งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมฝึกงาน เทคโนโลยีสะอาด เครือข่าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2549 บริษัท เจ. ที. เจริญไทย จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมฝึกงาน เทคโนโลยีสะอาด เครือข่าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2549 บริษัท เจ. ที. เจริญไทย จำกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมฝึกงาน เทคโนโลยีสะอาด เครือข่าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2549 บริษัท เจ. ที. เจริญไทย จำกัด

2 รายก าร เทคนิ ค น้ำ หนั ก ถ่วง เศรษฐ ศาสตร์ น้ำ หนั ก ถ่วง สิ่งแวดล้ อม น้ำ หนั ก ถ่วง คะแน น รวม ลำดั บ ข้าวโ พด 1 0. 5 10 0. 3 3 0. 2 4.1 ไฟฟ้า 3 0. 5 5 0. 3 2 0. 2 3.4 รำ ละเอีย ด 5 0. 5 0 0. 3 1 0. 2 3.0 กาก ปาล์ม 5 0. 5 0 0. 3 1 0. 2 2.7 กาก ถั่ว 1 0. 5 2 0. 3 2 0. 2 1.5 ปลา ป่น 1 0. 5 1 0. 3 1 0. 2 1.0 1 2 3 4 5 6

3 การประเมินละเอียด ( ด้านวัตถุดิบ ) * ทำให้วิเคราะห์สมดุลมวลสารของ วัตถุดิบในแต่ละส่วนของกระบวนการ ไม่ได้ * ลักษณะการออกแบบกระบวนการทำ ให้ทราบแต่เพียงเวลาที่วัตถุดิบเต็มและ หมดถังแล้วเท่านั้น

4 การประเมินละเอียด ( ด้านวัตถุดิบ ) ข้าวโพด ปี 2548 เดือน ปริมาณ จากสูตร ( ตัน ) ปริมาณ ที่ใช้จริง ( ตัน ) Lost Lost % ตุลาคม 1641993517.6 พฤศจิก ายน 16716810.6 ธันวาคม 20520610.5

5 การประเมินละเอียด ( ด้านวัตถุดิบ ) ข้าวโพด ปี 2549 เดือน ปริมาณ จากสูตร ( ตัน ) ปริมาณ ที่ใช้จริง ( ตัน ) Lost % มกราคม 163 00 กุมภาพัน ธ์ 209 00 มีนาคม 1001121210.7 เมษายน 132 00

6 การประเมินละเอียด ( ด้านวัตถุดิบ ) ทำการเปลี่ยนแผ่นเหล็กที่ใช้บด วัตถุดิบในเครื่องลดขนาดแบบค้อน

7 การประเมินละเอียด ( ด้านพลังงาน ) ไฟฟ้า ปี 2548 เดือน อัตราปกติ ( บาท / หน่วย ) อัตรา TOU ( บาท / หน่วย ) หน่วยที่ ใช้ ผลต่าง จำนวน เงิน ( บาท ) ตุลาคม 7.6911.8838,13647,255 พฤศจิก ายน 11.2851.8837,40069,573 ธันวาคม 6.5781.88310,93651,351

8 การประเมินละเอียด ( ด้านพลังงาน ) ไฟฟ้า ปี 2549 เดือน อัตราปกติ ( บาท / หน่วย ) อัตรา TOU ( บาท / หน่วย ) หน่วยที่ ใช้ ผลต่าง จำนวน เงิน ( บาท ) มกราคม 5.9551.88311,68047,558 กุมภาพัน ธ์ 10.5942.0868,86475,415 มีนาคม 9.4962.0868,93666,215 เมษายน 9.9092.086612047,875

9

10 การประเมินละเอียด ( ด้านพลังงาน ) น้ำมันเตา ระยะเวลา 1 ปี ( วันที่ 7 เมษายน ปี 2548- 2549) น้ำหนักเริ่มต้น 12,100 kg น้ำหนักคงเหลือ 1,875 kg

11 การประเมินละเอียด ( ด้านพลังงาน ) ฝุ่น * ทำการสร้างเครื่องดูดฝุ่น

12 การประเมินละเอียด ( ด้านพลังงาน ) ฝุ่น หลักการ blower จะเป็นตัวดูดฝุ่นเข้าทาง ปากท่อเศษวัตถุดิบจะลงใส่ในถุง ส่วนฝุ่นจะลอยขึ้นไปติดบนผ้า กรอง

13 ประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วม เทคโนโลยีสะอาด ได้ประสบการณ์การเพิ่มมากขึ้นและสามารถใช้ วิชาที่ได้เรียนมานำมาประยุกต์ใช้ให้เกิด ประโยชน์ได้ รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการคิด วิเคราะห์อย่างมีระบบ

14 THANK YOU บริษัท เจ. ที. เจริญไทย จำกัด


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมฝึกงาน เทคโนโลยีสะอาด เครือข่าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2549 บริษัท เจ. ที. เจริญไทย จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google