งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำขวัญกลุ่ม “ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหา”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำขวัญกลุ่ม “ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหา”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมคุณภาพ QCC กลุ่มสุวรรณภูมิ กลุ่มงานออกแบบวิศวกรรม งานปรับปรุงสภาพสถานีไฟฟ้าแรงสูง

2 คำขวัญกลุ่ม “ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหา”
สัญลักษณ์ รูปดาว 5 ดวง คำขวัญกลุ่ม “ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหา”

3 ภารกิจของกลุ่งงานออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า. ออกแบบควบคุมและระบบป้องกันไฟฟ้า
ภารกิจของกลุ่งงานออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า * ออกแบบควบคุมและระบบป้องกันไฟฟ้า * ออกแบบไฟฟ้าและโครงสร้าง * งานบริการด้านเทคนิค * ประสานงานกับหน่วยงานเขตปฎิบัติการ

4 สมาชิกกลุ่ม ชื่อ-สกุล หน้าที่ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ คุณปรีชา หอมมาลัย หัวหน้ากลุ่ม ปริญญาตรี คุณสมหมาย โหมดม่วง รองหัวหน้ากลุ่ม 46 ปวส คุณแพร่ ชุ่มละออ เลขากลุ่ม ปริญญาตรี คุณปัญญา โพนพินิจชัย สมาชิก 36 ปริญญาตรี คุณดิเรก ชาญณรงค์ สมาชิก 39 ปริญญาตรี เฉลี่ย ที่ปรึกษากลุ่ม คุณถวิล แพใหญ่ เลขทะเบียนกลุ่ม 009/2549 จดทะเบียนกลุ่ม วันที่ 27 ธันวาคม

5 การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา

6 หัวข้อทำกิจกรรม “ ความสูญเสียการพิมพ์แบบแปลนทางไฟฟ้า ”
หัวข้อทำกิจกรรม “ ความสูญเสียการพิมพ์แบบแปลนทางไฟฟ้า ” สาเหตุแรงจูงใจ * ลดค่าใช้จ่าย ค่ากระดาษพิมพ์ ค่าหมึกพิมพ์ * ทำให้ยืดอายุการใช้งานของเครื่อง PLOTTER * ไม่ต้องทำงานซ้ำ ระยะเวลาทำกิจกรรม มค – 15 มิย รวม 5 เดือน

7 ลักษณะการพิมพ์แบบแปลนปัจจุบัน
ลักษณะการพิมพ์แบบแปลนปัจจุบัน * การพิมพ์แบบด้วยการสั่งทาง COMPUTER ไปยังเครื่องพิมพ์ * การพิมพ์แบบด้วยเครื่อง SCAN * การพิมพ์แบบด้วยเครื่อง XEROX

8 แจกแจงข้อมูลสภาพก่อนการแก้ไข จำนวนการพิมพ์แบบทั้งหมด 530 แผ่นใช้เวลาในการเก็บข้อมูล 45 วัน ลำดับที่ จำนวนแบบที่พิมพ์เสีย การพิมพ์แบบซ้ำซ้อน แผ่น การพิมพ์เกินจำนวน แผ่น การพิมพ์แบบไม่ตรงกับที่ต้องการ แผ่น การพิมพ์แบบเสียเนื่องจากเครื่อง แผ่น (ใช้กระดาษrecycle) รวม แผ่น ผลการเก็บข้อมูล การพิมพ์แบบ จำนวน 4 รายการ มีแบบเสียทั้งหมด 30 แผ่น

9 กราฟแท่งก่อนการแก้ไข
30 2010 8 พิมพ์ซ้ำซ้อน จำนวนแผ่น พิมพ์เกินจำนวน พิมพ์เสียเนื่องจากเครื่อง พิมพ์ไม่ตรงกับที่ต้องการ กราฟแท่งก่อนการแก้ไข กำหนดเป้าหมาย ลดความสูญเสียกระดาษพิมพ์แบบแปลน 30 %

10 กำหนดแผนการทำกิจกรรม
ขั้นตอน รายละเอียด มค . 49 กพ มีค เมย พค มิย วางแผน P กำหนดเป้าหมายเก็บข้อมูล วิเคราะห์สาเหตุ แนวทางแก้ไข ปฏิบัติ D ดำเนินการแก้ไข C ตรวจสอบ สรุปผล A ตั้งมาตรฐานและติดตามผล ระยะเวลาการดำเนินการ 16 มกราคม มิถุนายน 2549

