาต่างประเทศ มฐ. ต 1.1 : เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อ ประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มฐ. ต 1.2 : มีทักษะในการสื่อสารทางภาษาในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google