งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 กิจกรรมคุณภาพ QCC กลุ่มสุวรรณภูมิ กิจกรรมคุณภาพ QCC กลุ่มสุวรรณภูมิ กลุ่มงานออกแบบวิศวกรรม งานปรับปรุงสภาพสถานี ไฟฟ้าแรงสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 กิจกรรมคุณภาพ QCC กลุ่มสุวรรณภูมิ กิจกรรมคุณภาพ QCC กลุ่มสุวรรณภูมิ กลุ่มงานออกแบบวิศวกรรม งานปรับปรุงสภาพสถานี ไฟฟ้าแรงสูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 กิจกรรมคุณภาพ QCC กลุ่มสุวรรณภูมิ กิจกรรมคุณภาพ QCC กลุ่มสุวรรณภูมิ กลุ่มงานออกแบบวิศวกรรม งานปรับปรุงสภาพสถานี ไฟฟ้าแรงสูง

2 2 สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ รูปดาว 5 ดวง คำขวัญกลุ่ม คำขวัญกลุ่ม “ ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหา ”

3 3 ภารกิจของกลุ่งงานออกแบบ วิศวกรรมไฟฟ้า ภารกิจของกลุ่งงานออกแบบ วิศวกรรมไฟฟ้า * ออกแบบควบคุมและ ระบบป้องกันไฟฟ้า * ออกแบบไฟฟ้าและ โครงสร้าง * งานบริการด้านเทคนิค * ประสานงานกับหน่วยงาน เขตปฎิบัติการ

4 4 ชื่อ - สกุลหน้าที่อายุการศึกษา ประสบการณ์ คุณปรีชา หอมมาลัยหัวหน้ากลุ่ม 52 ปริญญา ตรี 27 คุณสมหมาย โหมดม่วงรองหัวหน้ากลุ่ม 46 ปวส. 21 คุณแพร่ ชุ่มละออ เลขากลุ่ม 45 ปริญญาตรี 22 คุณปัญญา โพนพินิจชัยสมาชิก 36 ปริญญาตรี 15 คุณดิเรก ชาญณรงค์สมาชิก 39 ปริญญาตรี 15 เฉลี่ย 43 ที่ปรึกษากลุ่ม คุณถวิล แพใหญ่ เลขทะเบียนกลุ่ม 009/2549 จดทะเบียนกลุ่ม วันที่ 27 ธันวาคม 2548 สมาชิกกลุ่ม

5 5 การจัดลำดับความสำคัญของ ปัญหา

6 6 หัวข้อทำกิจกรรม “ ความสูญเสียการพิมพ์แบบแปลน ทางไฟฟ้า ” สาเหตุแรงจูงใจ สาเหตุแรงจูงใจ * ลดค่าใช้จ่าย ค่ากระดาษพิมพ์ ค่าหมึกพิมพ์ * ทำให้ยืดอายุการใช้งานของ เครื่อง PLOTTER * ไม่ต้องทำงานซ้ำ ระยะเวลาทำกิจกรรม 16 มค. ระยะเวลาทำกิจกรรม 16 มค. 2549 – 15 มิย. 2549 รวม 5 เดือน

7 7 ลักษณะการพิมพ์แบบแปลน ปัจจุบัน ลักษณะการพิมพ์แบบแปลน ปัจจุบัน * การพิมพ์แบบด้วยการสั่ง ทาง COMPUTER ไปยังเครื่องพิมพ์ * การพิมพ์แบบด้วยเครื่อง SCAN * การพิมพ์แบบด้วยเครื่อง XEROX

8 8 แจกแจงข้อมูลสภาพก่อนการ แก้ไข แจกแจงข้อมูลสภาพก่อนการ แก้ไข จำนวนการพิมพ์แบบทั้งหมด 530 แผ่นใช้เวลาใน การเก็บข้อมูล 45 วัน ลำดับที่ จำนวนแบบที่พิมพ์เสีย 1 การพิมพ์แบบซ้ำซ้อน 10 แผ่น 2 การพิมพ์เกินจำนวน 8 แผ่น 3 การพิมพ์แบบไม่ตรงกับที่ต้องการ 6 แผ่น 4 การพิมพ์แบบเสียเนื่องจากเครื่อง 6 แผ่น ( ใช้กระดาษ recycle) รวม 30 แผ่น ผลการเก็บข้อมูล ผลการเก็บข้อมูล การพิมพ์แบบ จำนวน 4 รายการ มีแบบเสีย ทั้งหมด 30 แผ่น

9 9 กราฟแท่งก่อนการแก้ไข กำหนดเป้าหมาย ลดความสูญเสียกระดาษพิมพ์แบบ แปลน 30 % 30201083020108 จำนวน แผ่น

10 10 กำหนดแผนการทำกิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินการ 16 มกราคม 2549 - 15 มิถุนายน 2549 ขั้นตอ น รายละเ อียด มค. 49 กพ. 49 มีค. 49 เมย. 49 พค. 49 มิย. 49 วางแผน P กำหนดเป้าหมาย เก็บข้อมูล วิเคราะห์สาเหตุ แนว ทางแก้ไข ปฏิบั ติ วางแผน D ดำเนินการ แก้ไข ปฏิบัติ วางแผน C ตรวจสอบ สรุปผล ปฏิบัติ วางแผน A ตั้งมาตรฐาน และติดตามผล ปฏิ บัติ

11 11 หมึก พิมพ์ หมดระหว่าง การพิมพ์ หมึกพิมพ์ไม่ มีคุณภาพ คนพิมพ์ แบบ ไม่มีขั้นตอน ความสูญเสีย กระดาษการ พิมพ์แบบ ทาง ไฟฟ้า วิธีกา ร สิ่งแวดล้ อม สถานที่ คับแคบ สั่งงานข้ามขั้นตอน วัสดุ ติด กระดาษ ไม่เรียบ คนรับ ข้อมูล ให้ ข้อมูล ผิด จด ข้อมูล ผิด คน ขาดความ ชำนาญ รับข้อมูล ผิด รับข้อมาถ่ายทอด ให้คนไม่ถูกต้อง พิทพ์ แบบไม่ชัดเจน สั่งแบบ draff( แบบร่าง )

12 12 วิเคราะห์สาเหตุและวิธีแก้ไข

13 13

14 14 แจกแจงข้อมูลหลังการแก้ไขการ แจกแจงข้อมูลหลังการแก้ไขการ จำนวนการพิมพ์แบบทั้งหมด 530 แผ่น ใช้เวลาใน การเก็บข้อมูล 50 วัน ลำดับที่ จำนวนแบบที่ พิมพ์เสีย 1 การพิมพ์แบบซ้ำซ้อน 4 แผ่น 2 การพิมพ์เกินจำนวน 3 แผ่น 3 การพิมพ์แบบไม่ตรงกับที่ต้องการ 2 แผ่น 4 การพิมพ์แบบเสียที่เกิดจากเครื่อง 3 แผ่น รวม 12 แผ่น ผลการเก็บข้อมูล ผลการเก็บข้อมูล ใช้เวลา 50 วัน จำนวนแบบที่พิมพ์เสียรวม 12 แผ่น

15 15 กราฟแท่งหลังการแก้ไข จำนวน ครั้ง 30153015 4 แผ่น 3 แผ่น 2 แผ่น 3 แผ่น

16 16 เปรียบเทียบกราฟแท่งก่อนและ หลังการแก้ไข ก่อนการแก้ไข = 30 แผ่น หลังการแก้ไข = 12 แผ่น เฉลี่ยลดลง = 18 แผ่น คิด เป็น = 60% ก่อนการ แก้ไข หลังการ แก้ไข 30 15 จำนวนแผ่นที่พิมพ์ เสีย 30 แผ่น 12 แผ่น

17 17 สรุปผลทางตรง สรุปผลทางตรง * - สามารถลดปัญหา ลงได้ = 60% เกินเป้า 30% *- ลดความสูญเสีย กระดาษพิมพ์แบบ แปลน *- ลดเวลาในการพิมพ์ แบบแปลน สรุปผล ทางอ้อม สรุปผล ทางอ้อม * ทำให้เกิด ความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่าง หน่วยงาน * ทำให้อายุการใช้ งานของ. เครื่องพิมพ์แบบนาน ขึ้น

18 18 ตั้งมาตรฐานการทำงาน ตั้งมาตรฐานการทำงาน 1 ให้ผู้ขอพิมพ์แบบเขียนรายละเอียดในแบบฟรอม์ ทุกครั้ง 2 การพิมพ์แบบเพื่อส่งไปใช้งานต้องพิมพ์เป็นแบบ FINAL DWG. ( เส้นเต็ม ) เท่านั้น 3 ใช้กระดาษ RECYCLE ต้องม้วนกระดาษเข้าหา เนื้องาน 4 ใส่ ROLL กระดาษให้ปลายกระดาษหมุนไป ทิศทางตามเข็ม นาฬิกา 5 ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องก่อนสั่งพิมพ์

19 19 ติดตามผล •* ทางกลุ่มได้ติดตามผลหลังจากตั้ง มาตรฐานในการทำงานตามแผนงาน *

20 20 หัวข้อกิจกรรมครั้งต่อไป ความผิดพลาดของข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้า ในการออกแบบ ไฟฟ้าและโครงสร้าง

21 21 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt 1 กิจกรรมคุณภาพ QCC กลุ่มสุวรรณภูมิ กิจกรรมคุณภาพ QCC กลุ่มสุวรรณภูมิ กลุ่มงานออกแบบวิศวกรรม งานปรับปรุงสภาพสถานี ไฟฟ้าแรงสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google