11 วัสดุ คน วิธีการ ความสูญเสียกระดาษการพิมพ์แบบทาง ไฟฟ้า ไม่มีขั้นตอน
ติด กระดาษ ไม่เรียบ จดข้อมูลผิด ขาดความชำนาญ หมึกพิมพ์ไม่มีคุณภาพ คนพิมพ์แบบ หมึกพิมพ์ หมดระหว่างการพิมพ์ รับข้อมูลผิด คนรับข้อมูล ให้ข้อมูลผิด ความสูญเสียกระดาษการพิมพ์แบบทาง ไฟฟ้า รับข้อมาถ่ายทอดให้คนไม่ถูกต้อง พิทพ์แบบไม่ชัดเจน สถานที่ สั่งแบบ draff(แบบร่าง) คับแคบ สั่งงานข้ามขั้นตอน ไม่มีขั้นตอน สิ่งแวดล้อม วิธีการ

12 วิเคราะห์สาเหตุและวิธีแก้ไข

13

14 ผลการเก็บข้อมูล ใช้เวลา 50 วัน จำนวนแบบที่พิมพ์เสียรวม 12 แผ่น
แจกแจงข้อมูลหลังการแก้ไขการ จำนวนการพิมพ์แบบทั้งหมด 530 แผ่น ใช้เวลาในการเก็บข้อมูล 50 วัน ลำดับที่ จำนวนแบบที่พิมพ์เสีย การพิมพ์แบบซ้ำซ้อน แผ่น การพิมพ์เกินจำนวน แผ่น การพิมพ์แบบไม่ตรงกับที่ต้องการ แผ่น การพิมพ์แบบเสียที่เกิดจากเครื่อง แผ่น รวม แผ่น ผลการเก็บข้อมูล ใช้เวลา 50 วัน จำนวนแบบที่พิมพ์เสียรวม แผ่น

15 กราฟแท่งหลังการแก้ไข
จำนวนครั้ง 30 15 พิมพ์แบบซ้ำซ้อน พิมพ์แบบเกินจำนวน พิมพ์แบบเสียเนื่องจากเครื่อง พิมพ์แบบไม่ตรงกับที่ต้องการ 4 แผ่น 3 แผ่น 2 แผ่น 3 แผ่น

16 เปรียบเทียบกราฟแท่งก่อนและหลังการแก้ไข
ก่อนการแก้ไข หลังการแก้ไข 30 15 จำนวนแผ่นที่พิมพ์เสีย 30 แผ่น 12 แผ่น ก่อนการแก้ไข = 30 แผ่น หลังการแก้ไข = 12 แผ่น เฉลี่ยลดลง = 18 แผ่น คิดเป็น = 60%

17 สรุปผลทางอ้อม. ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างหน่วยงาน
สรุปผลทางอ้อม * ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างหน่วยงาน * ทำให้อายุการใช้งานของ เครื่องพิมพ์แบบนานขึ้น สรุปผลทางตรง * - สามารถลดปัญหาลงได้ = 60% เกินเป้า 30% *-ลดความสูญเสียกระดาษพิมพ์แบบแปลน *-ลดเวลาในการพิมพ์แบบแปลน

18 ตั้งมาตรฐานการทำงาน 1 ให้ผู้ขอพิมพ์แบบเขียนรายละเอียดในแบบฟรอม์ทุกครั้ง การพิมพ์แบบเพื่อส่งไปใช้งานต้องพิมพ์เป็นแบบ FINAL DWG (เส้นเต็ม) เท่านั้น ใช้กระดาษ RECYCLE ต้องม้วนกระดาษเข้าหาเนื้องาน ใส่ ROLL กระดาษให้ปลายกระดาษหมุนไปทิศทางตามเข็ม นาฬิกา ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องก่อนสั่งพิมพ์

19 ติดตามผล * ทางกลุ่มได้ติดตามผลหลังจากตั้งมาตรฐานในการทำงานตามแผนงาน *

20 หัวข้อกิจกรรมครั้งต่อไป
ความผิดพลาดของข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้าในการออกแบบ ไฟฟ้าและโครงสร้าง

21 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt คำขวัญกลุ่ม “ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหา”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google