งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องเทศกาลสำคัญ ของจีน ช่วงชั้นที่ 3 ( มัธยมศึกษาปีที่ 1) ครูนพีภัสร์ ตั้งปณิธานวัฒน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 เรื่องเทศกาลสำคัญ ของจีน ช่วงชั้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องเทศกาลสำคัญ ของจีน ช่วงชั้นที่ 3 ( มัธยมศึกษาปีที่ 1) ครูนพีภัสร์ ตั้งปณิธานวัฒน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 เรื่องเทศกาลสำคัญ ของจีน ช่วงชั้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องเทศกาลสำคัญ ของจีน ช่วงชั้นที่ 3 ( มัธยมศึกษาปีที่ 1) ครูนพีภัสร์ ตั้งปณิธานวัฒน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 เรื่องเทศกาลสำคัญ ของจีน ช่วงชั้นที่ 3 ( มัธยมศึกษาปีที่ 1) ครูนพีภัสร์ ตั้งปณิธานวัฒน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2

2 สาระที่ 1: ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดง ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล สาระที่ 1: ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดง ความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ สาระที่ 1: ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่อง ต่างๆ โดยการพูดและการเขียน สาระที่ 2: ภาษาและวัฒนธรรม มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของ เจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สาระที่ 3: ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน สาระที่ 4: ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

3 นักเรียนสามารถเข้าใจถึงความสำคัญและประวัติ ความเป็นมาของเทศกาลต่างๆของประเทศจีน นักเรียนใช้ภาษา น้ำเสียง ได้ตามมารยาททาง สังคมทางวัฒนธรรมจีนได้เหมาะสม นักเรียนสามารถวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆที่ทำให้ วัฒนธรรมของจีนเข้ามามีอิทธิพลต่อการ ดำรงชีวิตของคนไทยได้ นักเรียนสามารถเข้าใจถึงข้อแตกต่างทางด้าน ลักษณะทางสังคมของชาวจีนและชาวไทยใน ปัจจุบันได้

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ ( เป็นคำถามเพื่อกระตุ้นทักษะ กระบวนการคิดและการบูรณาการของผู้เรียน ) คำถามสร้าง พลังคิด เทศกาลของจีน มีผลต่อการดำรงชีวิต ของ ชาวจีนอย่าง คำถามประจำ หน่วย เทศกาลของจีนใดที่มีผลต่อวิถีชีวิตของคนไทย คำถามประจำ บท เทศกาลของจีนมีอะไรบ้าง แต่ละเทศกาลมีความสำคัญและประวัติความเป็นมาอย่างไร

5 ก่อนเริ่มการจัดการ เรียนรู้ ระหว่างการจัดการ เรียนรู้ สิ้นสุดการจัดการ เรียนรู้ วิธีการเครื่องมือวิธีการเครื่องมือวิธีการเครื่องมือ สังเกตรูปภาพอ่านออก เสียง คำศัพท์ เกี่ยวกับ ครอบครั ว แบบทดส อบ วิดิโอ - การ วางแผน การ ทำงาน - การแบ่ง งาน กำหนด บทบาท หน้าที่ ชัดเจน - สมาชิก มีส่วนร่วม ในการ ทำงาน - มีการ ระดม ความคิด อย่างมี ระบบ สรุปและ นำเสนอ ถูกต้อง ชัดเจน ใบงาน

6

7

8


ดาวน์โหลด ppt เรื่องเทศกาลสำคัญ ของจีน ช่วงชั้นที่ 3 ( มัธยมศึกษาปีที่ 1) ครูนพีภัสร์ ตั้งปณิธานวัฒน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 เรื่องเทศกาลสำคัญ ของจีน ช่วงชั้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google